herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

organizację kursu Prawo jazdy kat B dla uczestników projektu Aktywna integracja w Szczecinie

Projekt „Aktywna integracja w Szczecinie”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020

 

 

Znak Sprawy

RPO/341-5/18

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138 O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

„organizację kursu Prawo jazdy kat B dla uczestników projektu Aktywna integracja w Szczecinie”

 

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro o której mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 poz 1579).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja kursu Prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu „Aktywna integracja w Szczecinie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020.
 2. Kod CPV: 80 000000-4
 3. Kurs powinien być przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.
 4. Wymaga się, aby kurs składał się z części teoretycznej i praktycznej oraz egzaminu wewnętrznego:
 1. zajęcia teoretyczne muszą obejmować 30 godzin zegarowych przypadających na uczestnika (godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut. Długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez wykonawcę).
 2. zajęcia praktyczne muszą obejmować 30 godzin zegarowych przypadających na uczestnika (godzina zegarowa kursu liczy 60 minut).
 3. w programie zajęć praktycznych należy uwzględnić dodatkowo średnio 10 godzin indywidualnych przypadających na jednego Uczestnika w tym:
     1. średnio 5 godzin indywidualnych przypadających na jednego Uczestnika przed pierwszym egzaminem praktycznym;
     2. średnio 3 godziny indywidualne przypadające na jednego Uczestnika przed pierwszym egzaminem praktycznym poprawkowym;
     3. średnio 2 godziny indywidualne przypadające na jednego Uczestnika przed drugim egzaminem praktycznym poprawkowym;
 4. egzamin wewnętrzny musi obejmować jedną godzinę przypadającą na osobę (godzina zegarowa kursu liczy 60 minut).
 5. Zajęcia teoretyczne muszą odbywać się w granicach administracyjnych Miasta Szczecin. Zajęcia praktyczne mają odbywać się w granicach administracyjnych Miasta Szczecin. Zamawiający dopuszcza realizację części zajęć, o ile wynika to z konieczności realizacji programu kursu, poza granicami Szczecina.
 6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2018r.

7. Liczba uczestników kursu: 15- 19 osób

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
  1. zdolności technicznej lub zawodowej:

Minimalny poziom zdolności:

- zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

 1. nie mniej niż dwiema osobami z uprawnieniami do prowadzenia szkolenia z zakresu nauki jazdy tj. wpisanymi do prowadzonej przez właściwego starostę ewidencji instruktorów nauki jazdy i posiadających ważną legitymację instruktora;
 2. jednym lekarzem specjalistą posiadającym uprawnienia do wykonywania badań lekarskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 250) w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców;
 3. jedną osobą uprawnioną do przeprowadzania szkolenia z zakresu pierwszej pomocy tzn. ratownikiem medycznym, lekarzem systemu lub pielęgniarką systemu – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 listopada 2017 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195);
 4. nie mniej niż 4 pojazdami: samochodami osobowymi spełniającymi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 280);
 5. zlokalizowaną na terenie Miasta Szczecin salą do prowadzenia zajęć teoretycznych spełniającą warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 280) wraz z niezbędnym wyposażeniem określonym w opisie przedmiotu zamówienia (oprzyrządowanie techniczne, a także biurka lub ławki oraz krzesła w ilości jedno biurko lub ławka i jedno krzesło dla każdego uczestnika);
  1. posiadania wiedzy i doświadczenia,

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

- warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie minimum dwie usługi główne. Za jedną usługę główną zamawiający uzna organizację i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla grupy 10 osobowej.

 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:
 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IWZ.
 1. Wykonawca przedkłada wraz z ofertą :

a)wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami odpowiednio na załączniku nr 4 do IWZ;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny wykaz

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale

b)wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IWZ oraz dowody że zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny wykaz

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale

 

 1. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:
 1. formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 IWZ;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 2 ppkt 1) IWZ;

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodów określonych w oświadczeniu, według wzoru stanowiącego złącznik nr 3 do IWZ,

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2 IWZ, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

 1. odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 IWZ oraz w Rozdziale III pkt 2 IWZ.

Ww. pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

 1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębny dokument.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 1. oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

KRYTERIA OCENY OFERT

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert: cena – 100 %

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

 1. Ofertę należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
  ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301, w terminie do dnia 15.03.2018r., do godz. 10.00
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 15.03.2018r., o godz. 10.15 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301.

OSOBA DO KONTAKTU

Anna Sankowska tel 91 48 57 534, fax 91 48 57 603 email: asankowska@mopr.szczecin.pl

 

Załączniki

Instrukcja dla Wykonawców (IWZ)

Załączniki do IWZ

Zawarcie umowy: Umowa została zawarta w dniu 27.03.2018r.  z wykonawcą Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców ul. Św. Wojciecha 12, 70-410 Szczecin wartość umowy: 53 200 zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 08-03-2018 08:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 08-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 04-04-2018 10:51