Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu: Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1) - szkolenie Kucharz

Szczecin: Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1) - szkolenie Kucharz
Numer ogłoszenia: 88298 - 2015; data zamieszczenia: 17.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 65856 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu: Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1) - szkolenie Kucharz.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego Kucharz w ramach projektu: Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie ma na celu uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez bezrobotnych Uczestników Projektu Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie będących klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Zamawiający wymaga, aby zajęcia były realizowane w centrum Szczecina, obejmującego terytorialnie Stare Miasto, Centrum, Nowe Miasto, Śródmieście-Zachód, Turzyn, Śródmieście-Północ, Łękno, Pogodno, część Międzyodrza - pas przy Odrze od ul. Maklerskiej do Zbożowej. Wykonawca musi wskazać w ofercie dokładny adres miejsca realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych. Czas trwania szkoleń nie może przekroczyć 4 dni w tygodniu w przedziale dni: poniedziałek - piątek i przedziale godzin od 8:30 do 14:30. Zamawiający wymaga, aby zajęcia szkoleniowe prowadziła wykwalifikowana kadra dydaktyczna o kwalifikacjach i doświadczeniu odpowiednim do prowadzonego kursu.Baza lokalowa, w której odbywać będą się zajęcia teoretyczne musi zawierać w salę o powierzchni minimum 30 m2 z dostępem do światła dziennego, wyposażoną w odpowiedni sprzęt niezbędny do realizacji zajęć (w tym laptop, rzutnik multimedialny, flipczart, tablica) oraz stanowisko do nauki dla każdego uczestnika (stanowisko musi być wyposażone w stół szkolny lub ławkę szkolną, krzesło). Podczas zajęć praktycznych wykonawca umożliwi wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas zajęć teoretycznych. Zajęcia praktyczne powinny być oparte na warsztatach, ćwiczeniach i pokazach uzupełnianych wskazówkami teoretycznymi. Zajęcia praktyczne winny odbywać się w pracowni gastronomicznej, o powierzchni min. 50 m2 spełniającej wymogi sanitarne i bhp, wyposażonej w sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji zajęć praktycznych szkolenia, zapewniającej bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki oraz nabycie umiejętności praktycznych. Każdy z uczestników musi mieć swobodny dostęp do narzędzi i sprzętu potrzebnego do nauki zawodu w celu wykonywania ćwiczeń praktycznych - pracownia gastronomiczna dostępna będzie dla uczestników kursu na wyłączność, dlatego też nie dopuszcza się realizacji szkolenia w czynnych kuchniach lokali gastronomicznych (hotele , restauracje) świadczących bieżące usługi restauracyjne. Sale do zajęć praktycznych i teoretycznych winny mieć dostęp do zaplecza sanitarnego (toalety, umywalki z bieżącą wodą i mydłem) oraz pomieszczenia socjalnego przeznaczonego do konsumpcji posiłków (przerwy kawowe oraz obiad). Nie dopuszcza się prowadzenia zajęć metodą kształcenia na odległość. Każdy z uczestników ma otrzymać w dniu rozpoczęcia szkolenia na własność materiały dydaktyczne takie jak: teczka, notatnik, długopis, opracowania zawierające opis zagadnień ujętych w programie szkolenia. z logo EFS przygotowane przez Wykonawcę. Jeden komplet materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i elektronicznej Wykonawca przekaże Zamawiającemu po zakończeniu realizacji zamówienia. Wykonawca dokona wizualizacji lokalu, dokumentacji związanej z realizacją szkolenia, materiałów dydaktycznych oraz certyfikatów i dyplomów potwierdzających zakończenie szkolenia zgodnie z aktualnymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, opublikowanymi przez Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. Wykonawca zapewnia opiekuna szkolenia z ramienia instytucji szkoleniowej, czyli osobę odpowiedzialną na prawidłową organizację i przebieg kursu, zapewniającą nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości realizacji zamówienia. Wykonawca będzie informował na bieżąco o nieobecnościach na zajęciach (do godz. 10.00 na adres mailowy kis@mopr.szczecin.pl ). Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącego przeprowadzania monitoringu zajęć przez osobę przez niego wytypowaną. Wykonawca zapewni na czas trwania szkolenia dla uczestników i ich dzieci: swobodny dostęp do poczęstunku w postaci napojów gorących (kawa, herbata) oraz pieczywa cukierniczego, soków, butelkowanej wody niegazowanej i gazowanej, cukru, śmietanki do kawy, cytryny. raz dziennie ciepły posiłek w formie dwudaniowego obiadu, posiłki powinny posiadać odpowiednie walory smakowe i zapachowe oraz estetyczny wygląd. Wykonawca przy oferowaniu obiadów uwzględniać będzie świeże produkty. Wyżywienie powinno spełniać wymogi aktualnych wytycznych Instytutu Żywności i Żywienia. W przypadku dzieci posiłek powinien być dostosowany do ich wieku. bilety codzienne umożliwiające dojazd do miejsca szkolenia, na czas trwania szkolenia z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkolenia (przejazd w obie strony), odzież ochronną Wykonawca zapewni warunki zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie trwania szkolenia. Dla dzieci uczestników szkolenia Wykonawca zapewni warunki opieki stosowne do wieku dziecka, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Dla uczestników szkolenia i ich dzieci wykonawca musi przewidzieć ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z udziałem w szkoleniu oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem za cały okres szkolenia. Kwota ta musi zostać ujęta w koszcie szkolenia. Na zakończenie szkolenia Wykonawca przeprowadzi ankietę mającą na celu sprawdzenie poziomu zadowolenia z odbytego szkolenia. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację niezbędną do prawidłowego rozliczenia usługi realizowanej w ramach projektu pn. Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w tym prowadzenie: dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego listę obecności, wymiar godzin zajęć edukacyjnych, tematy zajęć edukacyjnych, rejestru wydanych zaświadczeń, protokołu z egzaminu, list obecności i potwierdzeń odbioru cateringu, list dzieci uczestników pozostających pod opieką Wykonawcy, które otrzymały posiłek, list potwierdzających odbiór materiałów szkoleniowych, list potwierdzających odbiór biletów komunikacji miejskiej dla Uczestników oraz dzieci, list ubezpieczonych osób, list potwierdzających odbiór zaświadczeń dokumentacji fotograficznej zajęć teoretycznych i praktycznych (Wykonawca przedłoży min. po 10 zdjęć z każdej formy zajęć). Zamawiający wymaga, aby dokumenty były podpisywane przez uczestników obecnych na zajęciach i którzy otrzymali catering. Potwierdzenie otrzymania posiłku przez dzieci podpisuje opiekun. Wykonawca podczas szkolenia zapewni opiekę nad małoletnimi dziećmi uczestników szkolenia w miejscu umożliwiającym sprawowanie właściwej opieki lub w placówce dziennego pobytu; przez jedną osobę, która posiada przeszkolenie w zakresie opieki nad dziećmi (zabezpieczyć nadzór nad zabawami, animacje tych zabaw, zabawki, gry, dostęp do gier planszowych, kredek, książeczek itp.) W przypadku zapewnienia opieki w innym miejscu niż miejsce szkolenia uczestników, Wykonawca zapewni bezpieczny transport dzieci od miejsca szkolenia uczestników do miejsca zapewnienia opieki i z powrotem. Koszt opieki, zajęć rekreacyjnych, transportu, ubezpieczenia od następstw NW i cateringu dla dzieci należy uwzględnić w całkowitym koszcie realizacji usługi. Ilości dzieci - maksymalnie 4 dzieci w wieku 1,5 do 5 lat. Zamówienie obejmuje szkolenie zawodowe Kucharz dla minimalnie 5 - maksymalnie 7 osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej szczegółowo określone w siwz.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, pl. Jana Kilinskiego 3, 70-965 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60837,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 31612,00
  • Oferta z najniższą ceną: 30510,00 / Oferta z najwyższą ceną: 31612,00
  • Waluta: PLN.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 17-04-2015 14:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 17-04-2015
Ostatnia aktualizacja: - 17-04-2015 14:47