Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 70757-2016 z dnia 2016-06-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia. W zakres usług wchodzą: Monitorowanie w systemie elektronicznym całą dobę obiektów zajmowanych przez Zamawiającego, a w razie konieczności podjęcie odpowiedniej...
Termin składania ofert: 2016-06-15


Szczecin: Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 119077 - 2016; data zamieszczenia: 05.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 70757 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia. W zakres usług wchodzą: Monitorowanie w systemie elektronicznym całą dobę obiektów zajmowanych przez Zamawiającego, a w razie konieczności podjęcie odpowiedniej interwencji w celu wyeliminowania zagrożenia życia lub zdrowia osób oraz zagrożenia mienia, w tym również przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń monitorujących, oraz prowadzenie technicznego serwisu systemu alarmowego. Wykaz obiektów Zamawiającego: 1) Sikorskiego 3 2) Słowackiego 13 3) Jana Kazimierza 20 4) Abramowskiego 19 5) Sławomira 10 6) Sławomira 9a 7) Strzałowska 9 (3 budynki) 8) Jana Pawła II 42 (2 lokale) 9) Powstańców Wielkopolskich 34 10) Struga 10 11) Pocztowa 16 12) Wojska Polskiego 32A/U1 13) Wojska Polskiego 32A/U2 14) Wojska Polskiego 32A/U3 15) Wojska Polskiego 32A/U4 16) Królowej Jadwigi 45A/U1 17) Królowej Jadwigi 45B/U3 18) Królowej Jadwigi 45C/U1 19) Królowej Jadwigi 45C/U2 20) Jagiellońska 62A W momencie wystąpienia zagrożenia nastąpi wsparcie grup patrolowych, które dojadą do obiektu w ciągu do 10 (słownie: dziesięć) minut w dzień (tj. od godz. 6.00 do godz. 22.00) oraz do 5 (słownie: pięć) minut w porze nocnej (tj. od godz. 22.00 do godz. 6.00) - od momentu odebrania sygnału lub wezwania. Konwojowanie przewozu pieniędzy oraz dokumentów bankowych z siedziby Zamawiającego do banku oraz z banku do kas Zmawiającego na podstawie telefonicznego zlecenia Zamawiającego zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.09.2010 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. 2010 r. Nr 166 poz. 1128 ze zmianami). Konwojowanie pieniędzy: Trasa nr 1 ul. Sikorskiego - Niepodległości - Sikorskiego - Jagiellońska - Abramowskiego - Jana Kazimierza - Strzałowska - Struga - Sikorskiego; Trasa Nr 2 ul. Sikorskiego - Niepodległości - Sikorskiego; Kolejność jazd do poszczególnych kas może być zmienna (np. z banku przy ul. Niepodległości - Jana Kazimierza - Struga - Sikorskiego itp.). W pierwszy dzień otwarcia kas każdego miesiąca, a w wyjątkowych sytuacjach w inne dni miesiąca występuje konieczność przewozu gotówki o wartości powyżej jednej do ośmiu jednostek obliczeniowych. Maksymalna wysokość przewożonych środków, czas konwojów - nieregularny głównie w godz. od 7.55 do 10.00 sporadycznie w ciągu dnia do godz. 15.00. Szacunkowa ilość konwojów w ciągu roku: - na trasie nr 1 max 157 razy w ciągu roku, - na trasie nr 2 max 17 razy w ciągu roku, - konwoje powyżej jednej jednostki obliczeniowej niezależnie od trasy konwoju max 12 razy w ciągu roku. Wykonawca dla obliczenia ceny przyjmuje maksymalne ilości konwojów na trasie nr 1, na trasie nr 2 i konwojów powyżej jednej jednostki obliczeniowej w ciągu roku. Dozór fizyczny następujących obiektów: ul. Sikorskiego 3 - całodobowo 7 dni w tygodniu, ul. Abramowskiego 19 - w godz. od 7.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku, ul. Jagiellońska 62 a - w godz. od 7.00 do 16. 00 od poniedziałku do piątku, ul. Jana Kazimierza 20 - w godz. od 7.00 do 16 od poniedziałku do piątku, ul. Strzałowska 9 - całodobowo 7 dni w tygodniu, ul. Struga 10 - w godz. od 10.00 do 14.00, ul. Królowej Jadwigi 45C/U2 od 7.00 do 11.00 od poniedziałku do piątku. Częstotliwość oraz wymiar godzinowy dozoru fizycznego określony jest w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 7 do siwz. W obiekcie przy ul. Jagiellońskiej 62 a usługa ma być realizowana przez dwóch umundurowanych pracowników ochrony, wyposażonych w identyfikator i odpowiedni sprzęt. W pozostałych obiektach usługa ma być realizowana przez jednego umundurowanego pracownika ochrony, wyposażonego w identyfikator i odpowiedni sprzęt. Co najmniej cztery osoby oddelegowane przez Wykonawcę do świadczenia usług dozoru fizycznego obiektów Zamawiającego muszą być wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Zamawiający wskaże wykonawcy obiekty na których usługi dozoru fizycznego mają być świadczone przez osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług Zamawiający wymaga aby osoby świadczące usługi były sprawne fizycznie i intelektualnie. Zakres dozoru fizycznego w szczególności obejmuje: 1)prowadzenie ewidencji uwag oraz zgłoszeń mogących wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka; 2)zapobieganie zakłóceniom porządku publicznego na terenie dozorowanego obiektu łącznie z zatrzymaniem osoby (osób) powodujących ww. zakłócenia; 3)nie dopuszczanie do wejścia na teren obiektu dozorowanego osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających; 4)nie dopuszczanie do wnoszenia na teren obiektu dozorowanego, alkoholu oraz innych niebezpiecznych przedmiotów mogących zagrozić życiu i zdrowiu; 5)rzeczowe i kulturalne udzielanie podstawowych informacji na temat funkcjonowania Ośrodka, 6)informowanie o zauważonych usterkach, uszkodzeniach i zagrożeniach Zamawiającego a także Straż Pożarną, Policję, Straż Miejską w zależności od zaistniałej sytuacji; 7)kontakt z ( bazą) za pomocą służbowego telefonu komórkowego; 8)kontrolowanie zamknięcia pomieszczeń po wyjściu pracowników; 9)zapobieganie dewastacji i kradzieży mienia; 10)dokonywanie wpisów w książce dyżurów - przyjmowanie i zdawanie służby poprzez odnotowanie w książce służb; 11)obchód budynku przez przekazującego i przejmującego służbę dot. budynku przy ul. Sikorskiego 3 i ul. Strzałowskiej 9; 12)utrzymanie należytego porządku w zajmowanych pomieszczeniach; 13)reagowanie na dochodzące sygnały o zagrożeniach, podejrzanych osobach obecnych na zewnątrz i wewnątrz budynku; 14)wydawanie i przyjmowanie kluczy od pracowników i osób sprzątających przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy w obiekcie przy ul. Strzałowskiej 9 oraz ul. Sikorskiego 3. Wykonawca dokona oznaczenia budynków/lokali Zamawiającego w widocznym i uzgodnionym z Zamawiającym miejscu emblematami informującymi, że budynki, lokale są ochraniane przez Wykonawcę..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1, 85.31.23.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • POLIS SECURITY GROUP Sp. z o.o., ul. Potok 11, 70-812 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 514274,70 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 319957,52
  • Oferta z najniższą ceną: 319957,52 / Oferta z najwyższą ceną: 753650,00
  • Waluta: PLN .


 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 05-07-2016 11:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 05-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 05-07-2016 11:09