herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

Nabór Nr 12/2018 na stanowisko urzędnicze Inspektor w samodzielnej Sekcji ds. Kontroli w wymiarze 1 etatu

Ogłoszenie numer  12/2018

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE

ogłasza

 NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3 70-323 SZCZECIN

 

Wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor w Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli w wymiarze 1 etatu.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. przygotowywanie projektów planów kontroli,
 2. przygotowywanie programu kontroli,
 3. przeprowadzanie kontroli planowanych i doraźnych w szczególności z zakresu i poziomu usług świadczonych w domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, ośrodkach wsparcia, warsztatach terapii zajęciowej oraz innych podmiotach, których działalność podlega kontroli MOPR na podstawie odrębnych przepisów lub umów zawartych przez MOPR lub Gminę Miasto Szczecin,
 4. przeprowadzanie kontroli w zakresie prawidłowości świadczonych usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy,
 5. kompletowanie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli,
 6. sporządzanie protokołów kontroli,
 7. przygotowywanie zaleceń pokontrolnych oraz kontrola ich realizacji,
 8. sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli,
 9. prowadzenie ewidencji i zbioru protokołów, zaleceń pokontrolnych.

 

Niezbędne wymagania:

   1. Obywatelstwo polskie.
   2. Minimum średnie.
   3. Co najmniej 4 letni staż pracy
   4. Znajomość: 
 1. ustawy o pomocy społecznej,
 2. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 3. prawa samorządowego,
 4. Kodeksu postępowania administracyjnego.
   1. Znajomość obsługi komputera ( Microsoft Office - Word, Excel, Internet, obsługa poczty elektronicznej ).
   2. Umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odpowiedzialność.

 

Wymagania dodatkowe:

1. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

Sytuacje stresowe, zmienne tempo pracy, praca przy monitorze komputerowym,  konieczność szybkiego podejmowania decyzji.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

 

 

Wymagane dokumenty:

     1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności (cv), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e – mail lub nr telefonu.
     2. List motywacyjny.
     3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*.
     4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
     5. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.
     6. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej**.
     7. Referencje z dotychczasowych miejsc pracy ( jeżeli takie kandydat posiada).
     8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
     9. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
     10. Oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.
     11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016, poz.922).

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 24.05.2018 roku

( uwaga: liczy się data wpływu do MOPR w Szczecinie).

 

Na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3

70-323 Szczecin

W zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór Nr 12/2018 na wolne stanowisko  urzędnicze – Inspektor w Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli ” 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (0-91 48-57-533)

Uwaga:

  1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni pocztą e-mail lub telefonicznie.
  2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
  3. Oferty, które wpłyną do MOPR  w Szczecinie niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone, zgodnie z instrukcją  kancelaryjną.

 

*kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2017 poz. 894) i jest dostępny  jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

** Do stażu pracy wymaganego na kierowniczym stanowisku urzędniczym wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej zgodnie z art. 6 ust 4 ustawy z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016 poz. 902 ze zm. )

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Woźniakowska - Dziadosz 14-05-2018 14:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Woźniakowska - Dziadosz 20-07-2018 15:40