herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

Nabór Nr 04/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu

Ogłoszenie numer 04/2018

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE

ogłasza

 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 70-323 SZCZECIN

 

Wolne stanowisko urzędnicze: Referent w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej  w wymiarze 1 etatu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  1. wykonywanie czynności związanych z realizacją świadczeń,
  2. sporządzanie w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej decyzji administracyjnych oraz umów w ramach wykonywanych działań,
  3. wprowadzanie danych do bazy danych funkcjonującego w MOPR systemu komputerowego,
  4. rzetelne dokumentowanie podejmowanych działań,
  5. sumienne prowadzenie obowiązującej dokumentacji sporządzanie sprawozdań i zestawień z powierzonych zadań,
  6. przygotowywanie i prowadzenie korespondencji dotyczącej spraw klientów,
  7. przyjmowanie klientów, wnikliwe rozpatrywanie ich spraw i udzielanie wszelkich niezbędnych informacji          i porad.
  8. współdziałanie i współpraca z komórkami organizacyjnymi Ośrodka i jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, stowarzyszeniami i innymi instytucjami w zakresie działalności Działu,
  9. ścisła współpraca i wymiana informacji z pracownikami pozostałych Sekcji w Dziale,
  10. przedkładanie wykonywanych spraw do kontroli bezpośredniemu przełożonemu i informowanie go o stanie załatwiania spraw w miarę potrzeb i napotykanych trudnościach.

 

Niezbędne wymagania:

  1. Obywatelstwo polskie,
  2. Wykształcenie minimum średnie,
  3. Znajomość przepisów w zakresie:  

- ustawy o pomocy społecznej

- Kodeksu postępowania administracyjnego,

- ustawy o ochronie danych osobowych samorządowego,

- rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej,

  1. Umiejętność obsługi programów Word, Excel
  2. Sumienność, odpowiedzialność, zorganizowanie, umiejętność pracy w zespole.

 

 Wymagania dodatkowe:

  1. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

Sytuacje stresowe, zmienne tempo pracy, praca przy monitorze komputerowym,  konieczność szybkiego podejmowania decyzji.

 

Wymagane dokumenty:

     1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności (cv), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e – mail lub nr telefonu,
     2. list motywacyjny,
     3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
     4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
     5. kserokopie innych dokumentów potwierdzających  posiadane  kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności,
     6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej**,
     7. referencje z dotychczasowych miejsc pracy ( jeżeli takie kandydat posiada),
     8. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
     9. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
     10. oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
     11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016  , poz. 922).

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 11.02.2018  roku  

( uwaga: liczy się data wpływu do MOPR w Szczecinie).

 

Na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3

70-323 Szczecin

W zamkniętych kopertach  z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko  urzędnicze – „Referent w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej – Konkurs Nr 04/2018”

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (0-91 48-57-533)

Uwaga:

  1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni pocztą e-mail lub telefonicznie.
  2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
  3. Oferty, które wpłyną do MOPR  w Szczecinie niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone, zgodnie z instrukcją  kancelaryjną.

 

*kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 2017 poz. 894)  i jest dostępny  jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

** Do stażu pracy wymaganego na kierowniczym stanowisku urzędniczym wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej zgodnie z art. 6 ust 4 ustawy z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. 2016 poz 902 ).

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Woźniakowska - Dziadosz 01-02-2018 12:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Woźniakowska - Dziadosz 21-03-2018 11:37