herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

Nabór Nr 17/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Orgaznizacyjnym w wymiarze 1 etatu

Ogłoszenie numer  17/2018

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE

ogłasza

 NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3 70-323 SZCZECIN

Wolne stanowisko urzędnicze:

Referent w Dziale Organizacyjnym  w wymiarze 1 etatu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. zarządzanie sieciami logicznymi użytkowanymi przez komórki organizacyjne Ośrodka, funkcjonujące w różnych lokalizacjach:
  1. administrowanie i konfigurowanie serwerów – w oparciu o platformę Windows, (zarządzanie rolami serwerów, zarządzanie grupami i kontami użytkowników, tworzenie kopii zapasowych, archiwizacja danych),
  2. administrowanie i konfigurowanie stacji roboczych,
  3. zarządzanie zadaniami bezpieczeństwa sieci,
  4. nadawanie i zarządzanie uprawnieniami sieciowymi,
  5. instalacja, konfiguracja aplikacji niezbędnych do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania sieci komputerowych MOPR, w tym: oprogramowania użytkowe, pakiety aplikacji biurowych, oprogramowanie antywirusowe,
  6. zarządzanie sprzętem komputerowym, obsługa i konfiguracja urządzeń peryferyjnych, w tym sieciowych: drukarki, serwery druku, routery, switche;
  7. bieżąca systematyczna konserwacja sprzętu komputerowego, modernizacja i dbanie o bezawaryjną pracę sprzętu komputerowego, tj. podejmowanie drobnych napraw, diagnostyka i usuwanie problemów,
 2. zarządzanie i administracja oraz pomoc doraźna w zakresie problemów uaktualniania certyfikatów, instalowania bieżących uaktualnień oraz obsługi aplikacji biurowych i oprogramowań, użytkowanych przez komórki Ośrodka m.in.: SI POMOST Std, ZSI Papirus SQL, PŁATNIK,
 3. zabezpieczanie i nadzór nad ochroną danych w zakresie zbiorów danych osobowych przetwarzanych w ramach wykonywanych zadań,
 4. monitorowanie legalności systemów operacyjnych oraz oprogramowań wykorzystywanych w MOPR,
 5. ocena przydatności sprzętu komputerowego, prowadzenie spraw związanych z likwidacją sprzętu nieprzydatnego.

 

Niezbędne wymagania:

   1. Obywatelstwo polskie.
   2. Minimum średnie informatyczne.
   3. Umiejętność
  1.  instalacji, konfiguracji i zarządzania systemami informatycznymi (stacje robocze i sieć komputerow w oparciu następujące systemy: Windows Serwer 2003/2008/2012 (wraz z kontrolerem domeny),  i systemów operacyjnych Windows 7/10
  2. biegła znajomość zagadnień w zakresie technologii informatycznej oraz architektury komputerów,
  3. znajomość zagadnień związanych z sieciami komputerowymi i protokołami (np. TCP/IP),
  4. znajomość problematyki administrowania systemami i sieciami informatycznymi oraz bezpieczeństwa informatycznego,
  5. sprawna obsługa sprzętu komputerowego, programów komputerowych oraz systemów ochrony antywirusowej,
  6. umiejętność obsługi i konfiguracji aktywnych urządzeń sieciowych
   1. Znajomość przepisów w zakresie: - prawa samorządowego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy o ochronie danych osobowych.
   2. Umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odpowiedzialność.

 

Wymagania dodatkowe:

    1. Doświadczenie w branży informatycznej ,
    2. Znajomość zagadnień baz danych oraz zabezpieczeń,
    3. Umiejętność dokonywania oceny przydatności sprzętu komputerowego,
    4. Prawo jazdy kategorii B,
    5. Język  angielski

 

Warunki pracy na danym stanowisku

Sytuacje stresowe, zmienne tempo pracy, praca przy monitorze komputerowym,  konieczność szybkiego podejmowania decyzji.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty:

     1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności (cv), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e – mail lub nr telefonu.
     2. List motywacyjny.
     3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*.
     4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
     5. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.
     6. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej**.
     7. Referencje z dotychczasowych miejsc pracy ( jeżeli takie kandydat posiada).
     8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
     9. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
     10. Oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.
     11. oświadczenia kandydata:

- oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, uwzględniając z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1. – zwanego dalej RODO.

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony Pani/Pana danych osobowych w zakresie procesu rekrutacji znajduje się na stronach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie www.bip.mopr.szczecin.pl zakładka ochrona danych osobowych

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 13.07.2018 roku

( uwaga: liczy się data wpływu do MOPR w Szczecinie).

 

Na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3

70-323 Szczecin

W zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór Nr 17/2018 na wolne stanowisko  urzędnicze – Referent w Dziale Organizacyjnym” 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (0-91 48-57-533)

Uwaga:

  1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni pocztą e-mail lub telefonicznie.
  2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
  3. Oferty, które wpłyną do MOPR  w Szczecinie niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone, zgodnie z instrukcją  kancelaryjną.

*kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2017 poz. 894) i jest dostępny  jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

** Do stażu pracy wymaganego na kierowniczym stanowisku urzędniczym wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej zgodnie z art. 6 ust 4 ustawy z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016 poz. 902 ze zm. )

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Woźniakowska - Dziadosz 02-07-2018 15:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Woźniakowska - Dziadosz 20-07-2018 15:38