Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług pogrzebowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Szczecin: Świadczenie usług pogrzebowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 44392 - 2016; data zamieszczenia: 29.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 15190 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pogrzebowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogrzebowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Usługa pogrzebowa powinna obejmować następujące czynności: Pogrzeb tradycyjny: 1) dostarczenie trumny wyściełanej sosnowej, lakierowanej bez względu na rozmiar, 2) dostarczenie 4 zniczy pogrzebowych i wiązanki kwiatów, 3) dostarczenie krzyża lub palika (w zależności od wyznania zmarłego), 4) dostarczenie tabliczki z danymi zmarłego, 5) przewiezienie zwłok z miejsca wskazanego przez zamawiającego do chłodni na cmentarzu - w granicach Miasta Szczecin, 6) umieszczenie zwłok w worku dostarczonym przez wykonawcę, 7) dostarczenie ubrania dla zmarłego: kobieta - sukienka albo kostium, bielizna, rajstopy, buty, mężczyzna: - garnitur, koszula, krawat, bielizna, skarpety, buty, 8) przygotowanie zwłok do pochowania (kosmetyka ciała i ubranie ciała w odzież, jeżeli pozwala na to stan zwłok albo zawinięcie ciała w prześcieradło dostarczone przez wykonawcę), 9) umieszczenie klepsydr w miejscu zamieszkania zmarłego i na bramach cmentarza, 10) wystawienie trumny w kaplicy cmentarnej oraz przeprowadzenie ceremonii pogrzebowej przy udziale mistrza ceremonii lub kapłana, 11) obsługa pogrzebu, w tym przewóz karawanem trumny ze zwłokami w obrębie cmentarza oraz umieszczenie trumny w przygotowanym grobie, 12) wykopanie jednorzędowego grobu lub wybranie ziemi z istniejącego grobu głębinowego, 13) pogłębienie wykopanego grobu zwykłego do grobu głębinowego, 14) zasypanie i uformowanie grobu oraz umieszczenie na nim krzyża albo palika, tabliczki z danymi zmarłego, wiązanki oraz zniczy. Pogrzeb z wykorzystaniem kremacji zwłok: 1) dostarczenie trumny kremacyjnej drewnianej lub drewnopodobnej bez względu na rozmiar, 2) dostarczenie urny na prochy, 3) dostarczenie 4 zniczy pogrzebowych i wiązanki kwiatów, 4) dostarczenie krzyża lub palika (w zależności od wyznania zmarłego), 5) dostarczenie tabliczki z danymi zmarłego, 6) przewiezienie zwłok z miejsca wskazanego przez zamawiającego do chłodni na cmentarzu - w granicach Miasta Szczecin, 7) umieszczenie zwłok w worku dostarczonym przez wykonawcę, 8) dostarczenie ubrania dla zmarłego: kobieta - sukienka albo kostium, bielizna, rajstopy, buty, mężczyzna: - garnitur, koszula, krawat, bielizna, skarpety, buty, 9) przygotowanie zwłok do kremacji (kosmetyka ciała i ubranie ciała w odzież, jeżeli pozwala na to stan zwłok albo zawinięcie ciała w prześcieradło dostarczone przez wykonawcę), 10) umieszczenie klepsydr w miejscu zamieszkania zmarłego i na bramach cmentarza, 11) wystawienie urny z prochami w kaplicy cmentarnej oraz przeprowadzenie ceremonii pogrzebowej przy udziale mistrza ceremonii lub kapłana, 12) obsługa pogrzebu, w tym przewóz karawanem urny z prochami w obrębie cmentarza oraz umieszczenie urny w grobie urnowym lub innym miejscu przechowywania urn z prochami, 13) wykopanie, zasypanie, i uformowanie grobu urnowego i umieszczenie na nim krzyża albo palika, tabliczki z danymi zmarłego oraz wiązanki pogrzebowej i 4 zniczy. UWAGA: za czynności wymienione w pkt 12-13 - rozumie się także analogiczne czynności mające na celu umieszczenie urny z prochami w istniejącym grobie tradycyjnym. Zamawiający dopuszcza odzież używaną pod warunkiem, że będzie ona w dobrym stanie (czysta, bez widocznych oznak zniszczenia). Tabliczka z danymi zmarłego powinna być metalowa. Łączna cena za wykonanie usługi pogrzebowej ustalana będzie jako suma cen jednostkowych za poszczególne czynności wykonane w ramach tej usługi, obliczona na podstawie cen podanych przez wykonawcę w kalkulacji cen na zał. nr 1a do SIWZ. Usługi powinny być wykonywane według szczegółowych zasad określonych we wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 4 do SIWZ oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015r, poz. 2126 ) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na tej podstawie. Zamawiający w trakcie trwania umowy zamówi łącznie nie więcej niż 190 usług pogrzebowych. Podana ilość jest liczbą maksymalną. Usługi będą realizowane na podstawie jednostkowych zamówień wystawianych przez uprawnionych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Ok. 55% usług będzie obejmować pogrzeb tradycyjny a ok. 45 % pogrzeb z wykorzystaniem kremacji zwłok -ilości te są orientacyjne. W przypadku zamówienia przez zamawiającego mniejszej od maksymalnej liczby usług pogrzebowych lub też innej ilości usług z pogrzebem tradycyjnym w stosunku do ilości usług z wykorzystaniem kremacji zwłok wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu wobec zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.37.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Nowy Eden A. Sokołowska sc, ul. Bohaterów Warszawy 29a, 70-340 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 263888,88 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 231275,00
  • Oferta z najniższą ceną: 72750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 308260,00
  • Waluta: PLN .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 29-02-2016 14:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 29-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 29-02-2016 14:17