herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

organizacja wyjazdu socjoterapeutycnego dla osób niepełnosprawnych z wadą słucuhu wraz z członkami rodzin

 

Projekt „Aktywna integracja w Szczecinie”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020

Znak Sprawy

RPO/341-2/17

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138 O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

„organizację wyjazdu socjoterapeutycznego  dla osób niepełnosprawnych z wadą słuchu wraz z członkami rodzin”

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro o której mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest  na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 poz 2164 ze zm).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu socjoterapeutycznego dla osób niepełnosprawnych z wadą słuchu wraz z członkami rodzin. Usługa będzie realizowana w ramach projektu „Aktywna integracja w Szczecinie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020.
 2. Liczba uczestników:od 16 do 21 osób dorosłych oraz od 12 do 20 osób towarzyszących w tym (w tym 1- 3dzieci w wieku do 3 lat, 8 – 14 dzieci w wieku od 4 do 18 lat, 1- 3 osoby dorosłe). Maksymalna łączna liczba uczestników: 41 osób.
 3. Miejsce organizacji: miejscowość nadmorska położna w pasie nadmorskim na terenie województwa zachodniopomorskiego w odległości maksymalnie 120 km od siedziby Zamawiającego tj. ul. Gen. Sikorskiego 3 do obiektu zakwaterowania, wyznaczonej za pomocą strony www.google.pl/maps. Za pas nadmorski zamawiający rozumie pas lądu ciągnący się wzdłuż brzegu morskiego o szerokości do 2 km, w którym występuje koncentracja turystyki morskiej z pieszą dostępnością plaży tzw. I strefa turystyczna.
 4. Program pobytu:
  1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji programu wyjazdu zgodnie z załącznikiem nr 8 do IWZ.
  2. Program socjoterapii musi być zrealizowany we współpracy z tłumaczem języka migowego.
  3. Podczas zajęć socjoterapeutycznych, które są skierowane dla osób dorosłych, dzieci muszą mieć zapewnioną opiekę oraz zorganizowane zajęcia integracyjne i rekreacyjne.
 • Program socjoterapeutyczny, którego celem głównym będzie poprawa relacji w rodzinie. Powinien  uwzględniać następujące obszary:
 1. trening interpersonalny – wzmocnienie samooceny Uczestników Projektu,
 2. budowanie pozytywnego obrazu siebie i zwiększenie własnego poczucia wartości,
 3. rozwijanie umiejętności kontaktowania się ze swoimi dziećmi – poznanie barier komunikacyjnych i sposobów ich eliminowania,
 4. rozwijanie umiejętności rozwiązywania trudności wychowawczych pojawiających się w relacjach z dziećmi,
 5. rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów w rodzinie oraz społeczności lokalnej.
 1. Zajęcia socjoterapeutyczne muszą zostać zorganizowane w dwóch podgrupach po 7 – 12 osób każda (podziału należy dokonać uwzględniając liczbę Uczestników Projektu w grupie).
 2. Zajęcia socjoterapeutyczne w każdej z grup muszą obejmować 21 godzin zegarowych zajęć grupowych oraz dwie godziny zegarowe spotkań indywidualnych z socjoterapeutą przypadających na każdą rodzinę (w konsultacjach będą brały udział tylko osoby dorosłe).
 3. Socjoterapeuta zobowiązany jest do przeprowadzenia diagnozy końcowej dla każdego Uczestnika Projektu (ma ona na celu stwierdzenie rezultatów przeprowadzanej socjoterapii).
 4. W terminie do 7 dni po zakończeniu usługi zostanie zorganizowane w Biurze Projektu spotkanie z wszystkimi socjoterapeutami biorącymi udział w wyjeździe w celu omówienia z personelem projektu działań podejmowanych przez socjoterapeutów, efektów i osiągniętych rezultatów, a także analizy opracowanych dokumentów, o których mowa w pkt. 3.

B) ZAJĘCIA REKREACYJNO - INTEGRACYJNE.

W celu realizacji tego modułu Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości aktywnego spędzania czasu przez uczestników wyjazdu niezależnie od warunków pogodowych w tym:

 1. organizacji zgodnie z harmonogramem dwóch zajęć rekreacyjno - integracyjnych w obiekcie z dostępem do kompleksu basenowego (Uczestnicy wyjazdu mają pełny i bezpłatny dostęp do basenu, jacuzzi i sauny; obiekt ma zagwarantować możliwość korzystania basenu przez dzieci);
 2. zaplanowania dwóch dni zgodnie z harmonogramem zajęć rekreacyjno - integracyjnych. Sposób organizacji i ustalenie harmonogramu leży w gestii Wykonawcy.
 3. W przypadku, gdy basen lub zajęcia rekreacyjno – integracyjne są poza miejscem zakwaterowania Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu dla Uczestników.
 4. Kod CPV: 55.00.00.00-0, 60.00.00.00-8, 92.00.00.00-1, 80.00.00.00-4.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia  20.02.2017r. – 26.02.2017r.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 2. zdolności technicznej lub zawodowej:

Minimalny poziom zdolności:

-    zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a)  wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie usługi, polegające na organizacji wyjazdu socjoterapeutycznego  dla grupy minimum 20 osób  każda;

b)  dysponuje lub będzie dysponować minimum:

- dwiema osobami  posiadającą kwalifikacje do prowadzenia socjoterapii (tzn. ukończone studia wyższe w zakresie pedagogiki ze specjalnością socjoterapia lub ukończone studia wyższe humanistyczne oraz studia podyplomowe z socjoterapii) oraz minimum czteroletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi),

-    minimum dwiema osobami  posiadającymi uprawnienia tłumacza języka migowego – certyfikat T1;

-    jedną osobą pełniąca funkcję opiekuna wyjazdu;

-    dwiema osobami pełniącymi funkcję opiekunów do dzieci, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe (tzn. ukończone studia wyższe w zakresie pedagogiki lub ukończone  studia wyższe humanistyczne oraz studia podyplomowe z pedagogiki oraz minimum dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi oraz młodzieżą).

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:

 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IWZ.
 2. Wykonawca przedkłada wraz z ofertą :
 • wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których  usługi zostały wykonane na załączniku nr 4 do IWZ wraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są  wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
 • wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na załączniku nr 5 do IWZ
 • Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:
 • formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 IWZ;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

         oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem IV pkt 2 ppkt 1) IWZ;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

       Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodów określonych w oświadczeniu, według wzoru stanowiącego złącznik nr 3 do IWZ,Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem IV pkt 3 ppkt 2 IWZ, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 IWZ

Ww. pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencjii informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed terminem składania ofert .

ww dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

wykaz zrealizowanych usług polegających na realizacji wyjazdów o charakterze socjoterapeutycznym  dla osób z wadą słuchu na załączniku nr 6 do IWZ;

         Ww. dokument należy złożyć w oryginale

KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

1)    cena – 60 %. 

2)    doświadczenie wykonawcy w realizacji wyjazdów o charakterze socjoterapeutycznym  dla osób z wadą słuchu – 40 %

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
  ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301, w terminie do dnia 03.02.2017r., do godz. 10.00
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 03.02.2017r., o godz. 10.15 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301.

 

OSOBA DO KONTAKTU

 

Anna Sankowska tel 91 48 57 534, fax 91 48 57 603 email: asankowska@mopr.szczecin.pl

 

Załączniki do ogłoszenia:

IWZ oraz załączniki od 1 do 8

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 27-01-2017 13:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 27-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 30-01-2017 12:56