herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

Nabór na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu

Ogłoszenie numer  10/2017

 

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE

ogłasza

 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 70-323 SZCZECIN

 

Wolne stanowisko urzędnicze: Referent  w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 1. prowadzenie spraw związanych z ruchem środków trwałych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.
 2. nadawanie numerów inwentarzowych na środkach trwałych.
 3. prowadzenie szczegółowej ewidencji środków trwałych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
 4. prowadzenie  spraw związanych z użyczeniem majątku trwałego Ośrodka innym jednostkom, w tym przygotowywanie projektów umów w tym zakresie.
 5. prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem usług telekomunikacyjnych,
 6. prowadzenie analiz rynkowych,
 7. przygotowywanie i prowadzenie korespondencji w zakresie realizacji powierzonych zadań,
 8. umiejętność pracy w obowiązującym systemie komputerowym.

 

Niezbędne wymagania:

  1. Obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie minimum średnie,
  3. znajomość przepisów w zakresie:  

- prawa  samorządowego,

- Kodeksu postępowania administracyjnego,

- ustawy prawo zamówień publicznych,

- ustawy o ochronie danych osobowych.

  1. umiejętność obsługi programów Word, Excel
  2. sumienność, odpowiedzialność, zorganizowanie, umiejętność pracy w zespole.

 

 Wymagania dodatkowe:

 1. prawo jazdy kategorii B.

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

Sytuacje stresowe, zmienne tempo pracy, praca przy monitorze komputerowym,  konieczność szybkiego podejmowania decyzji.

 

Wymagane dokumenty:

     1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności (cv), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e – mail lub nr telefonu,
     2. list motywacyjny,
     3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
     4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
     5. kserokopie innych dokumentów potwierdzających  posiadane  kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności,
     6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej**,
     7. referencje z dotychczasowych miejsc pracy ( jeżeli takie kandydat posiada),
     8. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
     9. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
     10. oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
     11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016, poz.922).

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 11.09.2017

( uwaga: liczy się data wpływu do MOPR w Szczecinie).

 

Na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3

70-323 Szczecin

W zamkniętych kopertach  z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko  urzędnicze – Referent  w Dziale Organizacyjnym – Ogłoszenie Nr 11 ”

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (0-91 48-57-533)

Uwaga:

  1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni pocztą e-mail lub telefonicznie.
  2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
  3. Oferty, które wpłyną do MOPR  w Szczecinie niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone, zgodnie z instrukcją  kancelaryjną.

 

*kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 2017 poz. 894) i jest dostępny  jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

** Do stażu pracy wymaganego na kierowniczym stanowisku urzędniczym wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej zgodnie z art. 6 ust 4 ustawy z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. 2016 poz 902 )

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Woźniakowska - Dziadosz 01-09-2017 14:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Woźniakowska - Dziadosz 27-11-2017 12:10