Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Dostawa pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Dostawa pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 115066 - 2016; data zamieszczenia: 09.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mopr.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Pojazd ma spełniać następujące wymogi: I. Parametry podstawowe pojazdu: 1. Pojazd fabrycznie nowy - wyprodukowany w roku 2015 lub 2016, 9 osobowy, w tym miejsce kierowcy, 2. Rodzaj pojazdu - pojazd kategorii M1 z nadwoziem zamkniętym typu van, kombi z oknami, 3. Przeznaczenie pojazdu - pojazd przeznaczony do przewozu osób i osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, 4. Parametry silnika: a) silnik wysokoprężny ( diesel), b) moc silnika, wartość minimalna 73,5 kW (100KM) c) silnik winien spełniać normę spalin EURO 5 5. Wymiary pojazdu: a) długość całkowita - nie mniejsza niż 5 000 mm, b) wysokość przedziału osobowego ( od podłogi do sufitu, wewnątrz pojazdu): nie mniej niż 1600 mm, c) przestrzeń bagażowa za II rzędem foteli o długości nie mniejszej niż 800 mm. 6. Układy: przeniesienia napędu, kierowniczy i hamulcowy: a) skrzynia biegów: manualna ( bez określenia ilości przełożeń), b) układ kierowniczy: blokada koła kierownicy; wspomaganie, c) układ hamulcowy: wyposażony w system ABS (system zapobiegający blokowaniu kół). 7. Wyposażenie nadwozia pojazdu: a) kolor nadwozia - biały, b) klimatyzacja, c) radio, d) system telefonu głośnomówiącego (bluetooth), e) fartuchy przeciwbłotne na wszystkich kołach (przednich i tylnych), f) dywaniki gumowe, g) apteczka, h) gaśnica, i) trójkąt ostrzegawczy, j) lusterka wsteczne, zewnętrzne podgrzewane elektrycznie, k) drzwi boczne przesuwne z lewej i prawej strony nadwozia z osłoniętą prowadnicą. l) tylne dwuskrzydłowe o kącie otwierania nie mniej niż 180 stopni 8. Wyposażenie pozostałe pojazdu: a) system ostrzegania o przeszkodzie podczas cofania (z tyłu) b) komplet kół dodatkowych z oponami zimowymi, 9. Wymagania dodatkowe: a) okres gwarancji na części zamienne i podzespoły mechaniczne: minimum 36 miesięcy bez limitu kilometrów, b) okres gwarancji na powłokę lakierową elementów oblachowania nadwozia oraz perforację blach nadwozia - minimum 8 lat, c) przebieg pomiędzy obsługami technicznymi: minimum 25 000 km. II Minimalne parametry eksploatacyjne pojazdu: 1. zużycie paliwa nie więcej niż 9 1/100km - mierzone w cyklu mieszanym 2. zużycie energii nie więcej niż 3,24 MJ/km 3. wartość emisji dwutlenku węgla w cyklu łączonym (wartość uśredniona) nie więcej niż 247g/km 4. Wartości emisji zanieczyszczeń: a) tlenku węgla (CO) nie więcej niż 0,5 g/km b) tlenków azotu (NOx) nie więcej niż 0,18g/km c) cząstek stałych (PM) nie więcej niż 0,005 g/km d) węglowodorów (HC) nie więcej niż 0,05g/km III Wymogi dotyczące przystosowania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych: 1. Winda hydrauliczno - elektryczna do transportu pionowego wózków inwalidzkich- fabrycznie nowa, zarejestrowana w Urzędzie Dozoru Technicznego, 2. Stopnie wejściowe ułatwiające wchodzenie - usytuowane na całej szerokości drzwi bocznych, wykonane z materiału antypoślizgowego. 3. Okna boczne w przedziale pasażerskim - uchylne, po obu stronach pojazdu. 4. Podłoga przedziału pasażerskiego oraz progi wejściowe wykonane z materiałów antypoślizgowych, 5. Szyny zaczepowe umiejscowione w podłodze przystosowane do montażu 4 wózków inwalidzkich (po demontażu siedzeń), 6. Uchwyty ułatwiające wsiadanie- zamocowane nad drzwiami bocznymi (przesuwanymi) oraz na tylnych powierzchniach oparć wszystkich foteli pasażerskich, 7. Fotele przedziału osobowego pojedyncze z podłokietnikami, w konfiguracji 1+1 (w każdym rzędzie), umiejscowione maksymalnie blisko ścian bocznych ( po obu stronach nadwozia), zamontowane na szybkozłączach do szyn podłogowych zagłębionych w podłodze na całych ich długościach. 8. Pasy bezpieczeństwa, biodrowe, 4 kpl. Dla osób przewożonych na wózkach. 9. Pasy bezpieczeństwa do mocowania wózków inwalidzkich - 4kpl. 10. Pojemnik na pasy bezpieczeństwa. 11. Przenośna lampa ostrzegawcza o żółtej barwie mocowana na dachu pojazdu zasilana z gniazda usytuowanego w przedziale do przewożenia wózków. Ponadto pojazd powinien być wyposażony w kwadratowe tablice barwy niebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej, umiejscowione z przodu i tyłu nadwozia. Tablice te powinny być wykonane z materiału odblaskowego..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.43.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Poprzez wykazanie, że wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2 dostawy główne - podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za dostawę główną Zamawiający uzna dostawę pojazdu przygotowanego do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich o parametrach zbliżonych do określonych w przedmiocie zamówienia, Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz, Oświadczenie musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 2) Formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument, 3)dpowiednie pełnomocnictwo; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej ( Rozdział III pkt 1 siwz), w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4)oświadczenie na załączniku nr 1 do siwz o oferowanym okresie gwarancji w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument; 5)szczegółowy opis techniczny oferowanego samochodu i jego wyposażenia, potwierdzający, że oferowany pojazd spełnia wymagania określone w Rozdziale XIV siwz. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument; (Ww. dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Gwarancja na części i podzespoły pojazdu - 20

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku gdy: a)ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawcę; b)wystąpią obiektywne, niezależnie od woli strony umowy okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy; c)w przypadku urzędowej zmiany stawek VAT w okresie trwania umowy- wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT. Niezależnie od postanowień ust. 4, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy za zgodą Zamawiającego i wykonawcy dopuszcza się dokonanie zmian nieistotnych przedmiotu umowy. Za zmianę nieistotną należy rozumieć takie zmiany, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpływałaby ani na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie ani na wynik postępowania.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mopr.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szczecin ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. nr 107.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. nr 301.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zgodnie z art. 24 ust 2a ustawy, Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający będzie w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielnie wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych i zobowiązał się do ich naprawienia.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 09.05.2016.13.35.00_SIWZ_MOPR_dostawa_samochodu_ok.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-05-09 13:35:01 490,5KB 68 razy
2 09.05.2016.13.36.32_ZaA_acznik_nr_1_do_siwz_2016.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-05-09 13:36:32 39KB 55 razy
3 09.05.2016.13.36.47_ZaA_A_cznik_nr_2_do_siwz_2016.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-05-09 13:36:47 31KB 49 razy
4 09.05.2016.13.36.57_ZaA_A_cznik_nr_3_do_siwz_2016.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-05-09 13:36:57 43KB 45 razy
5 09.05.2016.13.37.10_ZaA_A_cznik_nr_4_do_siwz_2016.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-05-09 13:37:10 32KB 43 razy
6 09.05.2016.13.37.29_ZaA_A_cznik_nr_5_do_siwz_2016.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-05-09 13:37:29 34KB 45 razy
7 09.05.2016.13.37.57_ZaA_._nr_6_wzA_r_umowy_dostawa_samochodu_ok.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-05-09 13:37:57 158,8KB 52 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 13.05.2016.14.35.02_OdpowiedAo_na_pytanie_341-5-2016.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-05-13 14:35:02 727,0KB
Wynik postępowania
1 20.05.2016.08.01.33_UniewaA_nienie_341-5-2016.pdf 2016-05-20 08:01:33 271,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 09-05-2016 13:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 09-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 20-05-2016 08:01