Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Remont dachu i ocieplenie elewacji budynku należącego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Hryniewieckiego 9 w Szczecinie

Remont dachu i ocieplenie elewacji budynku należącego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Hryniewieckiego 9 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 156121 - 2016; data zamieszczenia: 26.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mopr.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu i ocieplenie elewacji budynku należącego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Hryniewieckiego 9 w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową w oparciu o pomocnicze przedmiary robót oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, a także wszystkie prace jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania zadania pn. Remont dachu i ocieplenie elewacji budynku należącego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Hryniewieckiego 9 w Szczecinie. Zakres zamówienia obejmuje także niżej wymienione prace: 1) roboty przygotowawcze na terenie objętym przedmiotem zamówienia, roboty rozbiórkowe, ziemne i porządkowe, 2) roboty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy (naprawy, doprowadzenie wody, energii elektrycznej, telefon, dozorowanie), wszelkie prace porządkowe związane z zakończeniem przedmiotu zamówienia, 3) roboty związane z oznakowaniem terenu budowy oraz odpowiednim oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robót, wygrodzeniem stref niebezpiecznych, 4) wykonanie i ustawieniem tablicy informacyjnej budowy oraz dokonywaniem stosownych zmian w treści tablicy, 5) roboty związane z ogrodzeniem terenu budowy (wygrodzenie terenu budowy od terenu schroniska), zabezpieczeniem terenu budowy przed dostępem osób trzecich, 6) wykonanie na czas budowy zadaszeń, zastaw zabezpieczających itp., 7) roboty związane z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia, 8) roboty związane z usunięciem gruzu i odpadów z terenu budowy i ich zagospodarowaniem (wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja itp.), 9) dostarczenie, montaż, demontaż i wykorzystanie rusztowań i wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu umowy, 10) zajęcie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza, itd.), jeżeli zajdzie taka konieczność dla zrealizowania przedmiotu umowy, 11) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 12) wykonanie wszelkich wymaganych przepisami badań, sprawdzeń, pomiarów oraz sporządzenia wymaganych przepisami protokołów, inwentaryzacji, itp. oraz przekazanie ich zamawiającemu w jednym egzemplarzu. Protokoły badań i sprawdzeń muszą być zakończone wynikiem pozytywnym, 13) wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej, 14) sporządzenie i przekazanie zamawiającemu jednego egzemplarza dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy, nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektanta, 15) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 16) wszystkie inne roboty podstawowe, pomocnicze i roboty towarzyszące, konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia,.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.41.00.00-1, 45.26.00.00-0, 45.26.00.00-7, 45.32.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości: 6000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) w terminie do dnia 10.08.2016r. do godziny 10:00. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu - przelewem na konto depozytowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Nr 13 1020 4795 0000 9102 0278 1011, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca w celu wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1, pkt. 2 ustawy): wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie najważniejsze roboty budowlane z których: a) jedna polega na wykonaniu dachu lub remontu dachu (wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie izolacji termicznej) o wartości brutto nie mniejszej niż 200 000 złotych, słownie: dwieście tysięcy złotych; b) druga polega na wykonaniu lub remoncie ocieplenia elewacji zewnętrznej o wartości brutto nie mniejszej niż 180 000 złotych, słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu zweryfikowania rzetelności zobowiązany jest wskazać także wszystkie roboty budowlane realizowane przez podmioty trzecie, których zakres zgodny jest z pkt 3 ppkt 2 lit. a i b siwz. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tą wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w biuletynie zamówień publicznych). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą, której zamierza powierzyć: a) funkcję kierownika budowy i funkcję kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; b) funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych; Warunek zostanie spełniony również wtedy, gdy jedna osoba będzie posiadała kwalifikacje w obydwu wyżej wymienionych specjalnościach. UWAGA: Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późniejszymi zmianami) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) lub poprzedzającej ją ustawie z dnia 18 marca 2008 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

opis rozwiązań/materiałów równoważnych jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku o którym mowa w Rozdziale XV pkt 7 SIWZ).

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument (Ww. dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - okres rękojmi i gwarancji - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na: zmianie terminu zakończenia realizacji robót, zmianie wynagrodzenia oraz zmianie personelu Wykonawcy. 3. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, uzupełniającego lub robót zamiennych, które będą miały istotny wpływ na termin zakończenia przedmiotu niniejszej umowy 2) w toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów, wprowadzenia badań archeologicznych i będzie to miało wpływ na harmonogram realizacji robót, 3) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę, 4) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, tj. klęski żywiołowe czy szczególne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej i warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ( pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane).Wydłużenie czasu trwania umowy będzie równoważne z czasem trwania ich wstrzymania. Na tę okoliczność Kierownik Budowy sporządzi wpis do wewnętrznego dziennika budowy, który potwierdzi Przedstawiciel Zamawiającego. 5) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpi konieczność usuwania kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną lub niezinwentaryzowanymi obiektami budowlanymi (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.), nie przewidzianych w dokumentacji projektowej i będzie to miało wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych. 4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę zawierającego między innymi: 1) opis propozycji zmiany 2) uzasadnienie zmiany 3) opis wpływu zmiany na harmonogram rzeczowo - finansowo - terminowy i termin wykonania umowy. 5. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w następujących przypadkach: 1) nastąpi zmiana przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; zmiany te zostaną wprowadzone aneksem do niniejszej umowy 2) wystąpi konieczność zastosowania rozwiązania projektowego zamiennego, bez którego wykonanie przedmiotu umowy byłoby niemożliwe lub obarczone błędem. Wycena robót objętych projektem zamiennym będzie sporządzona na podstawie cen jednostkowych nowych elementów robót w oparciu o poniższe zasady: a) pozycje robót zostaną wprowadzone na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR), b) wartość wynagrodzenia wynikająca z tych pozycji zostanie wyliczona przy zastosowaniu średnich, dla województwa zachodniopomorskiego, cen materiałów, sprzętu, stawek robocizny oraz innych wskaźników cenotwórczych, aktualnych na dzień sporządzenia wyceny, określonych w informacjach Sekocenbud, wydawanych przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa - Promocja sp. z o.o. W przypadku braku tych cen w informatorze Sekocenbud, będą kolejno stosowane średnie ceny zawarte w innych informatorach, lub ceny rynkowe ze wskazaniem ich źródła; 3) roboty niewykonane lub wykonane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem ofertowym. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 7. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zmiany wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 8. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie. 9. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od podpisania aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 5 pkt 1 niniejszego paragrafu, lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia prawidłowego wniosku, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu. 10. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzającymi wpływ zmian, o których mowa w ust. 6, 7 i 8 niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy. 11. Zmiana osób Wykonawcy, sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych w wykazie zawartym w ofercie, w trakcie budowy może nastąpić na jego pisemny wniosek. Nowe proponowane osoby muszą spełniać wymagania opisane w SIWZ. Zmiana osób wymaga zgody Zmawiającego. O zmianie personelu Zamawiającego Wykonawca zostanie powiadomiony na piśmie. 12. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub Wykonawca wykaże, iż samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 13. Wszystkie Zmiany postanowień umowy, za wyjątkiem zmian opisanych w ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem jej nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mopr.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie ul. Sikorskiego 3, 70 323 Szczecin pok. 107 osoba do kontaktów p. Agnieszka Bargieł tel. 091 4857528 (8.00 - 15.00) fax 091 48 57 603.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie ul. Sikorskiego 3, 70 323 Szczecin pok. 301.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 26.07.2016.09.11.22_siwz_remont_dachu_i_ocieplenie_A_cian.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-26 09:11:22 480,6KB 95 razy
2 26.07.2016.09.19.29_Zal_1_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-26 09:19:29 114,0KB 87 razy
3 26.07.2016.09.19.36_Zal_2_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-26 09:19:36 122,0KB 78 razy
4 26.07.2016.09.19.41_Zal_3_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-26 09:19:41 152,6KB 73 razy
5 26.07.2016.09.19.54_Zal_4_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-26 09:19:54 104,2KB 76 razy
6 26.07.2016.09.20.07_Zal_5_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-26 09:20:07 86,7KB 80 razy
7 26.07.2016.09.20.13_Zal_6_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-26 09:20:13 86,6KB 79 razy
8 26.07.2016.09.20.22_ZaA__7_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-26 09:20:22 181,5KB 74 razy
9 26.07.2016.09.20.51_ZaA_A_cznik_nr_9_-_EKSPERTYZA_07.2016.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-26 09:20:51 5,3MB 77 razy
10 26.07.2016.09.20.58_ZaA_A_cznik_nr_10_-_STWiOR.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-26 09:20:58 901,7KB 78 razy
11 26.07.2016.09.21.08_ZaA_A_cznik_nr_11_-_PRZEDMIAR.PDF Po terminie otwarcia ofert 2016-07-26 09:21:08 255,1KB 80 razy
12 26.07.2016.09.22.39_ZaA_A_cznik_nr_8_-_DOKUMENTACJA_PROJEKTOWA.zip Po terminie otwarcia ofert 2016-07-26 09:22:39 16,0MB 86 razy
13 26.07.2016.09.23.28_Zal_12_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-26 09:23:28 164,5KB 84 razy
14 26.07.2016.09.27.22_zaA_A_czniki_word_pomocniczo.zip Po terminie otwarcia ofert 2016-07-26 09:27:22 60,6KB 81 razy
Wynik postępowania
1 24.08.2016.09.37.37_wybA_r_na_stronA__341-9-16.pdf 2016-08-24 09:37:37 456,1KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 26-07-2016 09:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 26-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 24-08-2016 09:37