Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

organizacja zajęć kompensacyjnych dla uczestników projektu Aktywna integracja w Szczecinie

Projekt „Aktywna integracja w Szczecinie”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020

Znak Sprawy

RPO/341-3/17

ZAMAWIAJĄCY:

 

Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138 O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

„organizację zajęć kompensacyjnych dla uczestników projektu „Aktywna integracja w Szczecinie”

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro o której mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest  na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 poz 2164 ze zm).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja zajęć kompensacyjnych dla uczestników projektu „Aktywna integracja w Szczecinie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020.
 2. Kod CPV: 80 0000000
 3. Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia. Oferta częściowa musi obejmować wszystkie pozycje w danej części zamówienia.
 4. I część zamówienia obejmuje realizację zajęć kompensacyjnych indywidualnych oraz grupowych dla maksymalnie  47 uczniów gimnazjów, technikum, liceum, szkół zawodowych. Łączna liczba godzin zajęć kompensacyjnych indywidualnych : 864 godzin. Łączna liczba godzin zajęć kompensacyjnych grupowych: 144  godzin.
 5. II część zamówienia obejmuje realizację zajęć kompensacyjnych indywidualnych oraz grupowych dla maksymalnie 12 uczniów gimnazjów, technikum, liceum, szkół zawodowych. Łączna liczba godzin zajęć kompensacyjnych indywidualnych : 216  godziny. Łączna liczba godzin zajęć kompensacyjnych grupowych: 36  godziny.
 6. Zamawiający dopuszcza by ta sama osoba uczestniczyła w zajęciach z kilku przedmiotów.
 7. Zamawiający zastrzega, iż rzeczywista liczba godzin lekcyjnych przypadająca na jednego uczestnika będzie uzależniona od indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu. Szacuje się jednak, iż maksymalna liczba godzin dla jednego Uczestnika nie przekroczy 12 godzin lekcyjnych z jednego przedmiotu.
 8. Zamawiający wymaga, aby dla jednego Uczestnika maksymalnie przypadały trzy godziny lekcyjne w ciągu dnia.
 9. Zajęcia mogą być organizowane w następujących dniach i godzinach: od poniedziałku do piątku od godziny 15.00 do godziny 20:00 a w soboty od godziny 10:00 do godziny 14:00.
 10. Zajęcia należy przeprowadzić w granicach administracyjnych miasta Szczecina, przy czym w zakresie I części zamówienia w lewobrzeżnej części miasta w granicach dzielnicy Śródmieście, natomiast w zakresie II części zamówienia w prawobrzeżnej części miasta w granicach osiedla Słonecznego, Zdroje, Majowe.
 11. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić lokal wyposażany w stoliki, krzesła, tablicę oraz inne niezbędne sprzęty konieczne do realizacji usługi.
 12. W koszcie godziny lekcyjnej zajęć należy uwzględnić w szczególności:
 • koszty związane z zabezpieczeniem odpowiednich pomieszczeń do przeprowadzenia zajęć,
 • koszty przygotowania dla uczestników wszelkich niezbędnych materiałów dydaktycznych,
 • koszty wykorzystania w trakcie prowadzonych zajęć sprzętu niezbędnego do prawidłowej realizacji zajęć,
 • wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia,
 • podatki i opłaty publicznoprawne,
 • ubezpieczenie NNW.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia  01.03.2017r.- 10.06.2017r.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. zdolności technicznej lub zawodowej:

Minimalny poziom zdolności:

-    zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

a) w zakresie I części zamówienia:

- po minimum jednej osobie posiadającej wykształcenie wyższe pedagogiczne kierunkowe do nauczania przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, j. niemiecki, j. polski, j. angielski, biologia. Wyżej wskazane osoby muszą posiadać minimum 2 letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą w tym minimum roczne doświadczenie w pracy z młodzieżą z pieczy zastępczej

b) w zakresie II części zamówienia:

- po minimum jednej osobie posiadającej wykształcenie wyższe pedagogiczne kierunkowe do nauczania przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, j. niemiecki, j. polski, j. angielski, biologia. Wyżej wskazane osoby muszą posiadać minimum 2 letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą w tym minimum roczne doświadczenie w pracy z młodzieżą z pieczy zastępczej

Wykonawca składający ofertę na obie części zamówienia, nie może wskazać tych samych osób dla części I i dla części II zamówienia.

 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:
 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IWZ.
 1. Potencjał podmiotu trzeciego:
  1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
  2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
  3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 2. Wykonawca przedkłada wraz z ofertą :
 1. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami odpowiednio na załączniku nr 5 a i 5 b do IWZ;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale

 1. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:
 1. formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 IWZ;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem IV pkt 2 ppkt 1) IWZ;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

 1. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodów określonych w oświadczeniu, według wzoru stanowiącego złącznik nr 3 do IWZ,

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem IV pkt 3 ppkt 2 IWZ, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

 1. odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 IWZ

Ww. pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

 1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji  i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert .

ww dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 1. oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. wykaz zrealizowanych usług polegających na organizacji zajęć kompensacyjnych dla    młodzieży odpowiednio na załączniku nr 4 a i 4b do IWZ;

         Ww. dokument należy złożyć w oryginale

KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

1)     cena – 60 %. 

2)     doświadczenie wykonawcy w organizacji zajęć kompensacyjnych dla młodzieży   – 40 %

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
  ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301, w terminie do dnia 16.02.2017r., do godz. 10.00
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16 .02.2017r., o godz. 10.15 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301.

 

OSOBA DO KONTAKTU

 

Anna Sankowska tel 91 48 57 534, fax 91 48 57 603 email: asankowska@mopr.szczecin.pl

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 09-02-2017 14:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 09-02-2017
Ostatnia aktualizacja: - 09-02-2017 14:57