herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

Nabór Nr 2/2017 na stanowisko urzędnicze Kierownik Sekcji w Dziele Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu

Ogłoszenie numer  02/2018

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE

ogłasza

 NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO KIEROWNICZE

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3 70-323 SZCZECIN

 

Wolne stanowisko urzędnicze:

Kierownik Sekcji w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Znajomość obowiązujących aktów prawnych oraz innych przepisów mających z nimi związek;
 2. Zarządzanie, koordynacja pracy Sekcji i nadzór nad prawidłową realizacją zadań wykonywanych przez pracowników merytorycznych Sekcji;
 3. Stała współpraca z pracownikami merytorycznymi, bieżące rozeznanie potrzeb zgłaszanych przez klientów oraz stanu realizacji zadań;
 4. Obsługa innych stanowisk Działu w razie potrzeb;
 5. Udzielanie klientom informacji niezbędnych lub przydatnych przy załatwianiu spraw, wyjaśnianie treści obowiązujących przepisów oraz ich udostępnianie;
 6. współpraca z Ośrodkami Wsparcia i Mieszkaniami Chronionymi  w zakresie udzielania pomocy klientom Działu.

 

Niezbędne wymagania:

   1. Obywatelstwo polskie.
   2. Wykształcenie wyższe.
   3. Co najmniej 5 letni staż pracy w tym 3 lata w administracji publicznej,
   4. Znajomość: 
 • ustawy o pomocy społecznej,
 • kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • ustawy o pracownikach samorządowych,
 • ustawy o ochronie danych osobowych,
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego,
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej,
 • rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy,
 • uchwała Rady Miasta Szczecin w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w  Dziennych Domach Pomocy  Społecznej, Ośrodku Wsparcia  dla Osób z chorobą Alzheimera, Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych przy pl. Jakuba Wujka 6.
   1. Znajomość obsługi komputera ( Microsoft Office - Word, Excel, Internet, obsługa poczty elektronicznej ).
   2. Umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odpowiedzialność.

 

Wymagania dodatkowe:

1. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

Sytuacje stresowe, zmienne tempo pracy, praca przy monitorze komputerowym,  konieczność szybkiego podejmowania decyzji.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

 

 

Wymagane dokumenty:

     1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności (cv), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e – mail lub nr telefonu.
     2. List motywacyjny.
     3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*.
     4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe.
     5. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.
     6. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej**.
     7. Referencje z dotychczasowych miejsc pracy ( jeżeli takie kandydat posiada).
     8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
     9. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
     10. Oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.
     11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016, poz.922).

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 15.01.2018 roku

( uwaga: liczy się data wpływu do MOPR w Szczecinie).

 

Na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3

70-323 Szczecin

W zamkniętych kopertach  z dopiskiem: „Nabór Nr 02/2018 na wolne stanowisko  urzędnicze – Kierownik Sekcji w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej” 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (0-91 48-57-533)

Uwaga:

  1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni pocztą e-mail lub telefonicznie.
  2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
  3. Oferty, które wpłyną do MOPR  w Szczecinie niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone, zgodnie z instrukcją  kancelaryjną.

 

*kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 2017 poz. 894) i jest dostępny  jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

** Do stażu pracy wymaganego na kierowniczym stanowisku urzędniczym wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej zgodnie z art. 6 ust 4 ustawy z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. 2016 poz 902 )

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Woźniakowska - Dziadosz 04-01-2018 14:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Woźniakowska - Dziadosz 21-03-2018 11:37