herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniu chronionym dla osób w wieku poprodukcyjnym w ramach projektu Kreator Bezpieczeństwa

23/01/2018 S15 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Polska-Szczecin: Usługi opieki społecznej dla osób starszych

2018/S 015-031335

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Miasto Szczecin Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Gen. Sikorskiego 3
Szczecin
70-323
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Sankowska
Tel.: +48 914857534
E-mail: asankowska@mopr.szczecin.pl
Faks: +48 914857603
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.mopr.szczecin.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.mopr.szczecin.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5)Główny przedmiot działalności

Ochrona socjalna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniu chronionym dla osób w wieku poprodukcyjnym w ramach projektu Kreator Bezpieczeństwa

II.1.2)Główny kod CPV

85311100

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniu chronionym dla osób w wieku poprodukcyjnym. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia usług opieki i wsparcia 14 mieszkańcom mieszkania chronionego. Mieszkanie chronione znajduje się w centrum miasta Szczecina. Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniu chronionym powinno uwzględniać stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osób przebywających w mieszkaniu chronionym, prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do poszanowania i ochrony godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa, oraz ochronę dóbr osobistych a także postanowienia regulaminu mieszkania chronionego dla osób w wieku poprodukcyjnym przyjętego przez Zamawiającego i przekazanego Wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji Usług.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL42

Kod NUTS: PL424

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczecin.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonawca świadcząc usługi opieki i wsparcia zobowiązany będzie w szczególności do:

1) zagwarantowania mieszkańcom ciągłej opieki poprzez zapewnienie w mieszkaniu chronionym stałego personelu świadczącego usługi opieki i wsparcia w systemie zmianowym:

— zmiana dzienna: od godz. 7:00 do godz. 19:00 – podczas której Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania co najmniej 1 osoby która będzie zajmować się czynnościami gospodarczymi takimi jak: przygotowywanie posiłków, sprzątanie, robienie zakupów (osoba ta musi być obecna w porze trzech posiłków głównych oraz przy wykonywaniu toalety porannej i wieczornej) oraz 2 innymi osobami które będą sprawowały opiekę i wsparcie (poza czynnościami gospodarczymi) nad mieszkańcami w ciągu zmiany dziennej,

— zmiana nocna: od godz. 19:00 do 7:00 – podczas której nadzór nad mieszkańcami sprawowany ma być przez jedną osobę.

2) zapewnienia mieszkańcom co najmniej trzech posiłków dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) zgodnie z dietą zaleconą przez lekarza,

3) zapewnienia mieszkańcom dostępności do drobnych posiłków i napojów pomiędzy posiłkami głównymi,

4) utrzymywania porządku w mieszkaniu,

5) zapewnienia mieszkańcom o ile ich stan zdrowia na to pozwala możliwości skorzystania ze spaceru, wyjścia do lekarza itp.,

6) dbania o higienę osobistą mieszkańców, wykonywanie lub pomoc w wykonywaniu toalety ciała, pranie bielizny osobistej i pościelowej mieszkańców,

7) zapewnienia środków higieny osobistej, środków czystości,

8) pilnowania przyjmowania leków przez mieszkańców,

9) pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych,

10) organizacji czasu wolnego mieszkańców m.in. poprzez wspólne czytanie, oglądanie TV, gry stolikowe,

11) organizowania świąt i uroczystości,

12) pomocy w wykupywaniu leków zaleconych przez lekarza,

13) umożliwienia odbywania praktyk religijnych,

14) pobierania odpłatności od mieszkańców za środki czystości w kwocie określonej przez Zamawiającego,

15) pobierania odpłatności od mieszkańców za wyżywienie w stawce dziennej określonej przez Zamawiającego,

16) dbania o przestrzeganie zakazu palenia papierosów i picia alkoholu zarówno przez mieszkańców jak i osoby świadczące usługi opieki i wsparcia,

17) dbania o przestrzeganie zasady odwiedzin osób obcych do godz. 21.00,

18) dbania o przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00.

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej

Początek: 01/03/2018

Koniec: 30/06/2020

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPOWZ 2014 -2020 Projekt Kretor BezpieczeństwaOś Priorytetowa VII Włączenie społeczne. Działanie 7. 6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału

Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:

Art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy PZP.

Art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy PZP, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum:, 1 osobą do obsługi administracyjno-finansowej, na każdym dyżurze dziennym:

Min. 1 osobą, która będzie zajmować się czynnościami gospodarczymi takimi jak: przygotowywanie posiłków, sprzątane, pranie, robienie zakupów, minimum 2 innymi osobami które będą sprawować opiekę i wsparcie nad mieszkańcami w ciągu dnia.na każdym dyżurze nocnym: minimum 1 osobą, która będzie sprawowała nadzór nad mieszkańcami mieszkania chronionego w porze nocnej.

Szczegółowe warunki udziału określone zostały w rozdziale V Istotnych warunków Zamówienia.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zakres warunki realizacji umowy warunki płatności. sposób kontroli zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do IWZ.

Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji umowy dokonanie w niej zmian w przypadku.

— zmiany stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanej umowy który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę,

— gdy ulegną zmianie stawki podatku VAT w okresie trwania umowy wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT,

— zajdzie konieczność zmian w wykazie osób przewidzianych do realizacji zamówienia, pod warunkiem spełniania przez te osoby warunków określonych w IWZ,

— zmiany wynagrodzenia w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Forma procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.10)Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:

IV.1.11)Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych na usługi społeczne, którego przedmiotem są usługi określone w załączniku nr XIV do Dyrektywy 2014/24/UE.

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania udziałem

Data: 06/02/2018

Czas lokalny: 10:00

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

Kryteria oceny ofert:

– Cena: 50%.

– Jakość: 45%.

– Minimalne gwarantowane wynagrodzenie osób świadczących usługi opieki i wsparcia w mieszkaniu chronionym netto: 5%.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
02-676 Warszawa
Warszawa
ul. Postępu 17a
Polska

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

19/01/2018

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 23-01-2018 10:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 23-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 12-02-2018 15:24