herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

organizacja cyklu zajęć grupowych i konsultacji indywidualnych dotyczących podniesienia kompetencji społecznych dla uczestników projektu Aktywna integracja w Szczecinie

Projekt „Aktywna integracja w Szczecinie”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020

Znak Sprawy

RPO/341-7/18

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie  ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138 O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA

„organizację cyklu zajęć grupowych i konsultacji indywidualnych dotyczących podniesienia kompetencji społecznych dla uczestników projektu Aktywna integracja w Szczecinie ”

 

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro o której mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 poz 1579).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja cyklu zajęć grupowych i konsultacji indywidualnych dotyczących kompetencji społecznych dla Uczestników Projektu „Aktywna integracja w Szczecinie”.
 2. Kod CPV: 80570000-0.
 3. Liczba uczestników: od 16 do 23 osób.
 4. Usługa jest kierowana do młodzieży wieku 18 -25 lat, która po opuszczeniu pieczy zastępczej jest w trakcie procesu usamodzielniania.
 5. Celem usługi jest zdobycie przez Uczestników kompetencji społecznych dotyczących autoprezentacji i savoir -vivre, niezbędnych w życiu codziennym oraz w życiu zawodowym.
 6. Usługę należy zrealizować w formie zajęć grupowych oraz konsultacji indywidualnych.
 7. Zajęcia grupowe składać się będą z trzech warsztatów ( autoprezentacja, zasady savoir vivre, etykieta stołu).
 8. Konsultacje indywidualne przeznaczone będą na indywidualną pracę z Uczestnikami, pomoc w rozpoznaniu mocnych i słabych stron Uczestnika w kontekście podnoszenia kompetencji społecznych.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
  1. zdolności technicznej lub zawodowej:

Minimalny poziom zdolności:

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

    1. w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:

dysponuje, lub będzie dysponować dwoma osobami - jedną osobą która przeprowadziła co najmniej cztery warsztaty z zakresu savoir vivre oraz drugą osobą, która przeprowadziła co najmniej cztery warsztaty z zakresu autoprezentacji;

Program warsztatów przeprowadzonych przez wskazane osoby musi zawierać odpowiednie zagadnienia określone w Rozdziale XII pkt 7 IWZ.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.

    1. w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia:

wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie usługi polegające na realizacji warsztatów rozwijających kompetencje społeczne młodzieży, każda dla grupy co najmniej 15 osób.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden

z wykonawców w całości

 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:
 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IWZ.
 1. Wykonawca przedkłada wraz z ofertą :
 1. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami odpowiednio na załączniku nr 4 do IWZ;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny wykaz

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale

 1. wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IWZ oraz dowody że zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny wykaz

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale

 1. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:
 1. formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 IWZ;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 2 ppkt 1) IWZ;

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodów określonych w oświadczeniu, według wzoru stanowiącego złącznik nr 3 do IWZ,

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2 IWZ, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

 1. odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 IWZ oraz w Rozdziale III pkt 2 IWZ.

Ww. pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

 1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębny dokument.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 1. oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 

KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:
 1. ) cena – 00

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
  ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301, w terminie do dnia 29.03.2018r., do godz. 10.00
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 29.03.2018r., o godz. 10.15 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301.

OSOBA DO KONTAKTU

Anna Sankowska tel 91 48 57 534, fax 91 48 57 603 email: asankowska@mopr.szczecin.pl

Załącznik

Istotene Warunki Zamówienia

Załącznik od 1 do 6 do IWZ

Gmina Miasto Szczecin

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Sikorskiego 3

70-323 Szczecin

 

                                       informuje o unieważnieniu postępowania

 

 

 

prowadzonego w postępowaniu na usługi społeczne na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych na „organizację cyklu zajęć grupowych i konsultacji indywidualnych dotyczących podniesienia kompetencji społecznych dla Uczestników Projektu Aktywna integracja w Szczecinie ”

 

na podstawie Rozdziału X pkt 10 ppkt 1) Istotnych Warunków Zamówienia, z uwagi na fakt iż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 23-03-2018 12:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 03-04-2018 08:55