herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

organizacja cyklu zajęć grupowych i konsultacji indywidualnych o charakterze intrgracyjno-edukacyjnym dla uczestników Projektu Aktywna integracja w Szczecinie

Projekt „Aktywna integracja w Szczecinie”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020

Znak Sprawy

RPO/341-6/18

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138 O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

„organizację cyklu zajęć grupowych i konsultacji indywidualnych o charakterze integracyjno- edukacyjnym dla uczestników projektu Aktywna integracja w Szczecinie ”

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro o której mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 poz 1579).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja cyklu zajęć grupowych i konsultacji indywidualnych o charakterze integracyjno-edukacyjnym dla Uczestników Projektu „Aktywna integracja w Szczecinie”.
 2. Kod CPV: 80570000-0.
 3. Usługa jest kierowana do młodzieży w wieku 15-18 lat przebywającej w pieczy zastępczej.
 4. Celem usługi jest nabycie przez Uczestników umiejętności współpracy w grupie, efektywnego uczenia się oraz podniesienie wiedzy w obszarach związanych z kształtowaniem własnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.
 5. Usługę należy zrealizować w formie zajęć grupowych oraz konsultacji indywidualnych.
 6. Usługę należy zrealizować w granicach administracyjnych Szczecina: Wykonawca zorganizuje warsztaty grupowe w formie różnych zajęć, gier i ćwiczeń. Pierwsze spotkanie należy zaplanować w sali dydaktycznej wyposażonej w krzesła i ławki, która znajduje się w centrum Szczecina. Każde kolejne spotkanie należy zorganizować w formie zajęć terenowych umożliwiających realizację programu zajęć grupowych (np. spotkania u pracodawców, rozmowy z osobami prezentującymi wybrane zawody)

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
    1. w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:

dysponuje, lub będzie dysponować jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe na kierunku psychologia, pedagogika, socjologia oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą z pieczy zastępczej. Osoba ta musi także posiadać doświadczenie w prowadzeniu warsztatów rozwijających kompetencje społeczne młodzieży w ilości co najmniej dwóch.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.

 

    1. w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia:

wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie usługi polegające na realizacji warsztatów rozwijających kompetencje społeczne młodzieży, każda dla grupy co najmniej 15 osób.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości

 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:
 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IWZ.
 1. Wykonawca przedkłada wraz z ofertą :

1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami odpowiednio na załączniku nr 4 do IWZ;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny wykaz

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale

2)wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IWZ oraz dowody że zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny wykaz

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale

 1. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:

1)formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 IWZ;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

2)oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 2 ppkt 1) IWZ;

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

3)Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodów określonych w oświadczeniu, według wzoru stanowiącego złącznik nr 3 do IWZ,

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

4)zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2 IWZ, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

5)odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 IWZ oraz w Rozdziale III pkt 2 IWZ.

Ww. pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

6)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębny dokument.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

7)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

8) szczegółowy program zajęć grupowych

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:
 1.  cena – 60 %.
 2. „doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia – trenera prowadzącego zajęcia grupowe oraz konsultacje indywidualne – 40 %

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
  ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301, w terminie do dnia 26.03.2018r., do godz. 10.00
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 26.03.2018r., o godz. 10.15 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301.

OSOBA DO KONTAKTU

Anna Sankowska tel 91 48 57 534, fax 91 48 57 603 email: asankowska@mopr.szczecin.pl

IWZ

załączniki do IWZ

 

 

Gmina Miasto Szczecin

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Sikorskiego 3

70-323 Szczecin

 

                                       informuje o unieważnieniu postępowania

 

 

 

prowadzonego w postępowaniu na usługi społeczne na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych na „organizację cyklu zajęć grupowych i konsultacji indywidualnych o charakterze integracyjno –edukacyjnym dla Uczestników Projektu Aktywna integracja w Szczecinie ”

 

na podstawie Rozdziału X pkt 10 ppkt 1) Istotnych Warunków Zamówienia, z uwagi na fakt iż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 19-03-2018 14:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 27-03-2018 15:37