Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 556 - 2016; data zamieszczenia: 04.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mopr.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (zwanych dalej także Usługami) dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Świadczenie usług odbywać się będzie w miejscu zamieszkania bądź pobytu klienta. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego Indywidualnymi Kartami Usług (IKU) świadczyć klientom Usługi, a w sytuacjach szczególnych także przekazywać klientom korespondencję i dokumenty od Zamawiającego. Zamawiający podkreśla, że zarówno przyznawanie bądź odmowa przyznawania Usług, jak również: określanie zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych dla każdej osoby ubiegającej się o przyznanie tej formy pomocy, wymiaru godzin świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych oraz miejsca świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi wyłączną kompetencję Zamawiającego i będzie każdorazowo określane w decyzji administracyjnej, wydawanej dla klienta na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Podstawą świadczenia Usług przez Wykonawcę będzie każdorazowo IKU przekazane przez Zamawiającego. Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych będzie miała miejsce w dni powszednie, soboty, niedziele i święta od 7.00 do 21.00. Zamawiający wymaga, aby Usługi były realizowane wyłącznie na rzecz osoby wskazanej w IKU jako osoby, której przyznano specjalistyczne usługi opiekuńcze..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, jednak nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.21.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości: 3 000,00zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) w terminie do dnia 14. 01 .2016r. do godziny 10.00 Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. Wadium może być wnoszone: a) w pieniądzu - przelewem na konto depozytowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 13 1020 4795 0000 9102 0278 1011 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w kasie wewnętrznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Gen. Sikorskiego 3 od poniedziałku do piątku w godz. od 9.30 do 14.30.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum: a) 1 osobą do obsługi administracyjno-finansowej (m.in. przyjmowanie zgłoszeń od klientów i zamawiającego, planowanie i rozliczanie wykonanych usług), b) minimum 16 osobami, które będą świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: 1 pielęgniarką, 1 psychologiem, 1 pedagogiem, 1 terapeutą zajęciowy, 1 fizjoteapeutą, 1 asystentem osoby niepełnosprawnej oraz 10 innymi osobami które mogą świadczyć określone specjalistyczne usługi opiekuńcze w rozumieniu § 3 ust.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. nr 189, poz. 1598 ze zmianami) 4) Osoby wskazane do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednostkach, o których mowa w § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. nr 189, poz. 1598 ze zmianami). 5) Osoby świadczące usługi o których mowa w § 2 pkt 1 lit a Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. nr 89, poz. 1598 ze zmianami) oraz określonych w Rozdziale XV pkt 8 ppkt I lit a) siwz muszą posiadać przeszkolenie oraz doświadczenie w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności i prowadzenia treningu umiejętności społecznych. 6) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonywanie usług przez osoby mogące wykonywać te usługi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy o pracę lub cywilnoprawnych form zatrudnienia z tym zastrzeżeniem. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł brutto. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto, wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) Formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4) oświadczenie o gwarantowanym minimalnym wynagrodzeniu netto za jedną godzinę świadczenia usług dla osób przewidzianych do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do siwz celem przyznania punktów w kryterium minimalne gwarantowane wynagrodzenie netto osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 5) koncepcję wykonania usług celem przyznania punktów w kryterium jakość w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument (Ww. dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - jakość - 35
 • 3 - minimalne gwarantowane wynagrodzenie osób świadczących usługi netto - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku: 1) zmiany stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawcę; 2) wystąpienia obiektywnych niezależnych od woli stron umowy okoliczności skutkujących potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, 3) zmian w wykazie osób przewidzianych do realizacji zamówienia, pod warunkiem spełniania przez te osoby warunków określonych w SIWZ, 4) zmianie ulegną zmianie stawki podatku VAT w okresie trwania umowy - wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mopr.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego ul. Gen. Sikorskiego 3, 70 -323 Szczecin pok 105.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.01.2016 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego ul. Gen. Sikorskiego 3, 70 -323 Szczecin pok 301 osoba do kontaktów Anna Sankowska fax 91 4857603 email:asankowska@mopr.szczecin.pl.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zgodnie z art. 24 ust 2a ustawy, Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający będzie w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielnie wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych i zobowiązał się do ich naprawienia..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 04.01.2016.10.57.17_siwz_specjalistyczne_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-01-04 10:57:17 559,5KB 42 razy
2 04.01.2016.11.00.19_formularz_oferty.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-01-04 11:00:19 145,8KB 37 razy
3 04.01.2016.11.00.33_ZaA_2_oA_w._wykluczenie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-01-04 11:00:33 159,3KB 35 razy
4 04.01.2016.11.00.46_ZaA_3__grupa_kapitaA_owa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-01-04 11:00:46 204,3KB 35 razy
5 04.01.2016.11.01.02_zaA__nr_4_do_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-01-04 11:01:02 59,7KB 36 razy
6 04.01.2016.11.01.20_zaA__nr_5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-01-04 11:01:20 110,5KB 44 razy
7 04.01.2016.11.02.23_wzA_r_umowy_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-01-04 11:02:23 235,3KB 35 razy
8 04.01.2016.11.02.32_zal_nr_1_do_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-01-04 11:02:32 109,4KB 46 razy
9 04.01.2016.11.02.43_zalacznik_2_do_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-01-04 11:02:43 151,7KB 344 razy
10 04.01.2016.11.02.58_zal_nr_3_do_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-01-04 11:02:58 107,1KB 33 razy
11 04.01.2016.11.03.08_zaA__nr_4_do_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-01-04 11:03:08 59,7KB 35 razy
12 04.01.2016.11.03.28_zaA_A_cznik__5_do_umowy.xls Po terminie otwarcia ofert 2016-01-04 11:03:28 27,5KB 41 razy
13 13.01.2016.11.20.41_ZaA_4_oA_w._warunki.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-01-13 11:20:41 135,5KB 4 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 13.01.2016.11.20.16_zaA_A_cznik_nr_4.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-01-13 11:20:16 36KB
Wynik postępowania
1 22.01.2016.15.29.42_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_na_stronA_.pdf 2016-01-22 15:29:42 2,7MB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 04-01-2016 10:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 04-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 22-01-2016 15:29