herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

organizacja wyjazdu integracyjno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Projekt „Aktywna integracja w Szczecinie”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020

Znak Sprawy

RPO/341-3/18

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138 O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

„organizację wyjazdu integracyjno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie”

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro o której mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 poz 1579).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu integracyjno -edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, w ramach, którego realizowane będą następujące instrumenty aktywnej integracji:

zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji społecznych,

zajęcia z psychologiem,

zajęcia edukacyjne z zakresu zdrowego stylu życia.

W wyjeździe uczestniczyć będą osoby niepełnosprawne ruchowo w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym m. in. z powodu stwardnienia rozsianego, wady wzroku, wady narządu ruchu.

Usługa będzie realizowana w ramach projektu „Aktywna integracja w Szczecinie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020.

Liczba uczestników:

Liczba Uczestników Projektu: 14 - 23 osób

Miejsce organizacji: miasto Wrocław.

Kod CPV: 55.00.00.00-0, 60.00.00.00-8, 92.00.00.00-1, 80.00.00.00-4.

Zamawiający wymaga by w okresie 4 dni przed rozpoczęciem wyjazdu w siedzibie Zamawiającego odbyło się spotkanie organizacyjne z opiekunem wyjazdu celem doprecyzowania szczegółów, a także zapewnienia uczestnikom zgłoszonych wcześniej potrzeb niezbędnych do funkcjonowania na wyjeździe.

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

zdolności technicznej lub zawodowej:

Minimalny poziom zdolności:

- zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum:

dwoma terapeutami (każdy terapeuta pracuje z własną grupą) posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe (np. ukończone studia wyższe w zakresie pedagogiki ze specjalnością socjoterapia lub ukończone studia wyższe humanistyczne oraz studia podyplomowe z socjoterapii) oraz minimum czteroletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

jedną osobą do prowadzenia zajęć z dietetyki posiadającą co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz kwalifikacje zawodowe umożliwiające realizację konsultacji z zakresu „Promocja zdrowego stylu życia”.

jednym psychologiem klinicznym posiadającym co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz kwalifikacje zawodowe umożliwiające realizację założonego programu.

jedną osobą pełniącą funkcję opiekuna wyjazdu, posiadającą następujące kwalifikacje zawodowe: ukończone studia wyższe w zakresie turystyki/ukończone studia wyższe humanistyczne oraz studia podyplomowe z turystki lub kwalifikacje pilota wycieczek w trybie decyzji marszałka określonego województwa, oraz minimum dwuletnie doświadczenie w pracy opiekuna wycieczek.

4 opiekunów osób niepełnosprawnych (w tym 2 opiekunów indywidualnych, przypisanych do poszczególnych Uczestników, oraz 2 opiekunów zajmujących się całą grupą Uczestników) posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe (do realizacji zadania dopuszcza się osoby posiadające kwalifikacje asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekuna osoby niepełnosprawnej, fizjoterapeuty, pielęgniarki, technika masażysty lub ratownika medycznego oraz co najmniej dwuletnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w pracy z osobami niepełnosprawnymi), których zadaniem będzie kompleksowa, całodobowa opieka nad Uczestnikami począwszy od rozpoczęcia wyjazdu (wprowadzenie do autokaru) aż do jego zakończenia w Szczecinie.

Wyżej wskazane osoby nie mogą łączyć funkcji.

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IWZ.

Wykonawca przedkłada wraz z ofertą:

wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami odpowiednio na załączniku nr 4 do IWZ;

Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:

formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 2 IWZ;

oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 2 ppkt 1) IWZ;

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodów określonych w oświadczeniu, według wzoru stanowiącego złącznik nr 3 do IWZ,

zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2 IWZ, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów;

odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 IWZ oraz w Rozdziale III pkt 2 IWZ.

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej.

oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

wykaz usług, składany celem przyznania punktów w kryterium doświadczenie, polegających na realizacji wyjazdów o charakterze socjoterapeutycznym, odpowiednio na załączniku nr 5 do IWZ, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane).

szczegółowy opis obiektu w którym zakwaterowani będą uczestnicy z uwzględnieniem pokoi mieszkalnych oraz sal do zajęć.

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny wykaz.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale

10) program zajęć integracyjnych

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny wykaz.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale

KRYTERIA OCENY OFERT

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

) cena – 60 %.

doświadczenie wykonawcy w organizacji wyjazdów o charakterze socjoterapeutycznym – 40 %

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301, w terminie do dnia 14.02.2018r., do godz. 10.00

Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 14.02.018r., o godz. 10.15 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301.

OSOBA DO KONTAKTU

Anna Sankowska tel 91 48 57 534, fax 91 48 57 603 email: asankowska@mopr.szczecin.pl

 

Zawarcie umowy: umowa została zawarta w dniu 26.02.2018r. z MOC Biznesu Joanna Pisula ul. Robotnicza 70J, 53- 608 Wrocław wartość umowy: 94 024 zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 06-02-2018 11:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 06-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 06-02-2018 11:18