herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

świadczenie usług opiekuńczych osobom zamieszkującym na terenie Gminy Miasto Szczecin będącym uczestnikami projektu Kreator Bezpieczeństwa

Ogłoszenie w postępowaniu prowadzonym na usługi społeczne prowadzonym na podstawie art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych na

„świadczenie usług opiekuńczych osobom zamieszkującym na terenie Gminy Miasto Szczecin będącym uczestnikami projektu „Kreator Bezpieczeństwa”

 

Sekcja I : Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Szczecin Miejski

Ośrodek Pomocy Rodzinie

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: Gen. Sikorskiego 3

Miejscowość: Szczecin Kod pocztowy: 70-323 Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: _____ Tel.: +48 914857534

Osoba do kontaktów: Anna Sankowska

E-mail: asankowska@mopr.szczecin.pl Faks: +48 914857603

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.bip.mopr.szczecin.pl

Adres profilu nabywcy: (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz

dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.III)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Ochrona socjalna

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II : Przedmiot zamówienia

II.1) Opis :

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :

świadczenie usług opiekuńczych osobom zamieszkującym na terenie Gminy Miasto Szczecin będącym uczestnikami projektu Kreator Bezpieczeństwa

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub

świadczenia usług : Usługi

Kategoria usług: nr: 25

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :

Szczecin

Kod NUTS: PL424

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ): Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy)

_____

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu :

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych osobom zamieszkującym na terenie Gminy

Miasto Szczecin będącym uczestnikami projektu „Kreator Bezpieczeństwa”. Świadczenie usług odbywać się będzie w miejscu zamieszkania bądź pobytu klienta.

3. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca powinien zgodnie z przekazanymi przez

zamawiającego Indywidualnymi Kartami Usług (IKU) świadczyć klientom usługi, a w sytuacjach szczególnych także przekazywać klientom korespondencję i dokumenty od zamawiającego. Zamawiający podkreśla, że zarówno przyznawanie bądź odmowa przyznawania usług opiekuńczych, jak również: określanie zakresu usług opiekuńczych dla każdej osoby ubiegającej się o przyznanie tej formy pomocy, wymiaru godzin świadczenia usług opiekuńczych oraz miejsca świadczenia usług opiekuńczych stanowi wyłączną kompetencję zamawiającego i będzie każdorazowo określane w decyzji administracyjnej, wydawanej dla klienta na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Podstawą świadczenia usług przez wykonawcę będzie każdorazowo IKU przekazane przez zamawiającego. Realizacja usług opiekuńczych będzie miała miejsce w dni powszednie, soboty, niedziele i święta od 7.00 do 21.00. Zamawiający wymaga, aby usługi były realizowane wyłącznie na rzecz osoby wskazanej w IKU jako osoby, której przyznano usługi opiekuńcze,

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :

Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 85312100

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : nie

II.1.8) Części:

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych:

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres :

II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)

Opcje : nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach :

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu; nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

Rozpoczęcie: 01/11/2017

Zakończenie: 31/12/2018

Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i

technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)

1. Wadium należy wnieść w wysokości: 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych ) w terminie do dnia 10.09.2017r. do godziny 10:00. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

2. Wadium może być wnoszone:

1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Nr 13 1020 4795 0000 9102 0278 1011,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym,

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach

ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.__

III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy)

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : nie

III.2) Warunki udziału:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1) W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IWZ.

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

4)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

5) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

6)oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzjiadministracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

7) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

8) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa wustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny

spełniania wymogów: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 200 000 (dwieście tysięcy złotych) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument

składa ten z wykonawców składających ofertę wspólna,

który w ramach konsorcjum odpowiada za spełnienie

tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale

lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny

spełniania wymogów:

zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane

zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające

należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca

wykaże że dysponuje lub będzie dysponować minimum:

a) jedną osobą do obsługi administracyjnofinansowej

(m.in. przyjmowanie zgłoszeń od klientów i

zamawiającego, planowanie i rozliczanie wykonanych

usług),

b) ośmioma osobami, które świadczyć będą usługi

opiekuńcze w 2017r.

c) szesnastoma osobami, które świadczyć będą usługi

opiekuńcze w 2018r.

1a) Osoby przewidziane do świadczenia usług muszą

posiadać:

-ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej

pomocy przedmedycznej przeprowadzone przez osoby

wskazane do prowadzenia tego typu szkoleń zgodnie

z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym

Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1868

ze zm.),

-udokumentowaną praktykę w świadczeniu usług

opiekuńczych w wymiarze m.in. 180 godzin odbytą w

jednostkach świadczących tego typu usługi (również

w ośrodkach wsparcia, domach pomocy społecznej,

rodzinnych domach pomocy społecznej, hospicjach, u

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w

stowarzyszeniach itp.).

1b) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić

wykonywanie usług przez osoby biegle władające

językiem polskim i mogące wykonywać te usługi na

terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy

o pracę, cywilnoprawnych form zatrudnienia lub umowy

o wykonywaniu świadczeń przez wolontariusza zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.

U z 2016 r. poz. 1817 ze zm.),

Wykonawca przedkłada wykaz osób, skierowanych

przez wykonawcę do realizacji zamówienia

publicznego, wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i

wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez

nie czynności oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami odpowiednio na załączniku

nr 4 do IWZ;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych

standardów: (jeżeli dotyczy)

_____

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 9 / 18

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć

jeden wspólny wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV : Procedura

IV.1) Rodzaj procedury:

IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta

_____

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

kryteria określone poniżej/ kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym

Kryteria Waga Kryteria Waga

1. cena 40

2. jakość 35

3. wskaźnik zatrudnienia na umowę o pracę osób świadczących usługi opiekuńcze - 20

4. minimalne gwarantowane wynagrodzenie osób świadczących usługi netto - 5

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna :nie

IV.3) Informacje administracyjne:

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy)

RPO/341-2/17

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: nie

_____

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 10/10/2017 Godzina: 10:00

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: PL

_____

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

Okres w dniach : 30 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Data : 10/10/2017 Godzina10:15_

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się : tak nie

(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:

_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej : tak nie

(jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)

Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:

1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 IWZ;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

2) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodów określonych w oświadczeniu, według wzoru stanowiącego złącznik nr 3 do IWZ,

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 IWZ, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

4) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 IWZ oraz w Rozdziale III pkt 2 IWZ.

Ww. pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

5) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

6) koncepcję wykonania usług celem przyznania usług w kryterium jakość

Ww dokument należy złożyć w oryginale

Postępowanie na usługi społeczne jest prowadzone na podstawie art 138 g ustawy Prawo zamówień

publicznych

VI.4) Procedury odwoławcze:

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Warszawa

VI.4.2) Składanie odwołań:

1.Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga. Postępowanie na usługi społeczne prowadzone jest na podstawie art 138 g ustawy prawo zamówień publicznych

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się ,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego

przysługuje skarga do sądu.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska (PL)

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

28/09/2017 - ID:2017-134651

Ogłoszenie oopublikowane w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 03.10.2017r. nr 2017/s 189-387995

 

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Szczecin Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie_

Adres pocztowy: Gen. Sikorskiego 3 Miejscowość: Szczecin Kod pocztowy: 70-323 Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: _____ Tel.: +48 914857534 Osoba do kontaktów: Anna Sankowska

E-mail: asankowska@mopr.szczecin.pl Faks: +48 914857603

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.bip.mopr.szczecin.pl

I.2) Rodzaj zamawiającego:

Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

świadczenie usług opiekuńczych osobom zamieszkującym na terenie Gminy Miasto Szczecin będącymi uczestnikami projektu Kreator Bezpieczeństwa

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych osobom zamieszkującym na terenie Gminy Miasto Szczecin będącym uczestnikami projektu „Kreator Bezpieczeństwa”.

Świadczenie usług odbywać się będzie w miejscu zamieszkania bądź pobytu klienta.

3. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca powinien zgodnie z przekazanymi przez

zamawiającego Indywidualnymi Kartami Usług (IKU) świadczyć klientom usługi, a w sytuacjach szczególnych także przekazywać klientom korespondencję i dokumenty od zamawiającego. Zamawiający podkreśla, że zarówno przyznawanie bądź odmowa przyznawania usług opiekuńczych, jak również: określanie zakresu usług opiekuńczych dla każdej osoby ubiegającej się o przyznanie tej formy pomocy, wymiaru godzin świadczenia usług opiekuńczych oraz miejsca świadczenia usług opiekuńczych stanowi wyłączną kompetencję zamawiającego i będzie każdorazowo określane w decyzji administracyjnej, wydawanej dla klienta na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Podstawą świadczenia usług przez wykonawcę będzie każdorazowo IKU przekazane przez zamawiającego. Realizacja usług opiekuńczych będzie miała miejsce w dni powszednie, soboty, niedziele i święta od 7.00 do 21.00. Zamawiający wymaga, aby usługi były realizowane wyłącznie na rzecz osoby wskazanej w IKU jako osoby, której przyznano usługi opiekuńcze,

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 85312100

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Otwarta

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu) RPO/341-2/17

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 189-387995 z dnia: 03/10/2017

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 2/09/2017

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy: srostowania, informacji dodatkowych

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VI.3.2) W ogłoszeniu pierwotnym

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

Zamiast:

1.Wadium należy wnieść w wysokości 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) w terminie do dnia 10.9.2017r. do godziny 10:00. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

Powinno być:1.Wadium należy wnieść w wysokości 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) w terminie do dnia 10.10.2017r. do godziny 10:00. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia: Miejsce, w którym należy dodać tekst:

II.2) Wielkość lub zakres Tekst do dodania:

Zamawiający przewiduje, że liczba klientów dla których

będą świadczone usługi oraz liczba godzin usług

wynosić będzie:

1) w roku 2017 około 30 osób,

2) w roku 2018 około 60 osób.

3) Maksymalna liczba godzin przyznanych w całym

okresie realizacji umowy nie może przekroczyć: 21 840 godzin.

VI.4) Inne dodatkowe informacje:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

03/10/2017

Ogłoszenie oopublikowane w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 05.10.2017r. nr 2017/s 191-392282

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 30-09-2017 21:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 11-10-2017 14:10