herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

organizacja wyjazdu integracyjno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie (wyjazd wakacyjny)

Projekt „Aktywna integracja w Szczecinie”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020

Znak Sprawy

RPO/341-8/18

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138 O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

„organizację wyjazdu integracyjno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie”

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro o której mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 poz 1579).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu edukacyjno- integracyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Usługa będzie realizowana w ramach projektu „Aktywna integracja w Szczecinie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020.

Kod CPV: 80.00.00.00-4., 55100000-1

W wyjeździe uczestniczyć będzie młodzież w wieku 15-18 lat przebywająca w pieczy zastępczej oraz młodzież pełnoletnia po opuszczeniu pieczy zastępczej w wieku 18 - 25 lat, będąca w procesie usamodzielnienia.

Realizacja programu powinna w atrakcyjnej formie dać uczestnikom możliwość rozbudzenia i poznania możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu w kilku wybranych formach oraz zawierać cykl zajęć i aktywności warsztatowych podnoszących poziom ich kompetencji i samodzielności oraz przyczynić się do poprawy ich samooceny, rozpoznania mocnych i słabszych stron, wyznaczania celów życiowych i ich etapowania, planowania i realizacji spełniania własnych pragnień i marzeń zarówno praktycznych z punktu widzenia przyszłej samodzielności jak i ogólnorozwojowych

Liczba uczestników: 25 - 33 osoby, z czego:

a) młodzież w wieku 15-18 lat przebywająca w pieczy zastępczej: 21 - 26 osób

b) młodzież pełnoletnia po opuszczeniu pieczy zastępczej w wieku 18 - 25 lat: 4 - 7 osób.

Liczba osób towarzyszących: maksymalnie dwoje dzieci (dziecko w wieku 6 m-cy; dziecko w wieku dwóch lat).

Miejsce organizacji: miejscowość nadmorska położna w pasie nadmorskim na terenie województwa zachodniopomorskiego lub pomorskiego. Za pas nadmorski zamawiający rozumie pas lądu ciągnący się wzdłuż brzegu morskiego o szerokości do 2 km, w którym występuje koncentracja turystyki morskiej z pieszą dostępnością plaży tzw. I strefa turystyczna.

Termin realizacji 30.06.2018r. do 07.07.2018r.

Wykonawca, jako działający na zlecenie Zamawiającego organizator w zakresie działalności związanej z edukacją małoletnich, stosownie do przepisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 405) zobowiązany jest do uzyskania informacji, czy dane osób skierowanych przez niego do realizacji niniejszego zamówienia są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym. Zamawiający nie dopuszcza realizacji zamówienia przez osoby figurujące w powyższym Rejestrze.

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

zdolności technicznej lub zawodowej:

Minimalny poziom zdolności:

zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

jednym kierownikiem wypoczynku,

czterema wychowawcami,

jedną osobą do prowadzenia treningu społecznego, osoba ta musi posiadać wykształcenie wyższe z socjologii, psychologii lub pedagogiki oraz minimum czteroletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą,

jednym psychologiem tj. osobą która posiada wykształcenie wyższe psychologiczne oraz minimum czteroletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą, osoba ta będzie prowadziła warsztaty psychologiczne,

jedną osobą do prowadzenia zajęć nauki tańca nowoczesnego posiadającą co najmniej ukończony kurs na instruktora tańca oraz minimum trzyletnie doświadczenie w pracy,

jedną osobą prowadzącą zajęcia sportowe, osoba ta musi posiadać kwalifikacje zawodowe nauczyciela wychowania fizycznego oraz minimum trzyletnie doświadczenie w pracy młodzieżą.

Osoby wskazane w lit. a i b muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Miniasta Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).

Osoba pełniąca funkcję kierownika wypoczynku nie może pełnić funkcji wychowawcy ani prowadzącego zajęcia edukacyjne (wymienione w lit. c – f).

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IWZ.

Wykonawca przedkłada wraz z ofertą:

Wykonawca przedkłada wraz z ofertą :

wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami odpowiednio na załączniku nr 4 do IWZ;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny wykaz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IWZ oraz dowody, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w celu przyznania punktów zgodnie z kryterium oceny ofert „doświadczenie wykonawcy w realizacji wyjazdów o charakterze integracyjno- edukacyjnym dla młodzieży”.

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny wykaz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale natomiast dowody (tj. np. referencje lub inne dokumenty) w kopii potwierdzonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem

Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:

formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 IWZ;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 2 ppkt 1) IWZ;

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodów określonych w oświadczeniu, według wzoru stanowiącego złącznik nr 3 do IWZ,

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2 IWZ, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 IWZ oraz w Rozdziale III pkt 2 IWZ.

Ww. pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębny dokument.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

8) szczegółowy harmonogram wyjazdu

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

szczegółowy opis obiektu i pomieszczeń, w których będzie realizowane wsparcie.

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

KRYTERIA OCENY OFERT

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

) cena – 60 %.

doświadczenie wykonawcy w organizacji wyjazdów o charakterze integracyjno- edukacyjnym dla młodzieży – 40 %

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301, w terminie do dnia 21.05.2018r., do godz. 10.00

Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 21.05.2018r., o godz. 10.15 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301.

OSOBA DO KONTAKTU

Anna Sankowska tel 91 48 57 534, fax 91 48 57 603 email: asankowska@mopr.szczecin.pl

 

Umowa została zawarta w dniu 11. 06.2018r. z Wykonawcą Travel Shop Sp.. zo.o ul. Środowwa 7., 70-535 Szczecin

wartość umowy:41 314 zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 11-05-2018 15:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 06-07-2018 13:18