herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

Nabór na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu (umowa na zastępstwo)

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE

ogłasza

 NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 70-323 SZCZECIN

 

Stanowisko urzędnicze: Referent  w wymiarze 1 etatu (umowa na zastępstwo).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania infrastruktury informatycznej Ośrodka,
 2. zapewnienie sprawnego działania sieci komputerowej oraz działającego w niej oprogramowania
 3. administrowanie zewnętrzną i wewnętrzną pocztą e-mail;
 4. administrowanie i archiwizacja serwerów Windows 2003 i serwerów systemowych;
 5. przygotowywanie specyfikacji technicznych zakupowanego sprzętu komputerowego;
 6. pomoc użytkownikom w  zakresie korzystania z pakietu  MS Office;

Niezbędne wymagania:

  1. Obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie minimum średnie informatyczne,
  3. znajomość przepisów w zakresie:  

- prawa  samorządowego,

- Kodeksu postępowania administracyjnego,

- ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

- ustawy o ochronie danych osobowych.

  1. umiejętność instalacji, konfiguracji i zarządzania systemami informatycznymi (stacje robocze i sieć komputerowa) w oparciu następujące systemy: Windows Serwer 2003/2008 (wraz z kontrolerem domeny), Novell i systemów operacyjnych Windows XP/7,
  2. biegła znajomość zagadnień w zakresie technologii informatycznej oraz architektury komputerów,
  3. znajomość zagadnień związanych z sieciami komputerowymi i protokołami (np. TCP/IP),
  4. znajomość problematyki administrowania systemami i sieciami informatycznymi oraz bezpieczeństwa informatycznego,
  5. sprawna obsługa sprzętu komputerowego, programów komputerowych oraz systemów ochrony antywirusowej,
  6. umiejętność obsługi i konfiguracji aktywnych urządzeń sieciowych
  7. sumienność, odpowiedzialność, zorganizowanie, samodzielność, obowiązkowość, wnikliwość, cierpliwość, spostrzegawczość, umiejętność pracy w zespole

 Wymagania dodatkowe:

  1. doświadczenie w branży informatycznej,
 1. znajomość zagadnień baz danych oraz zabezpieczeń,
 2. umiejętność dokonywania oceny przydatności sprzętu komputerowego,
 3. prawo jazdy kategorii B.

 

Wymagane dokumenty:

     1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności (cv), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e – mail lub nr telefonu,
     2. list motywacyjny,
     3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
     4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
     5. kserokopie innych dokumentów potwierdzających  posiadane  kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności,
     6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej**,
     7. referencje z dotychczasowych miejsc pracy ( jeżeli takie kandydat posiada),
     8. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
     9. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
     10. oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
     11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016  , poz. 922).

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 09.11.2017  roku 

( uwaga: liczy się data wpływu do MOPR w Szczecinie).

 

Na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3

70-323 Szczecin

W zamkniętych kopertach  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko  urzędnicze – „Referent w Dziale Organizacyjnym- umowa zastępstwo”

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (0-91 48-57-533)

Uwaga:

  1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni pocztą e-mail lub telefonicznie.
  2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
  3. Oferty, które wpłyną do MOPR  w Szczecinie niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone, zgodnie z instrukcją  kancelaryjną.

 

*kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 2017 poz. 894)  i jest dostępny  jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

** Do stażu pracy wymaganego na kierowniczym stanowisku urzędniczym wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej zgodnie z art. 6 ust 4 ustawy z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. 2016 poz 902 ).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Woźniakowska - Dziadosz 01-09-2017 15:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Woźniakowska - Dziadosz 21-03-2018 11:38