herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno- edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Projekt „Aktywna integracja w Szczecinie”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020

Znak Sprawy RPO/341-8/17

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138 O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

„organizację wyjazdu socjoterapeutyczno- edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie”

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro o której mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 poz 1579).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu socjoterapeutycznego-edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, w ramach, którego realizowane będą następujące instrumenty aktywnej integracji:
 1. socjoterapia grupowa i indywidualna,
 2. zajęcia z psychologiem grupowe i indywidualne,
 3. warsztaty edukacyjne z zakresu zdrowego stylu życia.
 1. W wyjeździe uczestniczyć będą osoby niepełnosprawne ruchowo w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym m. in. z powodu uszkodzenia rdzenia kręgowego, amputacji lub mózgowego porażenia dziecięcego lub udaru mózgu, (od 14 do 20 osób porusza się na wózkach inwalidzkich).
 2. Kod CPV: 55.00.00.00-0, 60.00.00.00-8, 92.00.00.00-1, 80.00.00.00-4.
 3. Miejsce organizacji: Zamawiający dopuszcza realizację wyjazdu na terenie województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, kujawsko - pomorskiego lub wielkopolskiego.
 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 18.11.2017r. do 01.12.2017r.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  1. zdolności technicznej lub zawodowej:

Minimalny poziom zdolności:

zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum:

 1. dwiema osobami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia socjoterapii (każdy socjoterapeuta pracuje z własną grupą), mającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe (np. ukończone studia wyższe w zakresie pedagogiki ze specjalnością socjoterapia lub ukończone studia wyższe humanistyczne oraz studia podyplomowe z socjoterapii) oraz minimum czteroletnie doświadczenie w pracy.
 2. jedną osobą posiadającą uprawniania do prowadzenia zajęć z dietetyki, mającą co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz kwalifikacje zawodowe umożliwiające realizację warsztatów „Promocja zdrowego stylu życia”.
 3. jednym psychologiem klinicznym posiadającym co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz kwalifikacje zawodowe umożliwiające realizację założonego programu.
 4. jedną osobą pełniącą funkcję opiekuna wyjazdu, posiadającą następujące kwalifikacje zawodowe: ukończone studia wyższe w zakresie turystyki/ukończone studia wyższe humanistyczne oraz studia podyplomowe z turystki lub kwalifikacje pilota wycieczek w trybie decyzji marszałka określonego województwa, oraz minimum dwuletnie doświadczenie w pracy opiekuna wycieczek.
 5. dwiema osobami do prowadzenia zajęć rekreacyjnych posiadającymi zawód nauczyciela wychowania fizycznego (ukończone studia na kierunku wychowane fizyczne lub ze specjalizacją sport osób niepełnosprawnych, lub ukończony kierunek fizjoterapia) oraz co najmniej dwa lata doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi ruchowo.
 6. minimum 8 opiekunów osób niepełnosprawnych (w tym 3 opiekunów indywidualnych, przypisanych do poszczególnych Uczestników, oraz 5 opiekunów zajmujących się całą grupą Uczestników) posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe (do realizacji zadania dopuszcza się osoby posiadające kwalifikacje asystenta osoby niepełnosprawnej, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, technika masażysty lub ratownika medycznego oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami niepełnosprawnymi), których zadaniem będzie kompleksowa, całodobowa opieka nad Uczestnikami począwszy od rozpoczęcia wyjazdu (wprowadzenie do autokaru) aż do jego zakończenia w Szczecinie.

Zadaniem opiekunów będzie m.in. pomoc w zakresie codziennej higieny i toalety uczestników, ubierania, rozbierania, przemieszczania/przenoszenia z wózka na łóżko, pod prysznic, na toaletę, pomoc w poruszaniu się wózkiem w zakresie dotarcia na zajęcia oraz pomoc w zakresie innych czynności dnia codziennego, tam gdzie ta pomoc będzie wymagana.

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:

 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IWZ.
 1. Wykonawca przedkłada wraz z ofertą :
 1. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami odpowiednio na załączniku nr 4 do IWZ;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny wykaz

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale

 1. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty 1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 IWZ;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 2 ppkt 1) IWZ;

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodów określonych w oświadczeniu, według wzoru stanowiącego złącznik nr 3 do IWZ,

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2 IWZ, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

 1. odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 IWZ oraz w Rozdziale III pkt 2 IWZ.

Ww. pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

 1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert .

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębny dokument.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 1. oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. wykaz zrealizowanych usług polegających na realizacji wyjazdów o charakterze socjoterapeutycznym dla osób niepełnosprawnych odpowiednio na załączniku nr 5 do IWZ w celu przyznania punktów w kryterium doświadczenie wykonawcy;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny wykaz.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale

 1. szczegółowy opis obiektu w którym zakwaterowani będą uczestnicy z uwzględnieniem pokoi mieszkalnych oraz sal do zajęć.

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny wykaz.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale

KRYTERIA OCENY OFERT

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

 1. ) cena – 60 %.
 2. doświadczenie wykonawcy w organizacji wyjazdów o charakterze socjoterapeutycznym dla osób niepełnosprawnych – 40 %

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
  ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301, w terminie do dnia 03.11.2017r., do godz. 10.00
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 03.11.2017r., o godz. 10.15 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301.

 

OSOBA DO KONTAKTU :Anna Sankowska tel 91 48 57 534, fax 91 48 57 603 email: asankowska@mopr.szczecin.pl

IWZ

Załączniki do IWZ

Zmiana do ogłoszenia:

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
  ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301, w terminie do dnia 08.11.2017r., do godz. 10.00
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 08.11.2017r., o godz. 10.15 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301

Zawarcie umowy:

Umowa została zawarta w dniu 16.11.2017r. z Wykonawcą Travel Shop. Sp. z o.o ul.Środowa 7, 70-535 Szczecin

wartość umowy: 153 225 zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 24-10-2017 19:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 24-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 21-11-2017 12:11