herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

rozeznanie rynku na prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w 2017 r. dwie edycje programu.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w 2017 r. – dwie edycje programu.

Wymagania jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń: Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie kierunkowe uprawniające do prowadzenia spotkań na rzecz sprawców przemocy w rodzinie zgodne z rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne tj:
 1. ukończone studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji,
 2. ukończone szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;
 3. udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 1. samodzielność w wykonywaniu zadań,
 2. znajomość:
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 ze zm.),
 • rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne, (Dz. U. nr 50, poz. 259.),
 • Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 wprowadzonego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 roku (M.P. poz.445) opracowanego na podstawie ww. ustawy. 
 • Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie w prowadzeniu spotkań na rzecz sprawców przemocy w rodzinie,
 2. umiejętność prowadzenia zajęć grupowych, komunikowania się, budowania relacji w grupie i współpracy,
 3. zdolności organizatorskie,
 4. sumienność, kreatywność, komunikatywność i odpowiedzialność,

Prowadzenie programu odbywać się będzie na podstawie umowy cywilnoprawnej, która obowiązywać będzie od dnia jej zawarcia maksymalnie do dnia 10.12.2016 roku zgodnie z ustalonym harmonogramem w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego.

Zakłada się, że minimalna ilość godzin spotkań wyniesie - 60 godzin, a maksymalna ilość godzin spotkań wyniesie - 120 godzin, łączna minimalna ilość uczestników programu - 8 osób, maksymalna ilość uczestników - 15 osób, przerwy między kolejnymi zajęciami nie powinny być dłuższe niż tydzień.

Wykonawca jest obowiązany przeprowadzić program w szczególności zgodnie z:

 1. ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015, poz. 1390 ze zm.),
 2. rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczących przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz.U. Nr 50, poz. 259),
 3. wytycznymi tworzenia programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie zawartymi w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 wprowadzonego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 roku (M.P. poz.445),
 4. z zaleceniami Wojewody Zachodniopomorskiego do realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w województwie zachodniopomorskim:

Formy pracy:

Programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych powinny być prowadzone przede wszystkim w formie spotkań grupowych, uzupełnionych pracą indywidualną. Łączny czas programu powinien obejmować około 60 godzin zajęć grupowych. Przerwy między kolejnymi zajęciami nie powinny być dłuższe niż tydzień. Grupy powinny liczyć maksymalnie 15 uczestników.

Reguły uczestnictwa:

Reguły uczestnictwa powinny być zawarte w formie dokumentu podpisywanego przez uczestników i zawierać zobowiązanie uczestnika do:

 • systematycznej obecności na zajęciach,
 • bezpiecznego i zgodnego z zasadami współżycia społecznego zachowania w trakcie uczestnictwa w zajęciach,
 • powstrzymywania się od przemocowych zachowań i postaw w kontakcie z członkami rodziny i z innymi ludźmi.

Osobę stosującą przemoc w rodzinie, u której zostało rozpoznanie uzależnienie od alkoholu lub narkotyków, lub innych substancji odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, kieruje się w pierwszej kolejności na terapie uzależnienia.

Zakres oddziaływań:

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne powinny być prowadzone w oparciu o ramowy program zajęć sporządzonych przez realizatora. Program należy skonstruować tak, aby możliwe było osiągnięcia celów określonych w § 4 ww. rozporządzenia tj.:

 • powstrzymywanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy,
 • rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie,
 • kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie,
 • uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy,
 • zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie,
 • zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy,
 • uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Dokumentowanie działań

Wszystkie działania wobec osób objętych programem oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osiągniętych efektów powinny być dokumentowane. Obecność uczestników na spotkaniach powinna być potwierdzona listami obecności.

Warunki uczestnictwa programu.

Uczestnik powinien otrzymać dokument potwierdzający ukończenie programu, jeśli brał udział w minimum 70 % spotkań oraz zostały osiągnięte cele określone w zakresie oddziaływań. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty ramowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Zakres wykonywanych zadań:

 1. prowadzenie spotkań na rzecz sprawców przemocy w rodzinie, uczestników programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie,
 2. współpraca z pracownikami MOPR w Szczecinie i zespołem specjalistów,
 3. prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją programu.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) 
 2. dokumenty poświadczające kwalifikacje do prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, w szczególności: wykształcenie, staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zaświadczenia o ukończonych szkoleniach w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 3. inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy referencje,
 4. ramowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 5. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922 ze zm.) na potrzeby związane z prowadzonym zapytaniem ofertowym,
 6. Oferta cenowa - zamawiający wymaga, aby wykonawca podał cenę brutto za udział jednej osoby w programie korekcyjno-edukacyjnym.  W przypadku wykonawcy nie prowadzącego działalności gospodarczej oferta cenowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zamawiającego obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów – pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.  

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie 2016 – dwie edycje programu” do dnia 13.03. 2016 r. do godz. 15.30 na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3
70-323 Szczecin

 lub email: asankowska@mopr.szczecin.pl

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 09-03-2017 09:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 09-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 09-03-2017 09:09