Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Nabór Nr 06/2019 na stanowisko urzędnicze Referent w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Prawobrzeże w wymiarze 1 etatu

Ogłoszenie numer 06/2019

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE

ogłasza

 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3 70-323 SZCZECIN

 

Wolne stanowisko urzędnicze:

Referent w wymiarze 1 etatu w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie  Prawobrzeże

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. przyjmowanie z przydzielonego obszaru i przetwarzanie dokumentacji dotyczącej realizacji świadczeń z pomocy społecznej, w tym wywiadów środowiskowych
 2. wprowadzanie właściwych danych do bazy danych funkcjonującego w MOPR systemu komputerowego,
 3. sporządzanie decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń z pomocy społecznej,
 4. sporządzanie i przekazywanie list wypłat do księgowości,
 5. prowadzenie dokumentacji, sporządzanie sprawozdań i zestawień z powierzonych zadań,
 6. przygotowywanie i prowadzenie korespondencji dotyczącej spraw klientów, 

 

Niezbędne wymagania:

   1. obywatelstwo polskie,
   2. wykształcenie minimum średnie,
   3. Znajomość: 

- znajomość ustawy o pomocy społecznej,

- znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego

   1. Umiejętność obsługi programów: Word, Excel.

 

Dodatkowe wymagania:

    1. Preferowane doświadczenie w pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

Sytuacje stresowe, zmienne tempo pracy, praca przy monitorze komputerowym.

 

Wymagane dokumenty:

     1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności (cv), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e – mail lub nr telefonu.
     2. List motywacyjny.
     3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*.
     4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
     5. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.
     6. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej**.
     7. Referencje z dotychczasowych miejsc pracy ( jeżeli takie kandydat posiada).
     8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
     9. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
     10. Oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.
     11. oświadczenia kandydata:

- oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, uwzględniając z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1. – zwanego dalej RODO.

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 30.04.2019 roku

( uwaga: liczy się data wpływu do MOPR w Szczecinie).

 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony Pani/Pana danych osobowych w zakresie procesu rekrutacji znajduje się na stronach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie www.bip.mopr.szczecin.pl zakładka ochrona danych osobowych

 

 

 

Na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3

70-323 Szczecin

W zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór Nr 06/2019 na wolne stanowisko  urzędnicze – Referent  w  Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie  Prawobrzeże

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (0-91 48-57-533)

Uwaga:

  1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni pocztą e-mail lub telefonicznie.
  2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
  3. Oferty, które wpłyną do MOPR  w Szczecinie niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone, zgodnie z instrukcją  kancelaryjną.

 

*kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2017 poz. 894) i jest dostępny  jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

** Do stażu pracy wymaganego na kierowniczym stanowisku urzędniczym wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej zgodnie z art. 6 ust 4 ustawy z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016 poz. 902 ze zm. )

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Woźniakowska - Dziadosz 04-04-2019 10:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-04-2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Woźniakowska - Dziadosz 19-07-2019 11:05