Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społe

Szczecin: Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 336798 - 2013; data zamieszczenia: 21.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mopr.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu: Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenia mają na celu uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez bezrobotnych Uczestników Projektu Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie będących klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Zamawiający wymaga, aby zajęcia były realizowane w centrum Szczecina, czas trwania szkoleń nie może przekroczyć 4 dni w tygodniu w przedziale dni: poniedziałek - piątek i przedziale godz. od 8:30 do 14:30. Baza lokalowa, w której odbywać będą się zajęcia teoretyczne musi zawierać stanowisko do nauki dla każdej z osób (stanowisko musi być wyposażone w stół szkolny lub ławkę szkolną, krzesło) oraz zaplecze sanitarne. Podczas zajęć praktycznych wykonawca umożliwi wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas zajęć teoretycznych. Zajęcia praktyczne powinny być oparte na ćwiczeniach i pokazach uzupełnianych wskazówkami teoretycznymi. Wykonawca nie może wprowadzić do programu szkolenia innych modułów niż wskazane w SIWZ. Oferty zawierające zmodyfikowany program szkolenia zostaną odrzucone jako nie odpowiadające treści SIWZ. Wykonawca musi zapewnić kadrę dydaktyczną o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia. Wymagane jest, aby zajęcia prowadziły osoby mające doświadczenie w prowadzeniu szkoleń związanych z modułami programu szkolenia. Nie dopuszcza się prowadzenia zajęć metodą kształcenia na odległość. Każdy z uczestników ma otrzymać w dniu rozpoczęcia szkolenia na własność materiały dydaktyczne takie jak: notatnik, długopis, opracowania zawierające opis zagadnień ujętych w programie szkolenia. z logo EFS przygotowane przez Wykonawcę Jeden komplet materiałów szkoleniowych Wykonawca przekaże Zamawiającemu po zakończeniu realizacji zamówienia. Wykonawca dokona wizualizacji lokalu, dokumentacji związanej z realizacją szkolenia, materiałów dydaktycznych oraz certyfikatów i dyplomów potwierdzających zakończenie szkolenia zgodnie z aktualnymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, opublikowanymi przez Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. Wykonawca zapewni na czas trwania szkolenia dla uczestników i ich dzieci: swobodny dostęp do poczęstunku w postaci napojów gorących (kawa, herbata) oraz pieczywa cukierniczego, soków, butelkowanej wody niegazowanej i gazowanej, cukru, śmietanki do kawy, cytryny. raz dziennie ciepły posiłek w formie dwudaniowego obiadu, posiłki powinny posiadać odpowiednie walory smakowe i zapachowe oraz estetyczny wygląd. Wykonawca przy oferowaniu obiadów uwzględniać będzie świeże produkty. Wyżywienie powinno spełniać wymogi aktualnych wytycznych Instytutu Żywności i Żywienia. bilety codzienne umożliwiające na czas trwania szkolenia z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkolenia (przejazd w obie strony), Wykonawca zapewni warunki zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie trwania szkolenia. Dla uczestników szkolenia wykonawca musi przewidzieć ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z udziałem w szkoleniu oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem za cały okres szkolenia. Kwota ta musi zostać ujęta w koszcie szkolenia. Na zakończenie szkolenia Wykonawca przeprowadzi ankietę mającą na celu sprawdzenie poziomu zadowolenia z odbytego szkolenia. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację niezbędną do prawidłowego rozliczenia usługi realizowanej w ramach projektu pn. Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w tym prowadzenie: dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego listę obecności, wymiar godzin zajęć edukacyjnych, tematy zajęć edukacyjnych, rejestru wydanych zaświadczeń, protokołu z egzaminu, list obecności i potwierdzeń odbioru cateringu, list potwierdzających odbiór materiałów szkoleniowych, list ubezpieczonych osób, list potwierdzających odbiór zaświadczeń dokumentacji fotograficznej zajęć teoretycznych i praktycznych (Wykonawca przedłoży min. po 10 zdjęć z każdej). Zamawiający wymaga, aby dokumenty były podpisywane przez uczestników obecnych na zajęciach i którzy otrzymali catering. Potwierdzenie otrzymania posiłku przez dzieci podpisuje opiekun. Wykonawca podczas szkolenia w zakresie części I zapewni opiekę nad małoletnimi dziećmi uczestników szkolenia w miejscu umożliwiającym sprawowanie właściwej opieki lub w placówce dziennego pobytu; przez jedną osobę, która posiada przeszkolenie w zakresie opieki nad dziećmi (należy zabezpieczyć dostęp do gier planszowych, kredek, książeczek itp.) W przypadku zapewnienia opieki w innym miejscu niż miejsce szkolenia uczestników, Wykonawca zapewni bezpieczny transport dzieci od miejsca szkolenia uczestników do miejsca zapewnienia opieki i z powrotem. Koszt opieki, zajęć rekreacyjnych, transportu, ubezpieczenia od następstw NW i cateringu dla dzieci należy uwzględnić w całkowitym koszcie realizacji usługi. Ilości dzieci: 2 dzieci w wieku od 2 do 4 lat.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        zamawiający nie precyzuje tego warunku

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie minimum dwie usługi główne. Za jedną usługę główną dla każdej części zamówienia Zamawiający uzna organizację i przeprowadzenie szkolenia którego zakres tematyczny odpowiada zakresowi określonemu w Rozdziale XIV Opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        zamawiający nie precyzuje tego warunku

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        poprzez wykazanie, że Wykonawcy dysponują lub będą dysponować dla każdej części zamówienia minimum dwiema osobami, które w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziły minimum 3 szkolenia, których zakres tematyczny odpowiada zakresowi określonemu w Rozdziale XIV Opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        zamawiający nie precyzuje tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) oświadczenie według wzoru określonego w załączniku nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument program szkolenia na załączniku nr 7 do siwz (w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca przedkłada program szkolenia dla szkoleń na które składa ofertę) w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument kalkulację cen na załączniku nr 1 a do siwz w przypadku składania oferty na I część zamówienia ,1 b do siwz w przypadku składania oferty na I część zamówienia w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku gdy: 1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawcę; 2) wystąpią obiektywne niezależnie od woli stron umowy okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy; 3) ulegną zmianie stawki podatku VAT w okresie trwania umowy - wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT; 4) w przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu, maksymalna wysokość zobowiązań Zamawiającego wobec wykonawcy ulegnie zmianie o koszty zmienne przypadające na jednego uczestnika, 5) zajdzie konieczność zmian w wykazie osób przewidzianych do realizacji zamówienia, pod warunkiem spełniania przez te osoby warunków określonych w SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mopr.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 70-323 Szczecin ul. Sikorskiego 3 pok. 107.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.08.2013 godzina 10:00, miejsce: 70-323 Szczecin ul. Sikorskiego 3 pok. 301.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: szkolenie zawodowe Bukieciarz - florysta.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: I część zamówienia obejmuje szkolenie zawodowe Bukieciarz - florysta dla 3 osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej. 1) program nauczania powinien co najmniej obejmować jednostki modułowe: a) zapoznanie z podziałem roślin ozdobnych, b) metody ożywiania i przedłużania trwałości, c) metody suszenia i preparowania roślin, d) zasady komponowania motywów i kolorów, e) układanie bukietów: z kwiatów pojedynczych i z wielu kwiatów, f) wiązanki okolicznościowe, wiązanki ślubne, wiązanki żałobne (wiązanki na florecie, nauka wypisywania szarf), g) kompozycje z kwiatów ciętych oraz sztucznych i suszonych, h) aranżacja wnętrz, dekoracja stołów, pakowanie prezentów, i) obsługa klienta z elementami obsługi kasy fiskalnej. 2) Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem wewnętrznym umożliwiającym sprawdzenie wiadomości i umiejętności z poszczególnej tematyki przewidzianej w programie nauczania oraz wydaniem zaświadczenia o jego ukończeniu opatrzonego: flagą UE z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego i logiem Kapitał Ludzki wraz z informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3) Liczba godzin szkoleniowych dla każdego uczestnika: 120 godzin dydaktycznych (za godzinę dydaktyczną Zamawiający uznaje 45 minut w tym: część teoretyczna 40 godzin dydaktycznych część praktyczna 80 godzin dydaktycznych,. Wykonawca w harmonogramie szkolenia musi uwzględnić w każdym dniu szkoleniowym, w przedziale godzinowym określonym w pkt 4 minimum dwie przerwy kawowe oraz przerwę obiadową. Długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez wykonawcę. Dodatkowo należy przewidzieć czas niezbędny na przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego umożliwiającego sprawdzenie wiadomości i umiejętności z poszczególnej tematyki przewidzianej w programie nauczania.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 18.10.2013.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: szkolenie zawodowe Kucharz z egzaminem czeladniczym.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: II część zamówienia obejmuje szkolenie zawodowe Kucharz z egzaminem czeladniczym dla minimalnie 4 - maksymalnie 6 osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej. 1) Program nauczania powinien co najmniej obejmować jednostki modułowe: a) Towaroznawstwo b) Podstawy żywienia c) Wyposażenie techniczne d) Higiena zawodowa e) Organizacja produkcji f) BHP g) Korespondencja zawodowa z elementami prawa pracy h) Podstawowe wiadomości z organizacji przedsiębiorstw i) Technologia 2) Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem wewnętrznym i czeladniczym umożliwiającym sprawdzenie wiadomości i umiejętności z poszczególnej tematyki przewidzianej w programie nauczania oraz wydaniem zaświadczenia o jego ukończeniu opatrzonego: flagą UE z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego i logiem Kapitał Ludzki wraz z informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3) Wymaga się, aby szkolenie składało się z części teoretycznej i praktycznej. Zakres tematyczny szkolenia ma zawierać 140 godzin dydaktycznych (za godzinę dydaktyczną Zamawiający uznaje 45 minut) przypadających na uczestnika. Zajęcia teoretyczne muszą obejmować 65 godzin dydaktycznych przypadających na uczestnika. Zajęcia praktyczne muszą obejmować 75 godzin dydaktycznych przypadających na uczestnika. Wykonawca w harmonogramie szkolenia musi uwzględnić w każdym dniu szkoleniowym, w przedziale godzinowym określonym w pkt 4 minimum dwie przerwy kawowe oraz przerwę obiadową. Długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez wykonawcę. Dodatkowo należy przewidzieć czas niezbędny na przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego i czeladniczego umożliwiającego sprawdzenie wiadomości i umiejętności z poszczególnej tematyki przewidzianej w programie nauczania.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 18.10.2013.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 21.08.2013.11.43.53_siwz_bukieciarz_-_kucharz_ok.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-08-21 11:43:53 1,1MB 113 razy
2 21.08.2013.11.44.06_ZaA_A_cznik_nr_1_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-08-21 11:44:06 12KB 68 razy
3 21.08.2013.11.44.18_zaA__1_a.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-08-21 11:44:18 12KB 72 razy
4 21.08.2013.11.44.31_zaA__1_b.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-08-21 11:44:31 11KB 72 razy
5 21.08.2013.11.44.40_zaA__nr_2_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-08-21 11:44:40 12KB 64 razy
6 21.08.2013.11.44.49_zaA__nr_3_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-08-21 11:44:49 12KB 63 razy
7 21.08.2013.11.45.01_zaA__nr_4_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-08-21 11:45:01 119,5KB 72 razy
8 21.08.2013.11.45.13_zaA__nr_5_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-08-21 11:45:13 127,5KB 70 razy
9 21.08.2013.11.45.25_zaA__nr_6_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-08-21 11:45:25 12KB 64 razy
10 21.08.2013.11.45.36_zaA_._nr_7_Program_szkolenia.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-08-21 11:45:36 147,5KB 64 razy
11 21.08.2013.11.45.59_wzA_r_umowy_zaA___nr_8_do_siwz_ok.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-08-21 11:45:59 476,8KB 93 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 21-08-2013 11:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 21-08-2013
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 21-08-2013 11:45