herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

świadczenie usług przygotowywania oraz dowozu posiłków dla osób wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Znak Sprawy

341-14/16

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138 O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

„świadczenie usług przygotowywania oraz dowozu posiłków dla osób  wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie”

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro o której mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest  na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 poz 2164 ze zm).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przygotowywania oraz dowozu posiłków osobom wskazanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
 2. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca świadczyć będzie usługi przygotowywania oraz dowozu posiłków 7 dni w tygodniu od poniedziałku do niedzieli maksymalnie 25 osobom zamieszkałym w szczególności przy następującychulicach na terenie miasta Szczecin: Parkowa, Podhalańska, Kaszubska, Szarotki, Wyzwolenia. Śląska, Jana Kazimierza, Wielkopolska, Piłsudzkiego, 3- go Maja, Noakowskiego, Szpitalna, Traugutta, Łokietka, Powstańców Wlkp., Kr. Jadwigi, Kopernika, Narutowicza, Ofiar Oświęcimia, Krasińskiego.
 3. Zamawiający szacuje iż maksymalna ilość przygotowanych oraz dowiezionych posiłków w okresie trwania umowy wyniesie 9125. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia mniejszej ilości posiłków niż maksymalna w szczególności w przypadku wyjazdu poza miejsce zamieszkania osoby wskazanej przez Zamawiającego, pobycie w szpitalu lub innych okoliczności skutkujących zmniejszeniem ilości posiłków. Za wystarczające uważa się powiadomienie Wykonawcy, faksem, meilem, telefonicznie, na dzień przed planowanym dostarczeniem posiłku, do godz. 13.00.
 4. Ciepły posiłek winien się składać z zupy i drugiego dania. Zamawiający wymaga aby gramatura posiłków była nie niższa niż : zupa 330 ml, ziemniaki, kasza, ryż, kluski, makron -200 g, mięso/ryba – 130 g, surówka/surówki -150g. Posiłki mają być dowożone do wskazanych przez Zamawiającego osób w godzinach od 12.00 do 14.00 i winny być zapakowane w sposób umożliwiający spożycie ciepłego posiłku bezpośrednio po jego dostarczeniu bez konieczności podgrzewania (jednorazowe styropianowe opakowania).

 

Kod CPV: 553210006, 55521000-8.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia  01.01.2017r -31.12.2017r.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 2. zdolności technicznej lub zawodowej:

zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i  zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie minimum jedną usługę polegającą na przygotowaniu oraz dostawie ciepłych posiłków w ilości co najmniej 500 miesięcznie.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie

 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IWZ,

 1. Potencjał podmiotu trzeciego:
  1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
  2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
  3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 2. Wykonawca przedkłada wraz z ofertą :
 • Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmioty na rzecz których usługi były realizowane) –według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do IWZ,    

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wykaz

Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:

formularz oferty – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IWZ;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem IV pkt 2 ppkt 1) IWZ;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem IV pkt 3 ppkt 2 IWZ, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 IWZ

Ww. pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

wykaz usług wykonanych składanych celem przyznania punków w kryterium doświadczenie, wraz z podaniem dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów, że usługi te wykonane zostały należycie według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do iwz;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę . W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wykazodpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębny dokument.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

1)    cena – 70%. 

2)    doświadczenie wykonawcy – 30 %

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
  ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301, w terminie do dnia 22.12.2016 r., do godz. 10.00
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 22.12.2016r., o godz. 10.15 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301.

OSOBA DO KONTAKTU Anna Sankowska tel 91 48 57 534, fax 91 48 57 603 email: asankowska@mopr.szczecin.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 16-12-2016 11:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 16-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 19-12-2016 15:30