Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.bip.mopr.szczecin.pl


Ogłoszenie nr 373621 - 2016 z dnia 2016-12-23 r.

Szczecin: Świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, krajowy numer identyfikacyjny 543335300000, ul. ul. Gen. Sikorskiego  3, 70323   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 091 48 50 563, e-mail zam.publiczne@mopr.szczecin.pl, faks 091 48 57 603.
Adres strony internetowej (URL):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.bip.mopr.szczecin.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.bip.mopr.szczecin.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich częściII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie obejmujące następujące pojazdy: a.dla części I zamówienia samochody marki: VW Transporter, 1 sztuka, Ford Transit, 16 sztuk, Iveco Irybus, 1 sztuka, b.dla części II zamówienia samochody marki: Peugeot Partner, jedna sztuka, Citroen Berlingo, jedna sztuka, Chevrolet Aveo, jedna sztuka, Hyundai I 30, jedna sztuka, Ford Tourned Courier, jedna sztuka. 4.Świadczenie usług kompleksowej obsługi i napraw samochodów wymienionych w pkt 3 lit. a-b połączone z dostawą niezbędnych materiałów i części zamiennych do tych usług obejmuje następujący zakres zlecenia: 1)przeglądy okresowe i pogwarancyjne, 2)naprawy wynikające z przeglądów, 3)bieżące naprawy będące wynikiem awarii.

II.5) Główny kod CPV: 34300000-0
Dodatkowe kody CPV:50112000-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług polegających na świadczeniu usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego na warunkach określonych w umowie do niniejszego zamówienia, o wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 31/12/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca posiada odpowiednią sytuację ekonomiczną lub finansową zapewniającą należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a)posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100). W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1)Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymaganą wiedzę i doświadczenie, zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: wykonał należycie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedną usługę główną do objętych przedmiotem zamówienia. Za jedną usługę główną zamawiający uzna wykonanie (wykonywanie) min. jednego zamówienia - (tj. min. jednej umowy) obejmującego świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów w zakresie określonym w pkt 9 rozdziału XIV siwz: a)dla minimum 10 samochodów dla 1 części zamówienia. b)dla minimum 5 samochodów dla 2 części zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. 2) Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a)dysponuje sprzętem, wyposażeniem zakładu, aparaturą i oprogramowaniem niezbędnym do diagnostyki i naprawy pojazdów danych marek dla danej części zamówienia wskazanej w Rozdziale XIV Opis przedmiotu zamówienia b)ysponuje minimum 4 mechanikami samochodowymi legitymującymi się kierunkowym wykształceniem zawodowym oraz minimum 1 elektromechanikiem samochodowym legitymującym się kierunkowym wykształceniem zawodowym dla części 1 zamówienia. Osoby te muszą posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w świadczeniu usług przeglądów i napraw samochodów. c)dysponuje minimum 2 mechanikami samochodowymi legitymującymi się kierunkowym wykształceniem zawodowym oraz minimum 1 elektromechanikiem samochodowym legitymującym się kierunkowym wykształceniem zawodowym dla części 2 zamówienia. Osoby te muszą posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w świadczeniu usług przeglądów i napraw samochodów. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w pkt 1, tj.: a)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2, tj: 1)wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane na załączniku nr 4 do siwz wraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 2)Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do siwz wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny ww wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3)Wykaz osób, wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na załączniku nr 5a do siwz dla I części zamówienia i załączniku nr 5b do siwz dla II części zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4)Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia nasunę gwarancyjną . W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólna, który w ramach konsorcjum odpowiada za spełnienie tego warunku.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1)formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2)oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3)oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4)zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5)odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 6)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

1a) Cena przeglądów i wykonania usług serwisowych – brutto

40.00

1b) Cena brutto w zł jednej roboczogodziny za wykonanie napraw i usług serwisowych nie ujętych w formularzu ofertowym a objętych przedmiotem zamówienia

20.00

2) Marża na zakupione części zamienne

30.00

3) Doświadczenie osób wskazanych do świadczenia usług przeglądów i napraw samochodów

10.00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku: a)zmiany w wykazie samochodów, w tym zmiany ilości samochodów objętych przeglądami i naprawami. W przypadku dokonania zmiany w wykazie samochodów Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie wykaz zmodyfikowany. b)zajdzie konieczność zmian w wykazie osób przewidzianych do realizacji zamówienia, pod warunkiem spełniania przez te osoby warunków określonych w SIWZ. c)ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawcę; d)wystąpią obiektywne niezależnie od woli stron umowy okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, e)zmiany w wykazie samochodów, o którym mowa w § 1 ust. 4 wzoru umowy (załącznik nr 6 i 7 do SIWZ), w tym zmiany ilości samochodów objętych przeglądami i naprawami. W przypadku dokonania zmiany w wykazie samochodów Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie wykaz zmodyfikowany. 3. Niezależnie od postanowień ust. 2, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy, za zgodą zamawiającego i wykonawcy, dopuszcza się dokonanie zmian umowy, które nie są istotne w rozumienia art. 144 ust. 1 lit e) ustawy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 02/01/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: Świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie obejmujące następujące pojazdy: a.dla części I zamówienia samochody marki: VW Transporter, 1 sztuka, Ford Transit, 16 sztuk, Iveco Irybus, 1 sztuka, Świadczenie usług kompleksowej obsługi i napraw samochodów ww. połączone z dostawą niezbędnych materiałów i części zamiennych do tych usług obejmuje następujący zakres zlecenia: 1)przeglądy okresowe i pogwarancyjne, 2)naprawy wynikające z przeglądów, 3)bieżące naprawy będące wynikiem awarii.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34300000-0, 50112000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

1a) Cena przeglądów i wykonania usług serwisowych – brutto

40.00

1b)Cena brutto w zł jednej roboczogodziny za wykonanie napraw i usług serwisowych nie ujętych w formularzu ofertowym objętych przedmiotem zamówienia

20.00

2) Marża na zakupione części zamienne

30.00

3) Doświadczenie osób wskazanych do świadczenia usług przeglądów i napraw samochodów

10.00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2    Nazwa: Świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie obejmujące następujące pojazdy: dla części II zamówienia samochody marki: Peugeot Partner, jedna sztuka, Citroen Berlingo, jedna sztuka, Chevrolet Aveo, jedna sztuka, Hyundai I 30, jedna sztuka, Ford Tourned Courier, jedna sztuka. Świadczenie usług kompleksowej obsługi i napraw samochodów ww. połączone z dostawą niezbędnych materiałów i części zamiennych do tych usług obejmuje następujący zakres zlecenia: 1)przeglądy okresowe i pogwarancyjne, 2)naprawy wynikające z przeglądów, 3)bieżące naprawy będące wynikiem awarii.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34300000-0, 50112000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

1a) Cena przeglądów i wykonania usług serwisowych – brutto

40.00

1b)Cena brutto w zł jednej roboczogodziny za wykonanie napraw i usług serwisowych nie ujętych w formularzu ofertowym objętych przedmiotem zamówienia

20.00

2) Marża na zakupione części zamienne

30.00

3) Doświadczenie osób wskazanych do świadczenia usług przeglądów i napraw samochodów

10.00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 23.12.2016.15.17.23_siwz_naprawy_2017_ok.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-12-23 15:17:23 258,8KB 79 razy
2 23.12.2016.15.17.41_ZaA_._1_do_SIWZ_formularz_oferty_2017.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-12-23 15:17:41 16KB 78 razy
3 23.12.2016.15.18.00_ZaA_._2_do_SIWZ_Naprawy_2017.docx Po terminie otwarcia ofert 2016-12-23 15:18:00 18,2KB 74 razy
4 23.12.2016.15.18.16_ZaA_._3_do_SIWZ_Naprawy_2017.docx Po terminie otwarcia ofert 2016-12-23 15:18:16 19,3KB 75 razy
5 23.12.2016.15.18.37_ZaA_._4_do_SIWZ_Naprawy_2017.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-12-23 15:18:37 40KB 69 razy
6 23.12.2016.15.18.51_ZaA_._5_do_SIWZ_wykaz_narzA_dzi_Naprawy_2017.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-12-23 15:18:51 47KB 75 razy
7 23.12.2016.15.19.02_ZaA_._5a_wykaz_osA_b_2017.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-12-23 15:19:02 37KB 71 razy
8 23.12.2016.15.19.13_ZaA_._5b_wykaz_osA_b_2017.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-12-23 15:19:13 37KB 75 razy
9 23.12.2016.15.19.22_ZaA_._6_do_siwz_2017.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-12-23 15:19:22 45KB 89 razy
10 23.12.2016.15.19.38_ZaA_._7_do_siwz_2017.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-12-23 15:19:39 29KB 71 razy
11 23.12.2016.15.19.51_ZaA_._8_do_siwz_umowa_naprawy_2017_ok.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-12-23 15:19:51 207,9KB 83 razy
Wynik postępowania
1 16.01.2017.10.07.09_WybA_r_strona_Naprawy_2017.pdf 2017-01-16 10:07:09 810,3KB
Udzielenie zamówienia
1 30.01.2017.14.03.01_OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia_naprawy_2017.doc 2017-01-30 14:03:01 47,5KB
Informacja z otwarcia ofert
1 02.01.2017.12.48.24_Informacja_z_otwarcia_ofert_Naprawy_2017.png 2017-01-02 12:48:24 1,5MB
2 02.01.2017.12.50.54_oA_wiadczenie_grupa_kapitaA_owa_Naprawy_2017.doc 2017-01-02 12:50:54 42KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 23-12-2016 15:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 23-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 30-01-2017 14:03