herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

07/06/2018 S107 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Polska-Szczecin: Usługi opieki dziennej

2018/S 107-244645

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Miasto Szczecin Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Gen. Sikorskiego 3
Szczecin
70-323
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Sankowska
Tel.: +48 914857534
E-mail: asankowska@mopr.szczecin.pl
Faks: +48 914857603
Kod NUTS:
PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.mopr.szczecin.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.mopr.szczecin.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5)Główny przedmiot działalności

Ochrona socjalna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Numer referencyjny: 341-3/18

II.1.2)Główny kod CPV

85312100

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Świadczenie usług odbywać się będzie w miejscu zamieszkania bądź pobytu klienta. Oferty składane przez Wykonawców powinny obejmować co najmniej jedną z następujących części.

Cześć nr 2 świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności dla klientów MOPR zamieszkałych na terenie działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Śródmieście.

Część nr 3 świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności dla klientów MOPR zamieszkałych na terenie działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Zachód.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczcyh w zczególności klientom MOPR zamieszklałym na terenie działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Śródmieście

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

85312000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL424

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce zamieszkania lub pobytu klienta.

II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Śródmieście. Liczba klientów ok. 440 osób, maksymalna liczba godzin usług opiekuńczych w okresie realizacji umowy 244 800 godzin, maksymalna liczba godzin specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie realizacji umowy 20 400 godzin.

W ramach wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca powinien zgodnie z przekazanymi przez zamawiającego Indywidualnymi Kartami Usług (IKU) świadczyć klientom usługi, a w sytuacjach szczególnych także przekazywać klientom korespondencję i dokumenty od zamawiającego. Zamawiający podkreśla, że zarówno przyznawanie bądź odmowa przyznawania usług opiekuńczych, jak również: określanie zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla każdej osoby ubiegającej się o przyznanie tej formy pomocy, wymiaru godzin świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz miejsca świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi wyłączną kompetencję zamawiającego i będzie każdorazowo określane w decyzji administracyjnej, wydawanej dla klienta na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Podstawą świadczenia usług przez wykonawcę będzie każdorazowo IKU przekazane przez zamawiającego. Realizacja usług opiekuńczych będzie miała miejsce w dni powszednie, soboty, niedziele i święta od 7.00 do 21.00. Zamawiający wymaga, aby usługi były realizowane wyłącznie na rzecz osoby wskazanej w IKU jako osoby, której przyznano usługi opiekuńcze.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wynikających z konieczności natychmiastowego zapewnienia opieki klientom, wykonawca świadczyć będzie usługi na podstawie telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego pisemnie najpóźniej w następnym dniu roboczym (usługi interwencyjne). Usługi interwencyjne zostaną potwierdzone także decyzją administracyjną.

Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia znajduje się w Rozdziale XV Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej

Okres w miesiącach: 17

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium należy wnieść w wysokości 14 000 PLN przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

Szczegółowy opis dotyczący wadium znajduje się w Rozdziale IX Istotnych warunków zamówienia.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności dla klientów MOPR zamieszkałych na terenie działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Zachód

Część nr: 3

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

85312000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL42

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W miejscu zamieszkania bądź pobytu klienta.

II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów MOPR zamieszkałych w szczególności na terenie działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Zachód.

Liczba klientów ok 310 osób, maksymalna liczba godzin usług opiekuńczych w okresie realizacji umowy 176 800 godzin, maksymalna liczba godzin specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie realizacji umowy 8 500 godzin. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca powinien zgodnie z przekazanymi przez zamawiającego Indywidualnymi Kartami Usług (IKU) świadczyć klientom usługi, a w sytuacjach szczególnych także przekazywać klientom korespondencję i dokumenty od zamawiającego. Zamawiający podkreśla, że zarówno przyznawanie bądź odmowa przyznawania usług opiekuńczych, jak również: określanie zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla każdej osoby ubiegającej się o przyznanie tej formy pomocy, wymiaru godzin świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz miejsca świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi wyłączną kompetencję zamawiającego i będzie każdorazowo określane w decyzji administracyjnej, wydawanej dla klienta na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Podstawą świadczenia usług przez wykonawcę będzie każdorazowo IKU przekazane przez zamawiającego. Realizacja usług opiekuńczych będzie miała miejsce w dni powszednie, soboty, niedziele i święta od 7.00 do 21.00. Zamawiający wymaga, aby usługi były realizowane wyłącznie na rzecz osoby wskazanej w IKU jako osoby, której przyznano usługi opiekuńcze. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wynikających z konieczności natychmiastowego zapewnienia opieki klientom, wykonawca świadczyć będzie usługi na podstawie telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego pisemnie najpóźniej w następnym dniu roboczym (usługi interwencyjne). Usługi interwencyjne zostaną potwierdzone także decyzją administracyjną.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale XV Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej

Okres w miesiącach: 17

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium należy wnieść w wysokości 10 000 PLN przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

Szczegółowy opis dot. wadium znajduje się w Rozdz. IX Istotnych warunków zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału

Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o kt. mowa w:

Art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.

Art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

Wykonawca musi spełniać warunki udziału: zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować min. 2 osobami do obsługi administracyjno- finans. a ponadto:

Dla części nr 2 - Śródmieście min. 80 osobami w tym: mini.25 osobami które świadczyć będą specjalistyczne usługi opiek. a ponadto min 55 osób do świadczenia usług opiekuńczych.

Dla części nr 3 -Zachód min. 47 osobami w tym: min. 12 osobami które świadczyć będą specjalistyczne usługi opiek. a ponadto 35 osób do świadczenia usług opiekuńczych.

Szczegółowe warunki udziału określone są w rozdziale V IWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

Osoby wskazane do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych muszą posiadać kwalifikacje określone w § 3 ust.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.9.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r. nr 189, poz. 1598 ze zmianami).

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki real. zam. określone są we wzorze umowy do Istotnych Warunków Zamówienia.

Dopuszcza się na etapie realizacji umowy dokonanie w niej zmian w nast. przypadkach:

— zmiany stanu prawnego w zakresie dot. reali.umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy przez Wyk,

— wystąpienia obiektywnych niezależnych od woli stron umowy okoliczności skutkujących potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy,

— zmian w wykazie osób przewidzianych do realizacji zamówienia, pod warunkiem spełniania przez te osoby warunków określonych w IWZ,

— zmiany wynagr. w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Pzp,

— wykorzystania ilości godzin usług opiek. oraz specj. usług opiek. ponad szacunkowe ilości, jednakże zmiana ilości godzin poszczególnych usług dopuszczalna jest w granicach max wartości zobow.

Warunki wniesienia zabezp. umowy określone są w Rozdz XIII IWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Forma procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.10)Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:

IV.1.11)Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:

Zamówienie jest prowadzone na podstawie art 138 g ustawy prawo zamówień publicznych na usługi społeczne, którego przedmiotem są usługi określone w załączniku nr XIV do Dyrektywy 2014/24/UE.

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania udziałem

Data: 26/06/2018

Czas lokalny: 10:00

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

Kryteria oceny ofert:

Cena 50 %.

Jakość 45 %.

Minimalne gwarantowane wynagrodzenie osób świadczących usługi netto 5 %.

Z uwagi na fakt, iż przy realizacji zamówienia przetwarzane będą dane osobowe klientów na rzecz których świadczone będą usługi, z Wykonawcą zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IWZ.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z siedzibą w Szczecinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, reprezentowany przez Dyrektora.

2. Dane kontaktowe:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, telefon: 914857601, e-mail:

sekretariat@mopr.szczecin.pl

3. Dane osobowe zawarte w ofercie przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

4. Odbiorcami danych osobowych zawartych w ofercie będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

5. Dane osobowe zawarte w ofercie będą przechowywane zgodnie z art. 97. ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego;

6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7. W odniesieniu do danych osobowych znajdujących się w ofercie decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. Posiadacie Państwo:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do złożonych danych osobowych,

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania złożonych danych osobowych **;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych złożonych w ofercie narusza przepisy RODO;

9. nie przysługuje Państwu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania złożonych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

05/06/2018

Gmina Miasto Szczecin

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Sikorskiego 3

70-323 Szczecin

 

informuje o wyniku postępowania

nr 341.3.2018

prowadzonego w trybie postępowania na usługi społeczne na podstawie art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych na Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

 

Na podstawie art. podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ), Zamawiający informuje iż w przedmiotowym postępowaniu:

  1. w zakresie części II za najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę Firmy

Pomoc Opieka Pielęgnacja V.R. Bożyk – spółka cywilna

ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin

Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryteria oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta była jedyną złożoną w II części postępowania i otrzymała łącznie 100 pkt tj:

w kryterium cena 50% : 50 pkt

w kryterium jakość 45 %: 45 pkt

w kryterium minimalne gwarantowane wynagrodzenie osób świadczących usługi netto 5 % - 5 pkt.

 

  1. w zakresie części III za najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę Firmy:

Pomoc Opieka Pielęgnacja V.R. Bożyk – spółka cywilna , ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin

Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryteria oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała łącznie 100 pkt tj:

w kryterium cena 50% : 50 pkt

w kryterium jakość 45 %: 45 pkt

w kryterium minimalne gwarantowane wynagrodzenie osób świadczących usługi netto 5 % - 5 pkt.

Ponadto do III części postępowania została złożona oferta wykonawcy :

Nr oferty

Wykonawca

Liczba punktów w kryterium cena - 50 %

Liczba punktów w kryterium jakość - 45 %

Minimalne gwarantowane wynagrodzenie osób świadczących usługi netto - 5%

Razem liczba punktów

2

Firma „GWARANT” – Tomczyk sp. j.

Ul. Rynek 3A,

67-200 Głogów

-

-

-

-

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7b) ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami)

09/08/2018    S152    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Szczecin: Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

2018/S 152-349611

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miasto Szczecin Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Gen. Sikorskiego 3
Szczecin
70-323
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Sankowska
Tel.: +48 914857534
E-mail: asankowska@mopr.szczecin.pl
Faks: +48 914857603
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.mopr.szczecin.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Ochrona socjalna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Numer referencyjny: 341-3.2018
II.1.2)Główny kod CPV
85312000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Świadczenie usług odbywać się będzie w miejscu zamieszkania bądź pobytu klienta. Oferty składane przez Wykonawców powinny obejmować co najmniej jedną z następujących części.

Cześć nr 2 świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności dla klientów MOPR zamieszkałych na terenie działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Śródmieście.

Część nr 3 świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności dla klientów MOPR zamieszkałych na terenie działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Zachód.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 10 142 200.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie uslug opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Śródmieście

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
85312000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

W miejscu zamieszkania bądź pobytu klienta

II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Śródmieście. Liczba klientów ok. 440 osób, maksymalna liczba godzin usług opiekuńczych w okresie realizacji umowy 244 800 godzin, maksymalna liczba godzin specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie realizacji umowy 20 400 godzin.

W ramach wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca powinien zgodnie z przekazanymi przez zamawiającego Indywidualnymi Kartami Usług (IKU) świadczyć klientom usługi, a w sytuacjach szczególnych także przekazywać klientom korespondencję i dokumenty od zamawiającego. Zamawiający podkreśla, że zarówno przyznawanie bądź odmowa przyznawania usług opiekuńczych, jak również: określanie zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla każdej osoby ubiegającej się o przyznanie tej formy pomocy, wymiaru godzin świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz miejsca świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi wyłączną kompetencję zamawiającego i będzie każdorazowo określane w decyzji administracyjnej, wydawanej dla klienta na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Podstawą świadczenia usług przez wykonawcę będzie każdorazowo IKU przekazane przez zamawiającego. Realizacja usług opiekuńczych będzie miała miejsce w dni powszednie, soboty, niedziele i święta od 7.00 do 21.00. Zamawiający wymaga, aby usługi były realizowane wyłącznie na rzecz osoby wskazanej w IKU jako osoby, której przyznano usługi opiekuńcze.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wynikających z konieczności natychmiastowego zapewnienia opieki klientom, wykonawca świadczyć będzie usługi na podstawie telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego pisemnie najpóźniej w następnym dniu roboczym (usługi interwencyjne). Usługi interwencyjne zostaną potwierdzone także decyzją administracyjną.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: jakość / Waga: 45
Kryterium jakości - Nazwa: minimalne gwarantowane wynagrodzenie osób świadczących usługi netto / Waga: 5
Cena - Waga: 50
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Zachód

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
85312000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

W miejscu zamieszkania lub pobytu klienta

II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów MOPR zamieszkałych w szczególności na terenie działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Zachód.

Liczba klientów ok 310 osób, maksymalna liczba godzin usług opiekuńczych w okresie realizacji umowy 176 800 godzin, maksymalna liczba godzin specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie realizacji umowy 8 500 godzin. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca powinien zgodnie z przekazanymi przez zamawiającego Indywidualnymi Kartami Usług (IKU) świadczyć klientom usługi, a w sytuacjach szczególnych także przekazywać klientom korespondencję i dokumenty od zamawiającego. Zamawiający podkreśla, że zarówno przyznawanie bądź odmowa przyznawania usług opiekuńczych, jak również: określanie zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla każdej osoby ubiegającej się o przyznanie tej formy pomocy, wymiaru godzin świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz miejsca świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi wyłączną kompetencję zamawiającego i będzie każdorazowo określane w decyzji administracyjnej, wydawanej dla klienta na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Podstawą świadczenia usług przez wykonawcę będzie każdorazowo IKU przekazane przez zamawiającego. Realizacja usług opiekuńczych będzie miała miejsce w dni powszednie, soboty, niedziele i święta od 7.00 do 21.00. Zamawiający wymaga, aby usługi były realizowane wyłącznie na rzecz osoby wskazanej w IKU jako osoby, której przyznano usługi opiekuńcze. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wynikających z konieczności natychmiastowego zapewnienia opieki klientom, wykonawca świadczyć będzie usługi na podstawie telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego pisemnie najpóźniej w następnym dniu roboczym (usługi interwencyjne).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: jakość / Waga: 45
Kryterium jakości - Nazwa: minimalne gwarantowane wynagrodzenie osób świadczących usługi netto / Waga: 5
Cena - Waga: 50
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 107-244645
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

 

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Śródmieście

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/08/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Pomoc Opieka Pielęgnacja V.R Bożyk s.c
ul. Matejki 22
Szczecin
70-530
Polska
Kod NUTS: PL424
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 997 600.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 3
Nazwa:

 

Świadczenie usług opiekuńćzych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Zachód

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/08/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Pomoc Opieka Pielęgnacja V. R Bożyk s.c
ul. Matejski 22
Szczecin
70-530
Polska
Kod NUTS: PL424
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 144 600.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamówienie jest prowadzone na podstawie art 138 g ustawy prawo zamówień publicznych na usługi społeczne, którego przedmiotem są usługi określone w załączniku nr XIV do Dyrektywy 2014/24/UE.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/08/2018

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 07-06-2018 11:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 07-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 10-08-2018 09:31