Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Nabór Nr 07/2019 na stanowisko urzędnicze Kierownik Sekcji Pracy Socjalnej w ROPR Prawobrzeże w wymiarze 1 etatu

Ogłoszenie numer 07/2019

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE

ogłasza

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W TYM KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3 70-323 SZCZECIN

 

Wolne stanowisko urzędnicze:

Kierownik Sekcji Pracy Socjalnej w wymiarze 1 etatu w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Prawobrzeże

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. nadzór i kontrola nad terminowym załatwianiem wszelkich spraw pracowników Sekcji,
 2. diagnozowanie i monitorowanie problemów społecznych w określonym obszarze działania Sekcji Pracy Socjalnej,
 3. ponoszenie merytorycznej odpowiedzialności za dokumentację prowadzoną w sekcji (wywiady, decyzje, korespondencja wewnętrzna i zewnętrzna, sprawozdawczość),
 4. przygotowywanie i zatwierdzanie pod względem merytorycznym dokumentacji dotyczącej decyzji administracyjnych: ŚDS, DWD, DPS, usług opiekuńczych, oraz pomocy finansowej i niefinansowej,
 5. merytoryczna pomoc i przyuczanie nowo przyjmowanych pracowników, w tym wsparcie w zakresie diagnozy indywidualnej sytuacji klienta,
 6. współpraca z firmą świadczącą usługi opiekuńcze,
 7. umiejętność pracy w obowiązującym systemie komputerowym ,
 8. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w sytuacjach interwencyjnych
 9. współpraca z działami MOPR i instytucjami współpracującymi.

 

Niezbędne wymagania:

   1. obywatelstwo polskie.
   2. wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym zgodnie z uprawnieniami do wykonywania zawodu pracownika socjalnego w oparciu o ustawę o pomocy społecznej tj.
 1. dyplom wyższej szkoły o kierunku praca socjalna, albo
 2. ukończone przed dniem 01.05.2004 r. studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne, socjologia, albo
 3. ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na kierunkach: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, (studia ukończone przed 01.01.2008 r. lub kontynuowane 01.01.2008 r.) albo
 4. ukończone do dnia 31.10.2007 roku studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, socjologia albo
 5. rozpoczęte przed dniem 01.05.2004 r. i ukończone studia wyższe licencyjne lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia,
 6. ukończone do dnia 31 grudnia 2013 r. studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie. Specjalność przygotowująca do zawodu pracownika socjalnego była realizowana począwszy od roku akademickiego 2008/2009. Warunkiem uznania uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego - jest zrealizowanie w toku nauki wymaganej liczby 330 godzin przedmiotów oraz odbycie 240 godzin praktyk zawodowych w zakresie wskazanym rozporządzeniem.
   1. co najmniej 5 letni staż pracy,
   2. znajomość ustawy o pomocy społecznej, znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
   3. znajomość obsługi komputera ( Word, Excel ).

 

Dodatkowe wymagania:

Preferowane doświadczenie w pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

Sytuacje stresowe, zmienne tempo pracy, praca przy monitorze komputerowym, konieczność szybkiego podejmowania decyzji.

 

Wymagane dokumenty:

     1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności (cv), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e – mail lub nr telefonu.
     2. List motywacyjny.
     3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*.
     4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
     5. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.
     6. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej**.
     7. Referencje z dotychczasowych miejsc pracy ( jeżeli takie kandydat posiada).
     8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
     9. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
     10. Oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.
     11. oświadczenia kandydata:

- oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, uwzględniając z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1. – zwanego dalej RODO.

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 23.04.2019 roku

( uwaga: liczy się data wpływu do MOPR w Szczecinie).

 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony Pani/Pana danych osobowych w zakresie procesu rekrutacji znajduje się na stronach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie www.bip.mopr.szczecin.pl zakładka ochrona danych osobowych

 

Na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3

70-323 Szczecin

W zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór Nr 07/2019 na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Sekcji Pracy Socjalnej w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Prawobrzeże”

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (0-91 48-57-533)

Uwaga:

  1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni pocztą e-mail lub telefonicznie.
  2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
  3. Oferty, które wpłyną do MOPR w Szczecinie niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 

*kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 i jest dostępny jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

** Do stażu pracy wymaganego na kierowniczym stanowisku urzędniczym wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej zgodnie z art. 6 ust 4 ustawy z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018 poz. 1260 ze zm.).

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Woźniakowska - Dziadosz 12-04-2019 12:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Woźniakowska - Dziadosz 12-04-2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Woźniakowska - Dziadosz 12-04-2019 12:07