herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

Świadczenie usług opiekuńczych osobom zamieszkującym na terenie Gminy Miasto Szczecin będącym uczestnikami projektu Kreator Bezpieczeństwa

31/01/2018 S21 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Nie określono

Polska-Szczecin: Usługi opieki dziennej

2018/S 021-044758

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Miasto Szczecin, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Gen. Sikorskiego 3
Szczecin
70-323
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Sankowska
Tel.: +48 914857534
E-mail: asankowska@mopr.szczecin.pl
Faks: +48 914857603
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.mopr.szczecin.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.mopr.szczecin.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5)Główny przedmiot działalności

Ochrona socjalna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług opiekuńczych osobom zamieszkującym na terenie Gminy Miasto Szczecin będącym uczestnikami projektu Kreator Bezpieczeństwa

Numer referencyjny: RPO/341-2/18

II.1.2)Główny kod CPV

85312100

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych osobom zamieszkującym na terenie Gminy Miasto Szczecin będącym uczestnikami projektu „Kreator Bezpieczeństwa”.

W ramach wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca powinien zgodnie z przekazanymi przez zamawiającego Indywidualnymi Kartami Usług (IKU) świadczyć klientom usługi, a w sytuacjach szczególnych także przekazywać klientom korespondencję i dokumenty od zamawiającego. Zamawiający przewiduje, że liczba klientów dla których będą świadczone usługi wynosić będzie maksymalnie 60 osób. Maksymalna liczba godzin przyznanych w całym okresie realizacji umowy nie może przekroczyć: 16 800 godzin.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL42

Kod NUTS: PL424

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szczecin w miejscu zamieszkania klienta.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych osobom zamieszkującym na terenie Gminy Miasto Szczecin będącym uczestnikami projektu „Kreator Bezpieczeństwa”. Świadczenie usług odbywać się będzie w miejscu zamieszkania bądź pobytu klienta.

2. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca powinien zgodnie z przekazanymi przez zamawiającego Indywidualnymi Kartami Usług (IKU) świadczyć klientom usługi, a w sytuacjach szczególnych także przekazywać klientom korespondencję i dokumenty od zamawiającego. Zamawiający podkreśla, że zarówno przyznawanie bądź odmowa przyznawania usług opiekuńczych, jak również: określanie zakresu usług opiekuńczych dla każdej osoby ubiegającej się o przyznanie tej formy pomocy, wymiaru godzin świadczenia usług opiekuńczych oraz miejsca świadczenia usług opiekuńczych stanowi wyłączną kompetencję zamawiającego i będzie każdorazowo określane w decyzji administracyjnej, wydawanej dla klienta na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Podstawą świadczenia usług przez wykonawcę będzie każdorazowo IKU przekazane przez zamawiającego. Realizacja usług opiekuńczych będzie miała miejsce w dni powszednie, soboty, niedziele i święta od 7.00 do 21.00. Zamawiający wymaga, aby usługi były realizowane wyłącznie na rzecz osoby wskazanej w IKU jako osoby, której przyznano usługi opiekuńcze, z zastrzeżeniem pkt 3.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wynikających z konieczności natychmiastowego zapewnienia opieki klientom, wykonawca świadczyć będzie usługi na podstawie telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego pisemnie najpóźniej w następnym dniu roboczym (usługi interwencyjne). Usługi interwencyjne zostaną potwierdzone także decyzją administracyjną.

4. Zamawiający przewiduje, że liczba klientów dla których będą świadczone usługi wynosić będzie maksymalnie 60 osób. Maksymalna liczba godzin przyznanych w całym okresie realizacji umowy nie może przekroczyć: 16 800 godzin.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale XV Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej

Koniec: 31/12/2018

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPOWZ 2014- 2010 Oś Priorytetowa VII „Włączenie społeczne”. Działanie 7. 6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium należy wnieść w wysokości 3000 PLN (trzy tysiące złotych) do dnia 12.2.2018 r. do godz. 10.00 decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego.

Szczegółowy opis dot. wadium znajduje się w Rozdz. IX Istotnych warunków zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału

Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o kt. mowa w:

Art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.

Art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

Wykonawca musi spełniać warunki udziału: zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum:

1 osobą do obsługi administracyjno-finansowej (m.in. przyjmowanie zgłoszeń od klientów i zamawiającego, planowanie i rozliczanie wykonanych usług),

16 osobami, które świadczyć będą usługi opiekuńcze,

Zdolności ekonomicznej lub finansowej – wykonawca wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 200 000 PLN (dwieście tysięcy).

Szczegółowe warunki udziału określone są w rozdziale V IWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji umowy dokonanie w niej zmian w następujących przypadkach:

a) zmiany stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę;

b) wystąpienia obiektywnych niezależnych od woli stron umowy okoliczności skutkujących potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy,

c) zmian w wykazie osób przewidzianych do realizacji zamówienia, pod warunkiem spełniania przez te osoby warunków określonych w IWZ,

d) ulegną zmianie stawki podatku VAT w okresie trwania umowy – wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT,

Szczegółowe warunki dotyczące zawarcia oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w Rozdziale XIII Istotnych warunków zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Forma procedury

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.10)Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:

IV.1.11)Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:

Zamówienie jest prowadzone na podstawie art 138 g ustawy prawo zamówień publicznych na usługi społeczne, którego przedmiotem są usługi określone w załączniku nr XIV do Dyrektywy 2014/24/UE.

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania udziałem

Data: 12/02/2018

Czas lokalny: 10:00

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

Kryteria oceny ofert:

Cena 50 %.

Jakość 45 %.

Minimalne gwarantowane wynagrodzenie osób świadczących usługi netto 5 %.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

26/01/2018

Gmina Miasto Szczecin

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Sikorskiego 3

70-323 Szczecin

 

informuje o wyniku postępowania

 

 

prowadzonego w postępowaniu na usługi społeczne na podstawie art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych na „Świadczenie usług opiekuńczych osobom zamieszkującym na terenie Gminy Miasto Szczecin będącym uczestnikami projektu Kreator Bezpieczeństwa”

 

Na podstawie art. podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ), Zamawiający informuje iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę Firmy

Pomoc Opieka Pielęgnacja V.R. Bożyk – spółka cywilna

ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin

Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryteria oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta była jedyną złożoną w postępowaniu i otrzymała łącznie 100 pkt tj:

w kryterium cena 50% : 50 pkt

w kryterium jakość 45 %: 45 pkt

w kryterium minimalne gwarantowane wynagrodzenie osób świadczących usługi netto 5 % - 5 pkt.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 31-01-2018 09:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 21-02-2018 09:53