herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

organizacja wyjazdu edukacyjnego dla osób niepełnosprawnych z wadą słuchu wraz z członkami rodzin

Projekt „Aktywna integracja w Szczecinie”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020

 

 

Znak Sprawy

RPO/341-5/17

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

 

Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138 O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA

„organizację wyjazdu edukacyjnego dla osób niepełnosprawnych z wadą słuchu wraz z członkami rodzin"

 

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro o której mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 poz 2164 ze zm).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu edukacyjnego dla osób niepełnosprawnych z wadą słuchu wraz z członkami rodzin. Usługa będzie realizowana w ramach projektu „Aktywna integracja w Szczecinie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020.
 2. Liczba uczestników: od 17 do 24 osób dorosłych oraz od 11 do 17 osób towarzyszących - w tym (w tym 0-1 dzieci w wieku do 3 lat, 9- 13 dzieci w wieku od 4 do 18 lat, 1- 3 osoby dorosłe). Maksymalna łączna liczba uczestników: 41 osób.
 3. Kod CPV: 55.00.00.00-0, 60.00.00.00-8, 92.00.00.00-1, 80.00.00.00-4.
 4. Miejsce organizacji: miejscowość nadmorska położna w pasie nadmorskim na terenie województwa zachodniopomorskiego. Za pas nadmorski zamawiający rozumie pas lądu ciągnący się wzdłuż brzegu morskiego o szerokości do 2 km, w którym występuje koncentracja turystyki morskiej z pieszą dostępnością plaży tzw. I strefa turystyczna.
 5. Program pobytu:
  1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji programu wyjazdu zgodnie z załącznikiem nr 8 do IWZ.
  2. Podczas zajęć grupowych, które są skierowane dla osób dorosłych, dzieci muszą mieć zapewnioną opiekę oraz zorganizowane zajęcia psychoedukacyjne, których celem będzie poprawa relacji w grupie rówieśniczej.
  3. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania zajęć integracyjnych uczestników wraz z osobami towarzyszącymi.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Od dnia 10.06.2017r. do dnia 11.06.2017r.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 2. zdolności technicznej lub zawodowej:

Minimalny poziom zdolności:

- zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie usługi, polegające na organizacji wyjazdu o charakterze edukacyjnym dla osób z wadą słuchu grupy minimum 20 osób każda;

b) dysponuje lub będzie dysponować minimum:

- dwiema osobami posiadającymi: kwalifikacje do prowadzenia zajęć z dietetyki (każda z tych osób pracuje z własną grupą), ukończone studia kierunkowe, studia podyplomowe lub odpowiednie szkolenie zawodowe oraz minimum czteroletnie doświadczenie w pracy,

- dwiema osobami posiadającymi uprawnienia tłumacza języka migowego – certyfikat T1;

- jedną osobą pełniąca funkcję opiekuna wyjazdu;

- dwiema osobami pełniącymi funkcję opiekunów do dzieci, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe (tzn. ukończone studia wyższe w zakresie pedagogiki lub ukończone studia wyższe humanistyczne oraz studia podyplomowe z pedagogiki oraz minimum dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi oraz młodzieżą).

 

 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IWZ.

 1. Wykonawca przedkłada wraz z ofertą :
  1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane na załączniku nr 4 do IWZ wraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny wykaz

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

  1. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na załączniku nr 5 do IWZ;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny wykaz

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale

 1. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:

1)formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 IWZ;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

2)oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 2 ppkt 1) IWZ;

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

3)Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodów określonych w oświadczeniu, według wzoru stanowiącego złącznik nr 3 do IWZ,

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

4)zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2 IWZ, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

5)odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4

IWZ oraz w Rozdziale III pkt 2 IWZ.

Ww. pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

6)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert .

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębny dokument.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

7)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

8)wykaz zrealizowanych usług polegających na realizacji wyjazdów o charakterze

edukacyjnym dla osób z wadą słuchu na załączniku nr 6 do IWZ;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny wykaz.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale

KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:
 1. ) cena – 60 %.
 2. doświadczenie wykonawcy w organizacji wyjazdów o charakterze edukacyjnym dla osób z wadą słuchu – 40 %

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
  ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301, w terminie do dnia 22.05.2017r., do godz. 10.00
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 205.2017r., o godz. 10.15 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301.

OSOBA DO KONTAKTU

Anna Sankowska tel 91 48 57 534, fax 91 48 57 603 email: asankowska@mopr.szczecin.pl

Załączniki do ogłoszenia

IWZ wraz z załącznikami

Umowa z wybranym w postępowaniu Wykonawcą tj. TRAVEL SHOP Sp. z o.o ul. Środowa 7, 70-535 Szczecin została zawarta w dniu 31.05.2017r,

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 12-05-2017 14:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 05-06-2017 08:26