herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

Nabór Nr 13/2018 na stanowisko urzędnicze Kierownik Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli w wymiarze 1 etatu

Ogłoszenie numer  13/2018

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE

ogłasza

 NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO KIEROWNICZE

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3 70-323 SZCZECIN

 

Wolne stanowisko urzędnicze:

Kierownik Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli w wymiarze 1 etatu.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. nadzór merytoryczny nad wykonywaniem czynności przez  podległych pracowników,
 2. nadzór i kontrola nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw przez podległych pracowników Sekcji,
 3. sporządzanie półrocznych i rocznych zbiorczych planów kontroli,
 4. nadzór nad terminowym realizowaniem półrocznych i rocznych  planów kontroli zewnętrznej,
 5. nadzór nad prawidłowością postępowania w zakresie prowadzenia czynności kontrolnych,
 6. przeprowadzanie kontroli zgodnie z przygotowanym planem kontroli,

 

Niezbędne wymagania:

   1. Obywatelstwo polskie.
   2. Wykształcenie wyższe
   3. Co najmniej 5 letni staż pracy,
   4. Znajomość: 

-  ustawy o pomocy społecznej,

-  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

-  prawa samorządowego,

-  Kodeksu postępowania administracyjnego.

5. Znajomość obsługi komputera ( Microsoft Office - Word, Excel, Internet, obsługa poczty elektronicznej ).

6. Sumienność, odpowiedzialność, zorganizowanie, samodzielność, obowiązkowość, wnikliwość, cierpliwość, spostrzegawczość, umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagania dodatkowe:

Preferowane doświadczenie w kontroli, doświadczenie w pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

Sytuacje stresowe, zmienne tempo pracy, praca przy monitorze komputerowym,  konieczność szybkiego podejmowania decyzji.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

 

Wymagane dokumenty:

Życiorys z opisem dotychczasowej działalności (cv), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e – mail lub nr telefonu.

     1. List motywacyjny.
     2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*.
     3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe.
     4. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.
     5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej**.
     6. Referencje z dotychczasowych miejsc pracy ( jeżeli takie kandydat posiada).
     7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
     8. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
     9. Oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.
     10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016, poz.922).

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 24.05.2018 roku

( uwaga: liczy się data wpływu do MOPR w Szczecinie).

 

Na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3

70-323 Szczecin

W zamkniętych kopertach  z dopiskiem: „Nabór Nr 13/2018 na wolne stanowisko  urzędnicze – Kierownik Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli” 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (0-91 48-57-533)

Uwaga:

  1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni pocztą e-mail lub telefonicznie.
  2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
  3. Oferty, które wpłyną do MOPR  w Szczecinie niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone, zgodnie z instrukcją  kancelaryjną.

 

*kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 2017 poz. 894) i jest dostępny  jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

** Do stażu pracy wymaganego na kierowniczym stanowisku urzędniczym wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej zgodnie z art. 6 ust 4 ustawy z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016 poz. 902 ze zm.)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Woźniakowska - Dziadosz 14-05-2018 14:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Woźniakowska - Dziadosz 20-07-2018 15:38