Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Szczecin: Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 70757 - 2016; data zamieszczenia: 06.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mopr.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia. W zakres usług wchodzą: Monitorowanie w systemie elektronicznym całą dobę obiektów zajmowanych przez Zamawiającego, a w razie konieczności podjęcie odpowiedniej interwencji w celu wyeliminowania zagrożenia życia lub zdrowia osób oraz zagrożenia mienia, w tym również przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń monitorujących, oraz prowadzenie technicznego serwisu systemu alarmowego. Wykaz obiektów Zamawiającego: 1) Sikorskiego 3 2) Słowackiego 13 3) Jana Kazimierza 20 4) Abramowskiego 19 5) Sławomira 10 6) Sławomira 9a 7) Strzałowska 9 (3 budynki) 8) Jana Pawła II 42 (2 lokale) 9) Powstańców Wielkopolskich 34 10) Struga 10 11) Pocztowa 16 12) Wojska Polskiego 32A/U1 13) Wojska Polskiego 32A/U2 14) Wojska Polskiego 32A/U3 15) Wojska Polskiego 32A/U4 16) Królowej Jadwigi 45A/U1 17) Królowej Jadwigi 45B/U3 18) Królowej Jadwigi 45C/U1 19) Królowej Jadwigi 45C/U2 20) Jagiellońska 62A W momencie wystąpienia zagrożenia nastąpi wsparcie grup patrolowych, które dojadą do obiektu w ciągu do 10 (słownie: dziesięć) minut w dzień (tj. od godz. 6.00 do godz. 22.00) oraz do 5 (słownie: pięć) minut w porze nocnej (tj. od godz. 22.00 do godz. 6.00) - od momentu odebrania sygnału lub wezwania. Konwojowanie przewozu pieniędzy oraz dokumentów bankowych z siedziby Zamawiającego do banku oraz z banku do kas Zmawiającego na podstawie telefonicznego zlecenia Zamawiającego zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.09.2010 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. 2010 r. Nr 166 poz. 1128 ze zmianami). Konwojowanie pieniędzy: Trasa nr 1 ul. Sikorskiego - Niepodległości - Sikorskiego - Jagiellońska - Abramowskiego - Jana Kazimierza - Strzałowska - Struga - Sikorskiego; Trasa Nr 2 ul. Sikorskiego - Niepodległości - Sikorskiego; Kolejność jazd do poszczególnych kas może być zmienna (np. z banku przy ul. Niepodległości - Jana Kazimierza - Struga - Sikorskiego itp.). W pierwszy dzień otwarcia kas każdego miesiąca, a w wyjątkowych sytuacjach w inne dni miesiąca występuje konieczność przewozu gotówki o wartości powyżej jednej do ośmiu jednostek obliczeniowych. Maksymalna wysokość przewożonych środków, czas konwojów - nieregularny głównie w godz. od 7.55 do 10.00 sporadycznie w ciągu dnia do godz. 15.00. Szacunkowa ilość konwojów w ciągu roku: - na trasie nr 1 max 157 razy w ciągu roku, - na trasie nr 2 max 17 razy w ciągu roku, - konwoje powyżej jednej jednostki obliczeniowej niezależnie od trasy konwoju max 12 razy w ciągu roku. Wykonawca dla obliczenia ceny przyjmuje maksymalne ilości konwojów na trasie nr 1, na trasie nr 2 i konwojów powyżej jednej jednostki obliczeniowej w ciągu roku. Dozór fizyczny następujących obiektów: ul. Sikorskiego 3 - całodobowo 7 dni w tygodniu, ul. Abramowskiego 19 - w godz. od 7.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku, ul. Jagiellońska 62 a - w godz. od 7.00 do 16. 00 od poniedziałku do piątku, ul. Jana Kazimierza 20 - w godz. od 7.00 do 16 od poniedziałku do piątku, ul. Strzałowska 9 - całodobowo 7 dni w tygodniu, ul. Struga 10 - w godz. od 10.00 do 14.00, ul. Królowej Jadwigi 45C/U2 od 7.00 do 11.00 od poniedziałku do piątku. Częstotliwość oraz wymiar godzinowy dozoru fizycznego określony jest w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 7 do siwz. W obiekcie przy ul. Jagiellońskiej 62 a usługa ma być realizowana przez dwóch umundurowanych pracowników ochrony, wyposażonych w identyfikator i odpowiedni sprzęt. W pozostałych obiektach usługa ma być realizowana przez jednego umundurowanego pracownika ochrony, wyposażonego w identyfikator i odpowiedni sprzęt. Co najmniej cztery osoby oddelegowane przez Wykonawcę do świadczenia usług dozoru fizycznego obiektów Zamawiającego muszą być wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Zamawiający wskaże wykonawcy obiekty na których usługi dozoru fizycznego mają być świadczone przez osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług Zamawiający wymaga aby osoby świadczące usługi były sprawne fizycznie i intelektualnie. Zakres dozoru fizycznego w szczególności obejmuje: 1)prowadzenie ewidencji uwag oraz zgłoszeń mogących wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka; 2)zapobieganie zakłóceniom porządku publicznego na terenie dozorowanego obiektu łącznie z zatrzymaniem osoby (osób) powodujących ww. zakłócenia; 3)nie dopuszczanie do wejścia na teren obiektu dozorowanego osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających; 4)nie dopuszczanie do wnoszenia na teren obiektu dozorowanego, alkoholu oraz innych niebezpiecznych przedmiotów mogących zagrozić życiu i zdrowiu; 5)rzeczowe i kulturalne udzielanie podstawowych informacji na temat funkcjonowania Ośrodka, 6)informowanie o zauważonych usterkach, uszkodzeniach i zagrożeniach Zamawiającego a także Straż Pożarną, Policję, Straż Miejską w zależności od zaistniałej sytuacji; 7)kontakt z ( bazą) za pomocą służbowego telefonu komórkowego; 8)kontrolowanie zamknięcia pomieszczeń po wyjściu pracowników; 9)zapobieganie dewastacji i kradzieży mienia; 10)dokonywanie wpisów w książce dyżurów - przyjmowanie i zdawanie służby poprzez odnotowanie w książce służb; 11)obchód budynku przez przekazującego i przejmującego służbę dot. budynku przy ul. Sikorskiego 3 i ul. Strzałowskiej 9; 12)utrzymanie należytego porządku w zajmowanych pomieszczeniach; 13)reagowanie na dochodzące sygnały o zagrożeniach, podejrzanych osobach obecnych na zewnątrz i wewnątrz budynku; 14)wydawanie i przyjmowanie kluczy od pracowników i osób sprzątających przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy w obiekcie przy ul. Strzałowskiej 9 oraz ul. Sikorskiego 3. Wykonawca dokona oznaczenia budynków/lokali Zamawiającego w widocznym i uzgodnionym z Zamawiającym miejscu emblematami informującymi, że budynki, lokale są ochraniane przez Wykonawcę.

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1, 85.31.23.10-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 3000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych) w terminie do dnia 15.06.2016 r. do godziny 10.00 Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. Wadium może być wnoszone: a) w pieniądzu - przelewem na konto depozytowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 13 1020 4795 0000 9102 0278 1011 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w kasie wewnętrznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Gen. Sikorskiego 3 od poniedziałku do piątku w godz. od 9.30 do 14.30 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1)zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji - Gminy Miasto Szczecin Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzania tych okoliczności, 2)termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy: 1)wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, 2)wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grypy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa a art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7 ppkt 2). Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada wymaganą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA,NIE SPEŁNIA
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej dwie usługi główne. Za jedną usługę główną zamawiający uzna świadczenie usług ochrony osób i mienia obiektów użyteczności publicznej o wartości minimum 100 000 zł jedna. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca warunków udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże że, dysponuje lub będzie dysponować minimum 12 osobami świadczącym usługi dozoru obiektów zamawiającego - w tym co najmniej 4 osoby muszą być wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Wszystkie osoby wskazane do świadczenia usług dozoru obiektów muszą posiadać co najmniej roczne doświadczenie w świadczeniu usług dozoru obiektów użyteczności publicznej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA,NIE SPEŁNIA. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca warunków udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz, (Oświadczenie musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. ) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2)Koncesję W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację czynności objętych koncesją. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wskazanych do świadczenia usług dozoru obiektów Zamawiającego) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do siwz wraz z oświadczeniem że wykazane w wykazie osoby posiadają wymagane uprawnienia na załączniku nr 5 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do siwz oraz dowody czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz 1)formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2)odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument (Rozdział III pkt 1 siwz) 3)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4)oświadczenie o ilości osób zatrudnionych na umowę o pracę na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do siwz celem przyznania punktów w kryterium, wskaźnik zatrudnienia na umowę o pracę; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument (Ww. dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Doświadczenie osób wskazanych do świadczenia usług dozoru obiektów Zamawiającego - 15
 • 3 - Wskaźnik zatrudnienia na umowę o pracę osób świadczących usługi dozoru obiektów Zamawiającego - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku gdy: a)ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawcę; b)wystąpią obiektywne niezależnie od woli stron umowy okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy c)zajdzie konieczność zmian w wykazie osób przewidzianych do realizacji zamówienia, pod warunkiem spełniania przez te osoby warunków określonych w SIWZ z jednoczesnym zapewnieniem zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę w wymiarze określonym w siwz i ocenie wykonawcy, d)zmianie ulegnie miejsce realizacji usługi - w sytuacji, kiedy z przyczyn niemożliwych do uwzględnienia w chwili zawarcia niniejszej umowy lub niezależnych od stron umowy nastąpi konieczność wyłączenia z usługi monitorowania, dozoru, serwisu technicznego niektórych pomieszczeń, lokali w budynkach o których mowa w załączniku nr 1 lub konieczność zmiany miejsca lokalizacji świadczonych usług, w tym - konieczność włączenia do usługi pomieszczeń,lokali,budynków innych niż wymienione w załączniku nr 1 do umowy; strony dopuszczają wówczas także zmianę należnego Wykonawcy wynagrodzenia umownego z uwzględnieniem aktualnego stanu lokali, pomieszczeń, budynków Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mopr.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 107.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zgodnie z art. 24 ust 2a ustawy, Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający będzie w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielnie wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych i zobowiązał się do ich naprawienia..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 06.06.2016.12.33.35_SIWZ_ochrona_2016-2017-2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-06-06 12:33:35 307,6KB 87 razy
2 06.06.2016.12.34.00_Zalacznik_nr_1_do_siwz_2016-2017_-2.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-06-06 12:34:00 56,5KB 80 razy
3 06.06.2016.12.34.42_Zalacznik_nr_2_do_siwz_2016-2017-_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-06-06 12:34:42 30,5KB 78 razy
4 06.06.2016.12.34.54_ZaA_acznik_nr_3__do_siwz_2016-2017-2.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-06-06 12:34:54 43KB 73 razy
5 06.06.2016.12.35.09_ZaA_A_cznik_nr_4_do_siwz_2016-2017-2.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-06-06 12:35:09 31,5KB 66 razy
6 06.06.2016.12.35.27_ZaA_A_cznik_nr_5_do_siwz_2016-2017-2.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-06-06 12:35:27 36,5KB 75 razy
7 06.06.2016.12.36.46_ZaA_A_cznik_nr_6_do_siwz_2016-2017-2.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-06-06 12:36:46 39KB 74 razy
8 06.06.2016.12.37.34_Zalacznik_nr_7__do_siwz_2016-2017_-_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-06-06 12:37:34 39KB 77 razy
9 06.06.2016.12.38.10_ZaA_A_cznik_nr_8_umowa_ochorna_2016-2017-2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-06-06 12:38:10 137,9KB 73 razy
Wynik postępowania
1 22.06.2016.13.26.30_WybA_r_ochrona_strona.pdf 2016-06-22 13:26:30 255,7KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 06-06-2016 12:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 06-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 22-06-2016 13:27