01/03/2018    S42    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Szczecin: Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

2018/S 042-092309

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miasto Szczecin Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Gen. Sikorskiego 3
Szczecin
70-323
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Sankowska
Tel.: +48 914857534
E-mail: asankowska@mopr.szczecin.pl
Faks: +48 914857603
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.mopr.szczecin.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Ochrona socjalna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniu chronionym dla osób w wieku poprodukacyjnym w ramach projektu Krator Bezpieczeństwa

 

Numer referencyjny: RPO341-1/18
II.1.2)Główny kod CPV
85311000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniu chronionym dla osób w wieku poprodukcyjnym. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia usług opieki i wsparcia 14 mieszkańcom mieszkania chronionego. Mieszkanie chronione znajduje się centrum miasta Szczecina.Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniu chronionym powinno uwzględniać stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osób przebywających w mieszkaniu chronionym, prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do poszanowania i ochrony godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa, oraz ochronę dóbr osobistych a także postanowienia regulaminu mieszkania chronionego dla osób w podeszłym wieku przyjętego przez Zamawiającego i przekazanego Wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji Usług.

 

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 836 066.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Szczecin.

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Wykonawca świadcząc usługi opieki i wsparcia zobowiązany będzie w szczególności do:

1) zagwarantowania mieszkańcom ciągłej opieki poprzez zapewnienie w mieszkaniu chronionym stałego personelu świadczącego usługi opieki i wsparcia w systemie zmianowym:

— zmiana dzienna: od godz. 7:00-19:00 – podczas której wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania co najmniej 1 osoby która będzie zajmować się czynnościami gospodarczymi takimi jak: przygotowywanie posiłków, sprzątanie, robienie zakupów(osoba ta musi być obecna w porze trzech posiłków głównych oraz przy wykonywaniu toalety porannej i wieczornej) oraz 2 innymi osobami które będą sprawowały opiekę i wsparcie (poza czynnościami gospodarczymi) nad mieszkańcami w ciągu zmiany dziennej,

— zmiana nocna: od godz. 19:00-7:00 – podczas której nadzór nad mieszkańcami sprawowany ma być przez jedną osobę.

2) zapewnienia mieszkańcom co najmniej trzech posiłków dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) zgodnie z dietą zaleconą przez lekarza,

3) zapewnienia mieszkańcom dostępności do drobnych posiłków i napojów pomiędzy posiłkami głównymi,

4) utrzymywania porządku w mieszkaniu,

5) zapewnienia mieszkańcom o ile ich stan zdrowia na to pozwala możliwości skorzystania ze spaceru, wyjścia do lekarza itp.,

6) dbania o higienę osobistą mieszkańców, wykonywanie lub pomoc w wykonywaniu toalety ciała, pranie bielizny osobistej i pościelowej mieszkańców,

7) zapewnienia środków higieny osobistej, środków czystości,

8) pilnowania przyjmowania leków przez mieszkańców,

9) pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych,

10) organizacji czasu wolnego mieszkańców m.in. poprzez wspólne czytanie, oglądanie TV, gry stolikowe,

11) organizowania świąt i uroczystości,

12) pomocy w wykupywaniu leków zaleconych przez lekarza,

13) umożliwienia odbywania praktyk religijnych,

14) pobierania odpłatności od mieszkańców za środki czystości w kwocie określonej przez Zamawiającego,

15) pobierania odpłatności od mieszkańców za wyżywienie w stawce dziennej określonej przez Zamawiającego,

16) dbania o przestrzeganie zakazu palenia papierosów i picia alkoholu zarówno przez mieszkańców jak i osoby świadczące usługi opieki i wsparcia,

17) dbania o przestrzeganie zasady odwiedzin osób obcych do godz. 21:00,

18) dbania o przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach od 22:00-6:00.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: jakość / Waga: 45 %
Kryterium jakości - Nazwa: minimalne gwarantowane wynagrodzenie osób świadczących usługi opieki i wspracia netto / Waga: 5 %
Cena - Waga: 50 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOWZ2014-2020Prejekt Kreator Bezpieczeństwa Oś Priorytetowa VII Właczenie społeczne Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 015-031335
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

 

Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniu chronionym dla osób w wieku poprodukcyjnym w ramach projektu Kreator Bezpieczeństwa

 

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Pomoc Opieka Pielęgnacja V. R Bożyk s.c
ul. Matejki 22
Szczecin
70-530
Polska
Kod NUTS: PL424
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 836 066.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
02-676 Warszawa
Warszawa
ul. Postępu 17A
Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/02/2018