herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

organizacja wyjazdu integracyjno- edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Projekt „Aktywna integracja w Szczecinie”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020

Znak Sprawy RPO/341-10/17

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138 O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

„organizację wyjazdu integracyjno- edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie”

 

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro o której mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 poz 1579).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu integracyjno-edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, w ramach, którego realizowany będzie następujący instrument aktywnej integracji - warsztaty poprawiające relacje w rodzinie.
 2. Usługa będzie realizowana w ramach projektu „Aktywna integracja w Szczecinie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020.
 3. Liczba uczestników:

W I części zamówienia:

- osoby dorosłe (uczestnicy i osoby towarzyszące) – od 21 do 35

- dzieci w wieku 4-18 lat – od 33 do 52

Zamawiający przewiduje w wyjeździe udział maksymalnie 5 dzieci w wieku do 3 lat.

 

W II części zamówienia:

- osoby dorosłe (uczestnicy i osoby towarzyszące) – od 19 do 28

- dzieci w wieku 4-18 lat – od 33 do 47

Zamawiający przewiduje w wyjeździe udział maksymalnie 1 dziecko w wieku do 3 lat.

 

 1. Kod CPV: 55100000-1, 60.00.00.00-8, 92.00.00.00-1, 80.00.00.00-4.

Miejsce organizacji: miejscowość nadmorska położna w pasie nadmorskim na terenie województwa zachodniopomorskiego. Za pas nadmorski zamawiający rozumie pas lądu ciągnący się wzdłuż brzegu morskiego o szerokości do 2 km, w którym występuje koncentracja turystyki morskiej z pieszą dostępnością plaży, tzw. I strefa turystyczna.

Termin realizacji: 9-10.12.2017r.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej:

Minimalny poziom zdolności:

- zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować w każdej części zamówienia minimum:

 1. trzema osobami prowadzącymi warsztaty i zajęcia integracyjne (każda osoba pracuje z własną podgrupą) posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe (tzn. ukończone studia wyższe w zakresie: psychologii, pedagogiki ze specjalnością socjoterapia lub studiami wyższymi humanistycznymi oraz studiami podyplomowymi z socjoterapii) oraz minimum czteroletnie doświadczenie w pracy,
 2. jedną osobą pełniącą funkcję opiekuna wyjazdu, posiadającą następujące kwalifikacje zawodowe: ukończone studia wyższe w zakresie turystyki/ukończone studia wyższe humanistyczne oraz studia podyplomowe z turystki lub kwalifikacje pilota wycieczek w trybie decyzji marszałka określonego województwa, oraz minimum dwuletnie doświadczenie w pracy opiekuna wycieczek.

Wyżej wskazane osoby nie mogą łączyć funkcji.

 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IWZ.

Wykonawca przedkłada wraz z ofertą:

 1. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami odpowiednio na załączniku nr 4a, 4 b do IWZ;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny wykaz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:

 1. formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 IWZ;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 2 ppkt 1) IWZ;

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodów określonych w oświadczeniu, według wzoru stanowiącego złącznik nr 3 do IWZ,

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2 IWZ, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

 1. odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 IWZ oraz w Rozdziale III pkt 2 IWZ.

Ww. pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

 1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert .

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębny dokument.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 1. oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

8) wykaz usług, składany celem przyznania punktów w kryterium doświadczenie, polegających na realizacji wyjazdów o charakterze socjoterapeutycznym dla rodzin, odpowiednio na załączniku nr 5a, 5b do IWZ, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane).

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny wykaz.

KRYTERIA OCENY OFERT

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

 1. cena – 60 %.
 2. doświadczenie wykonawcy w organizacji wyjazdów o charakterze socjoterapeutycznym dla – 40 %

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
  ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301, w terminie do dnia 012.2017r., do godz. 10.00
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 01.122017r., o godz. 10.15 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301.

OSOBA DO KONTAKTU Anna Sankowska tel 91 48 57 534, fax 91 48 57 603 email: asankowska@mopr.szczecin

Załączniki do ogłoszenia :

Istotne warunki zamówienia wraz z załączniki

Umowa została zawarta w dniu 06.12.2017r. z Wykonawcą Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków wartość umowy: cz. I 32 004 zł cz. II 25 137 zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 24-11-2017 11:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 18-12-2017 19:02