herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

oorganizacja wyjazdów socjoterapeutycznych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej

Projekt „Aktywna integracja w Szczecinie”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020

Znak Sprawy

RPO/341-1/17

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138 O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

„organizację wyjazdów socjoterapeutycznych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej”

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro o której mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest  na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 poz 2164 ze zm).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdów socjoterapeutycznych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie – młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej w wieku 15- 18 lat. Usługa będzie realizowana w ramach projektu „Aktywna integracja w Szczecinie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020.
 2. Na przedmiot zamówienia składa się realizacja wyjazdów socjoterapeutycznych w podziale na dwa zadania. Pierwsze zadanie dotyczy organizacji wyjazdu w okresie zimowym. Drugie zadanie dotyczy organizacji wyjazdu w okresie letnim.
 3. Terminy realizacji:

-I zadanie - wyjazd  zima 2017r. w terminie 19-21.02. 2017r. dla makymalnie 60 uczestników,

-II zadanie - wyjazd lato 2017r. w terminie :

od 31.07.2017 r. do 7.08.2017 r. dla grupy  do  30 uczestników; od 9.08.2017 r. do 16.08.2017 r. dla grupy do 30 uczestników

4.  Przedmiot zamówienia należy zrealizować w ośrodku wypoczynkowym/hotelu na terenie województwa zachodniopomorskiego oddalonego o minimum 50 km od Szczecina.

5.  Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia musi stosować się do zapisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 452).

6.Kod CPV: 55.00.00.00-0, 60.00.00.00-8, 92.00.00.00-1, 80.00.00.00-4.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

-I zadanie - wyjazd  zima 2017r. w terminie 19-21.02. 2017r. dla maksymalnie 60 uczestników,

-II zadanie - wyjazd lato 2017r. w terminie :

od 31.07.2017 r. do 7.08.2017 r. dla grupy  do  30 uczestników; od 9.08.2017 r. do 16.08.2017 r. dla grupy do 30 uczestników

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
  1. zdolności technicznej lub zawodowej:

Minimalny poziom zdolności:

-    zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a)  wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie usługi, polegające na organizacji wyjazdu socjoterapeutycznego dla grupy młodzieży minimum 30  osób -  każda;

b)  dysponuje lub będzie dysponować

-w zakresie zadania nr 1 –

a)1 kierownikiem wypoczynku,

b) minimum 3 wychowawcami,

c) minimum 6  osobami  prowadzącymi zajęcia edukacyjno-poznawcze, o następujących kwalifikacjach: ukończone studia wyższe: pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne mającymi min. 2 letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą 15-18 lat przebywającą w pieczy zastępczej).

Uwaga: warsztaty psychoedukacyjne będą prowadzone przez wskazanych przez Zamawiającego 3 trenerów.

-w zakresie zadnia nr 2 – dla każdego z wyjazdów odrębnie:

a) 1 kierownikiem wypoczynku,

b) minimum 2 wychowawcami,

c) minimum 4 osobami prowadzącymi zajęcia edukacyjno-poznawcze o następujących kwalifikacjach: ukończone studia wyższe: pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne, mającymi min. 2 letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą 15-18 lat przebywającą w pieczy zastępczej.

 

Osoby wskazane w lit. a i b muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Miniasta Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016r. poz 452 ).

Osoba pełniąca funkcję kierownika wypoczynku nie może pełnić funkcji wychowawcy, natomiast prowadzący zajęcia edukacyjno-poznawcze może jednocześnie pełnić funkcje wychowawcy pod warunkiem spełniania wymogów ww Rozporządzenia.

Zajęcia poznawczo – edukacyjne w zależności od ich charakteru i treści programowych  mogą być prowadzone przez osoby o kwalifikacjach wskazanych powyżej.

Zajęcia z zakresu sportu, turystyki kwalifikowanej, muszą  być prowadzone z udziałem  osób posiadających odpowiednie do rodzaju aktywności i  rodzaju zajęć uprawnienia i kwalifikacje (np. instruktor jazdy konnej, trener sportów wodnych itp.).

 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:
 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IWZ.
 1. Wykonawca przedkłada wraz z ofertą :
 1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których  usługi zostały wykonane na załączniku nr 4 do IWZ wraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są  wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
 2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na załączniku nr 5 do IWZ;
 1. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:
 1. formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 IWZ;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem IV pkt 2 ppkt 1) IWZ;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

 1. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodów określonych w oświadczeniu, według wzoru stanowiącego złącznik nr 3 do IWZ,

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem IV pkt 3 ppkt 2 IWZ, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

 1. odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 IWZ

Ww. pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

 1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji  i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert .

ww dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 1. oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. wykaz zrealizowanych usług polegających na realizacji wyjazdów o charakterze socjoterapeutycznym dla młodzieży z pieczy zastępczej na załączniku nr 6 do IWZ;

         Ww. dokument należy złożyć w oryginale

    9)  program pobytu odrębnie dla zadania I i zadania II

         Ww. dokument należy złożyć w oryginale

   10 ) opis ośrodka wypoczynkowego/hotelu w którym realizowane będą usługi

Ww. dokument należy złożyć w oryginale

KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

1)    cena – 50 %

2)    doświadczenie wykonawcy w realizacji wyjazdów o charakterze socjoterapeutycznym dla młodzieży z pieczy zastępczej  – 50 %

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
  ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301, w terminie do dnia 20.01.2017r., do godz. 10.00
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 20.01.2017r., o godz. 10.15 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301.

OSOBA DO KONTAKTU Anna Sankowska tel 91 48 57 534, fax 91 48 57 603 email: asankowska@mopr.szczecin.pl

Załączniki do ogłoszenia:

IWZ wraz z załacznikami od 1 do 7

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 13-01-2017 14:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 13-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 18-01-2017 12:44