herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

Organizacja wyjazdu socjoterapeutycznego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie osób niepełnosprawnych z wadą słuchu wraz z członkami rodzin

 

Projekt „Aktywna integracja w Szczecinie”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020

Znak Sprawy RPO/341-7/17

 

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138 O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

„organizację wyjazdu socjoterapeutycznego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie osób niepełnosprawnych z wadą słuchu wraz z członkami rodzin”

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro o której mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 poz 2164 ze zm).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdów socjoterapeutycznego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie osób niepełnosprawnych z wadą słuchu wraz z członkami rodzin. Usługa będzie realizowana w ramach projektu „Aktywna integracja w Szczecinie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020.
 2. Liczba uczestników:

Liczba Uczestników Projektu: 17 - 23 osób

Liczba dorosłych osób towarzyszących 1- 3 osób

Liczba dzieci:

  1. dzieci w wieku do 3 lat: 0 -1 osób
  2. dzieci w wieku 4 - 18 lat: 9- 14 osób
 1. Kod CPV: 55.00.00.00-0, 60.00.00.00-8, 92.00.00.00-1, 80.00.00.00-4.
 2. Miejsce organizacji: miejscowość nadmorska położna w pasie nadmorskim na terenie województwa zachodniopomorskiego lub pomorskiego. Za pas nadmorski zamawiający rozumie pas lądu ciągnący się wzdłuż brzegu morskiego o szerokości do 2 km, w którym występuje koncentracja turystyki morskiej z pieszą dostępnością plaży tzw. I strefa turystyczna.
 3. Program pobytu:
  1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji programu wyjazdu zgodnie z załącznikiem nr 7 do IWZ.
  2. Podczas zajęć socjoterapeutycznych grupowych, które są skierowane dla osób dorosłych, dzieci muszą mieć zapewnioną opiekę oraz zorganizowane zajęcia psychoedukacyjne, których celem będzie poprawa relacji w grupie rówieśniczej.
  3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aktywnego spędzania czasu przez uczestników wyjazdu niezależnie od warunków pogodowych w tym:
 • organizacja dwóch spotkań/kolacji integracyjnych przy ognisku,
 • organizacja dwóch wycieczek wyjazdowych (autokarowych) poza miejscowość zakwaterowania uczestników.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia od dnia 17.07.2017r. do dnia 23.07.2017r.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
  1. zdolności technicznej lub zawodowej:

Minimalny poziom zdolności:

- zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca dla każdej części zamówienia wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum:

 1. dwiema osobami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia socjoterapii (każda z tych osób pracuje z własną grupą). Osoby te muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje np. ukończone studia wyższe w zakresie pedagogiki ze specjalnością socjoterapia lub ukończone studia wyższe humanistyczne plus studia podyplomowe z socjoterapii oraz minimum czteroletnie doświadczenie w prowadzeniu socjoterapii,
 2. jedną osobą pełniącą funkcję opiekuna wyjazdu posiadającą następujące kwalifikacje zawodowe (ukończone studia wyższe w zakresie turystyki/ukończone studia wyższe humanistyczne oraz studia podyplomowe z turystki lub kwalifikacje pilota wycieczek potwierdzone w trybie decyzji marszałka określonego województwa) oraz minimum dwuletnie doświadczenie w pracy,
 3. jedną osobą pełniącą funkcję pedagoga posiadającego wykształcenie wyższe pedagogiczne, co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami niepełnosprawnymi, osoba ta prowadzić będzie warsztaty pn. „Prowadzenie gospodarstwa domowego”;
 4. dwoma tłumaczami języka migowego, posiadającymi certyfikat T2;
 5. dwiema osobami pełniącymi funkcję opiekunów dla dzieci posiadających następujące kwalifikacje zawodowe (tzn. ukończone studia wyższe w zakresie pedagogiki lub ukończone studia wyższe humanistyczne oraz studia podyplomowe z pedagogiki) oraz minimum dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi oraz młodzieżą.

Wyżej wskazane osoby nie mogą łączyć funkcji.

 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:
 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IWZ.
 1. Potencjał podmiotu trzeciego:
  1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
  2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
  3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 2. Wykonawca przedkłada wraz z ofertą :
 1. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami odpowiednio na załączniku nr 4 do IWZ;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny wykaz

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale

 1. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:
 1. formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 IWZ;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 2 ppkt 1) IWZ;

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodów określonych w oświadczeniu, według wzoru stanowiącego złącznik nr 3 do IWZ,

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2 IWZ, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

 1. odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 IWZ oraz w Rozdziale III pkt 2 IWZ.

Ww. pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

 1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert .

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębny dokument.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 1. oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. wykaz zrealizowanych usług polegających na realizacji wyjazdów o charakterze socjoterapeutycznym odpowiednio na załączniku nr 5 do IWZ;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny wykaz.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale

KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:
 1. ) cena – 60 %.
 2. doświadczenie wykonawcy w organizacji wyjazdów o charakterze socjoterapeutycznym - 40 %

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
  ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301, w terminie do dnia 04.07.2017r., do godz. 10.00
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 04.07.2017r., o godz. 10.15 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301.

 

OSOBA DO KONTAKTU Anna Sankowska tel 91 48 57 534, fax 91 48 57 603 email: asankowska@mopr.szczecin.pl

Załączniki do ogłoszenia

Istotne Warunki Zamówienia

załączniki do IWZ

Umowa została zawarta w dniu 11.07.2017r. z TRAVEL SHOP Sp. z o.o ul. Śrdowa 7, 70-535 Szczecin na kwotę: 86 000 zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 27-06-2017 13:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 27-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 18-07-2017 13:05