herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

Nabór na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Finansowo-Księgowym w wymiarze 2 etatów

Ogłoszenie numer 09/2017

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE

ogłasza

 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3 70-323 SZCZECIN

 

Wolne stanowisko urzędnicze:

Referent w wymiarze 2 etatów w Dziale Finansowo - Księgowym

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a)    dekretowanie i księgowanie należności w zakresie zadań własnych i zleconych,

 1. analiza należności w zakresie zadań własnych i zleconych,
 2. prowadzenie korespondencji  ze świadczeniobiorcami, ROPR/ DZIAŁAMI MOPR,  Ośrodkami Pomocy Społecznej/ Powiatowymi Centrami Pomocy Społecznej, innymi podmiotami w zakresie należności MOPR, 
 3. sporządzanie zestawień należności w zakresie usług opiekuńczych oraz pozostałych należności,
 4. przygotowywanie dokumentacji do postępowania egzekucyjnego należności MOPR,
 5. przygotowywanie analiz finansowych dla przełożonych,
 6. archiwizacja dokumentów,

 

 

Niezbędne wymagania:

   1. obywatelstwo polskie,
   2. wykształcenie średnie ,
   3. Znajomość: 
 • Ustawy o rachunkowości,
 • Ustawy o finansach publicznych oraz innych przepisów w zakresie zagadnień finansowych jednostek budżetowych,
 • Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
   1. Umiejętność obsługi programów: Word, Excel.
   2. Umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odpowiedzialność.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

Sytuacje stresowe, zmienne tempo pracy, praca przy monitorze komputerowym, konieczność szybkiego podejmowania decyzji.

 

Wymagane dokumenty:

     1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności (cv), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e – mail lub nr telefonu,
     2. list motywacyjny,
     3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
     4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
     5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
     6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej**,
     7. referencje z dotychczasowych miejsc pracy ( jeżeli takie kandydat posiada),
     8. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
     9. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
     10. oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ,
     11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016, poz 922).

Warunki pracy na danym stanowisku:

Sytuacje stresowe, zmienne tempo pracy, praca przy monitorze komputerowym.

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 28.08.2017 roku

( uwaga: liczy się data wpływu do MOPR w Szczecinie).

 

 

Na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3

70-323 Szczecin

 

W zamkniętych kopertach  z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko  urzędnicze -  Referent w Dziale Finansowo-Księgowym„

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (0-91 48-57-533)

 

Uwaga:

  1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni pocztą e-mail lub telefonicznie.
  2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
  3. Oferty, które wpłyną do MOPR  w Szczecinie niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone, zgodnie z instrukcją  kancelaryjną.

 

*kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 2017 poz. 894) i jest dostępny  jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

** Do stażu pracy wymaganego na kierowniczym stanowisku urzędniczym wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej zgodnie z art. 6 ust 4 ustawy z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. 2016 poz 902).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Woźniakowska - Dziadosz 18-08-2017 15:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Woźniakowska - Dziadosz 27-11-2017 12:08