Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Zakup bonów żywnościowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Szczecin: Zakupu bonów żywnościowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 11222 - 2015; data zamieszczenia: 16.01.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 416768 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakupu bonów żywnościowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów żywnościowych w formie papierowej podlegających wymianie na żywność w placówkach wskazanych przez Wykonawcę. Zamawiający zamawia następujące ilości i nominały bonów żywnościowych: a) 11 178 szt. bonów o nominale 20 zł, b) 14 784 szt. bonów o nominale 10 zł Zaproponowane przez wykonawcę placówki handlowe realizujące bony powinny być położone w granicach administracyjnych Miasta Szczecina. Do oferty należy załączyć wykaz placówek handlowych, w których będzie można realizować dostarczone bony. Klienci MOPR za bony nabywać będą wyłącznie artykuły spożywcze. Niedopuszczalne jest wydawanie za bony alkoholu i wyrobów tytoniowych. Wymagane jest, aby wszystkie dostarczane bony miały formę papierową. Na każdym bonie winna być umieszczona klauzula z treści której wynikać będzie zakaz sprzedaży napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych a także nadruk informujący o wartości nominalnej bonu. Druk bonów wykona Wykonawca na swój koszt. Bony dostarczone będą na koszt Wykonawcy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. Wymagany termin realizacji bonów - minimum 12 miesięcy od dnia ich wydania Zamawiającemu. Bony nie będą wymagały cięcia, stemplowania i podpisywania przez Zamawiającego. Podstawą odbioru przedmiotu dostawy będzie protokół odbioru sporządzany przy odbiorze dostawy. Warunki finansowania: Rozliczenie przedmiotu umowy następować będzie zgodnie z § 3 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do siwz. Dostępność dokumentów przetargowych: Dokumenty przetargowe tj. siwz wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.97.50-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.01.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • SODEXO BENEFITS AND REWARDS SERVICES POLSKA SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kłobucka 25, 02-699 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 374326,83 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 378252,33

  • Oferta z najniższą ceną: 371400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 378252,33

  • Waluta: PLN.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 16-01-2015 11:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 16-01-2015
Ostatnia aktualizacja: - 16-01-2015 11:18