herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

Nabór na stanowisko urzędnicze Kierownik Sekcji Pracy Socjalnej IV w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Śródmieście w wymiarze 1 etatu

Ogłoszenie numer 06/2017

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE

ogłasza

 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W TYM KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3 70-323 SZCZECIN

 

Wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze:

Kierownik Sekcji Pracy Socjalnej  IV w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Śródmieście w wymiarze całego etatu.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. nadzór i kontrola nad terminowym załatwianiem wszelkich spraw kierowanych do podległych pracowników Sekcji,
 2. diagnozowanie i monitorowanie problemów społecznych w określonym obszarze działania Sekcji Pracy Socjalnej,
 3. opracowywanie i wdrażanie programów dotyczących przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
 4. ponoszenie merytorycznej odpowiedzialności za wszelką dokumentację prowadzoną w sekcji (wywiady, wewnętrzna dokumentacja dot. klientów i ich rodzin),
 5. przygotowywanie i zatwierdzanie pod względem merytorycznym dokumentacji dotyczącej przyznania pomocy jak również wydawanie  decyzji administracyjnych,
 6. umiejętność pracy w obowiązującym systemie komputerowym ,
 7. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych  w sytuacjach interwencyjnych.

 

Niezbędne wymagania:

   1. obywatelstwo polskie,
 1. Wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów  o szkolnictwie wyższym zgodnie z uprawnieniami do wykonywania

 zawodu pracownika socjalnego w oparciu o  ustawę o pomocy społecznej tj.

 • dyplom wyższej szkoły o kierunku praca socjalna, albo
 • ukończone przed dniem 01.05.2004 r. studia wyższe na kierunkach:   pedagogika, psychologia, politologia, politologia i  nauki społeczne,    socjologia, albo
 • ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na kierunkach: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia,  nauki o rodzinie, (studia ukończone przed 01.01.2008 r. lub  kontynuowane 01.01.2008 r.) albo
 • ukończone do dnia 31.10.2007 roku studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, socjologia albo
 • rozpoczęte przed dniem 01.05.2004 r. i ukończone studia wyższe licencyjne lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia
 • ukończone do dnia 31 grudnia 2013 r. studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie. Specjalność przygotowująca do zawodu pracownika socjalnego była realizowana począwszy od roku akademickiego 2008/2009. Warunkiem  uznania  uprawnień do wykonywania zawodu  pracownika  socjalnego - jest zrealizowanie w toku nauki wymaganej liczby 330 godzin przedmiotów oraz odbycie 240 godzin praktyk zawodowych w zakresie wskazanym rozporządzeniem.

 

 1. co najmniej 5 letni staż pracy,
 2. znajomość  przepisów  , ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Kodeks postępowania administracyjnego,  Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 3. znajomość obsługi komputera ( Word, Excel ).

 

Wymagania dodatkowe :

 

 1. preferowane doświadczenie w pracy jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
 2. otwartość, komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, zorganizowanie, odporność na stres, opanowanie, solidność, dokładność, samodzielność, obowiązkowość, pracowitość, wnikliwość, cierpliwość, spostrzegawczość, punktualność.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

Sytuacje stresowe, zmienne tempo pracy, praca przy monitorze komputerowym, konieczność szybkiego podejmowania decyzji.

 

Wymagane dokumenty:

     1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności (cv), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e – mail lub nr telefonu,
     2. list motywacyjny,
     3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
     4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe,
     5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
     6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia) lub dokumentów potwierdzających wykonywania działalności gospodarczej**,
     7. referencje z dotychczasowych miejsc pracy ( jeżeli takie kandydat posiada),
     8. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
     9. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
     10. oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ,
     11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2016, poz 922

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 26 czerwca 2017 roku

( uwaga: liczy się data wpływu do MOPR w Szczecinie).

 

 

Na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3

70-323 Szczecin

 

W zamkniętych kopertach  z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze -  Kierownik Sekcji Pracy Socjalnej IV  w ROPR Śródmieście”

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (0-91 48-57-533)

 

Uwaga:

  1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni pocztą e-mail lub telefonicznie.
  2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
  3. Oferty, które wpłyną do MOPR  w Szczecinie niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone, zgodnie z instrukcją  kancelaryjną.

 

*kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 2017 poz 894.) i jest dostępny  jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

** Do stażu pracy wymaganego na kierowniczym stanowisku urzędniczym wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej zgodnie z art. 6 ust 4 ustawy z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. 2016 poz 902)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Woźniakowska - Dziadosz 14-06-2017 15:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Woźniakowska - Dziadosz 27-11-2017 12:09