herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

Zamówienie na usługę społeczną - organizacja wyjazdu integracyjno- psychologicznego dla osób z wadą słuchu wraz z członkami rodzin

Projekt „Aktywna integracja w Szczecinie”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020

 

Znak Sprawy

RPO/341-2/16

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138 O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

„organizację wyjazdu integracyjno - psychologicznego dla osób niepełnosprawnych z wadą słuchu wraz z członkami rodzin”

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro o której mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest  na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 poz 2164 ze zm).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu integracyjno – psychologicznego  dla osób niepełnosprawnych z wadą słuchu wraz z członkami rodzin. Usługa będzie realizowana w ramach projektu „Aktywna integracja w Szczecinie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.).
 2. Liczba uczestników:  od 12 do 16  osób dorosłych oraz od 6 do 10 osób towarzyszących w tym (w tym 1 dziecko w wieku 3 lat, 8 dzieci w wieku od 4 do 18 lat, 1 osoba dorosła). Maksymalna łączna liczba uczestników 26 osób.
 3. Miejsce organizacji: miejscowość nadmorska położna w pasie nadmorskim na terenie województwa zachodniopomorskiego w odległości maksymalnie 120 km od siedziby Zamawiającego tj. ul. Gen. Sikorskiego 3 do obiektu zakwaterowania, wyznaczonej za pomocą strony www.google.pl/maps. Za pas nadmorski zamawiający rozumie pas lądu ciągnący się wzdłuż brzegu morskiego o szerokości do 2 km, w którym występuje koncentracja turystyki morskiej z pieszą dostępnością plaży tzw. I strefa turystyczna.
 4. Program pobytu:
  1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji programu wyjazdu zgodnie z załącznikiem nr 7 do IWZ.
  2. Realizowany program zajęć z psychologiem musi uwzględniać następujące moduły:
   1. sytuacje trudne i radzenie sobie ze stresem,
   2. asertywne zachowania,
   3. motywacja do działania – jak ją wzbudzić,
   4. emocje – jak je rozpoznawać u siebie i innych i jak sobie z nimi radzić,
   5. ja wśród innych ludzi (moja rola w grupie),
   6. komunikacja interpersonalna,
   7. jak wartości wpływają na życie.

Psycholog zobowiązany jest do przeprowadzenia diagnozy końcowej dla każdego Uczestnika Projektu (ma ona na celu stwierdzenie rezultatów przeprowadzanych warsztatów).  Zajęcia zostaną zorganizowane w jednej grupie liczącej maksymalnie 14 osób niepełnosprawnych. Program musi być zrealizowany przez psychologa we współpracy z tłumaczem języka migowego.Podczas zajęć z psychologiem, które są skierowane dla osób dorosłych, dzieci muszą mieć zapewnioną opiekę oraz zorganizowane zajęcia integracyjne i rekreacyjne.

 1. Kod CPV: 55.00.00.00-0, 60.00.00.00-8, 92.00.00.00-1, 80.00.00.00-4.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia  27.12.2016 r. – 29.12.2016 r.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

 1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Minimalny poziom zdolności:

-    zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a)  wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie usługi, polegające na organizacji wyjazdu integracyjno – psychologicznego dla grupy minimum 20 osób  każda;

b)  dysponuje lub będzie dysponować minimum:

- jedną osobą posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu psycholog  posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami niepełnosprawnymi;

- jedną osobą posiadającą uprawnienia tłumacza języka migowego – certyfikat T1;

- jedną osobą pełniąca funkcję opiekuna wyjazdu;

         - dwiema osobami pełniącym funkcję opiekunów do dzieci posiadających odpowiednie  

         kwalifikacje zawodowe (tzn. ukończone studia wyższe w zakresie pedagogiki lub   

         ukończone  studia wyższe humanistyczne oraz studia podyplomowe z pedagogiki oraz

          minimum dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi oraz młodzieżą.

 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:
 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IWZ.
 1. Wykonawca przedkłada wraz z ofertą :
 1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których  usługi zostały wykonane na załączniku nr 4 do IWZ wraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są  wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
 2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na załączniku nr 5 do IWZ;

 

 1. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:
 1. formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 IWZ;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem IV pkt 2 ppkt 1) IWZ;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

 1. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodów określonych w oświadczeniu, według wzoru stanowiącego złącznik nr 3 do IWZ,

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem IV pkt 3 ppkt 2 IWZ, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

 1. odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 IWZ

Ww. pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

 1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji  i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed terminem składania ofert .

ww dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 1. oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. wykaz zrealizowanych usług polegających na realizacji wyjazdów o charakterze integracyjno- psychologicznym dla osób z wadą słuchu na załączniku nr 6 do IWZ;

         Ww. dokument należy złożyć w oryginale

KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

1)    cena – 60 %

2)    doświadczenie wykonawcy w realizacji wyjazdów o charakterze integracyjno psychologicznym dla osób z wadą słuchu – 40 %

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
  ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301, w terminie do dnia 08.12.2016 r., do godz. 10.00
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 08.12.2016r., o godz. 10.15 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301.

OSOBA DO KONTAKTU

Anna Sankowska tel 91 48 57 534, fax 91 48 57 603 email: asankowska@mopr.szczecin.pl

Załaczniki do ogłoszenia:

Istotne Warunki Zamówienia -IWZ

Załączniki do IWZ od 1 do 8

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 30-11-2016 16:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 30-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 20-12-2016 10:12