Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu: Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczecin: Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 373526 - 2013; data zamieszczenia: 13.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 336798 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu: Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenia mają na celu uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez bezrobotnych Uczestników Projektu Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie będących klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Zamawiający wymaga, aby zajęcia były realizowane w centrum Szczecina, czas trwania szkoleń nie może przekroczyć 4 dni w tygodniu w przedziale dni: poniedziałek - piątek i przedziale godz. od 8:30 do 14:30. Baza lokalowa, w której odbywać będą się zajęcia teoretyczne musi zawierać stanowisko do nauki dla każdej z osób (stanowisko musi być wyposażone w stół szkolny lub ławkę szkolną, krzesło) oraz zaplecze sanitarne. Podczas zajęć praktycznych wykonawca umożliwi wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas zajęć teoretycznych. Zajęcia praktyczne powinny być oparte na ćwiczeniach i pokazach uzupełnianych wskazówkami teoretycznymi. Wykonawca nie może wprowadzić do programu szkolenia innych modułów niż wskazane w SIWZ. Oferty zawierające zmodyfikowany program szkolenia zostaną odrzucone jako nie odpowiadające treści SIWZ. Wykonawca musi zapewnić kadrę dydaktyczną o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia. Wymagane jest, aby zajęcia prowadziły osoby mające doświadczenie w prowadzeniu szkoleń związanych z modułami programu szkolenia. Nie dopuszcza się prowadzenia zajęć metodą kształcenia na odległość. Każdy z uczestników ma otrzymać w dniu rozpoczęcia szkolenia na własność materiały dydaktyczne takie jak: notatnik, długopis, opracowania zawierające opis zagadnień ujętych w programie szkolenia. z logo EFS przygotowane przez Wykonawcę Jeden komplet materiałów szkoleniowych Wykonawca przekaże Zamawiającemu po zakończeniu realizacji zamówienia. Wykonawca dokona wizualizacji lokalu, dokumentacji związanej z realizacją szkolenia, materiałów dydaktycznych oraz certyfikatów i dyplomów potwierdzających zakończenie szkolenia zgodnie z aktualnymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, opublikowanymi przez Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. Wykonawca zapewni na czas trwania szkolenia dla uczestników i ich dzieci: swobodny dostęp do poczęstunku w postaci napojów gorących (kawa, herbata) oraz pieczywa cukierniczego, soków, butelkowanej wody niegazowanej i gazowanej, cukru, śmietanki do kawy, cytryny. raz dziennie ciepły posiłek w formie dwudaniowego obiadu, posiłki powinny posiadać odpowiednie walory smakowe i zapachowe oraz estetyczny wygląd. Wykonawca przy oferowaniu obiadów uwzględniać będzie świeże produkty. Wyżywienie powinno spełniać wymogi aktualnych wytycznych Instytutu Żywności i Żywienia. bilety codzienne umożliwiające na czas trwania szkolenia z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkolenia (przejazd w obie strony), Wykonawca zapewni warunki zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie trwania szkolenia. Dla uczestników szkolenia wykonawca musi przewidzieć ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z udziałem w szkoleniu oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem za cały okres szkolenia. Kwota ta musi zostać ujęta w koszcie szkolenia. Na zakończenie szkolenia Wykonawca przeprowadzi ankietę mającą na celu sprawdzenie poziomu zadowolenia z odbytego szkolenia. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację niezbędną do prawidłowego rozliczenia usługi realizowanej w ramach projektu pn. Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w tym prowadzenie: dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego listę obecności, wymiar godzin zajęć edukacyjnych, tematy zajęć edukacyjnych, rejestru wydanych zaświadczeń, protokołu z egzaminu, list obecności i potwierdzeń odbioru cateringu, list potwierdzających odbiór materiałów szkoleniowych, list ubezpieczonych osób, list potwierdzających odbiór zaświadczeń dokumentacji fotograficznej zajęć teoretycznych i praktycznych (Wykonawca przedłoży min. po 10 zdjęć z każdej). Zamawiający wymaga, aby dokumenty były podpisywane przez uczestników obecnych na zajęciach i którzy otrzymali catering. Potwierdzenie otrzymania posiłku przez dzieci podpisuje opiekun. Wykonawca podczas szkolenia w zakresie części I zapewni opiekę nad małoletnimi dziećmi uczestników szkolenia w miejscu umożliwiającym sprawowanie właściwej opieki lub w placówce dziennego pobytu; przez jedną osobę, która posiada przeszkolenie w zakresie opieki nad dziećmi (należy zabezpieczyć dostęp do gier planszowych, kredek, książeczek itp.) W przypadku zapewnienia opieki w innym miejscu niż miejsce szkolenia uczestników, Wykonawca zapewni bezpieczny transport dzieci od miejsca szkolenia uczestników do miejsca zapewnienia opieki i z powrotem. Koszt opieki, zajęć rekreacyjnych, transportu, ubezpieczenia od następstw NW i cateringu dla dzieci należy uwzględnić w całkowitym koszcie realizacji usługi. Ilości dzieci: 2 dzieci w wieku od 2 do 4 lat.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: szkolenie zawodowe Bukieciarz - florysta

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Omnia Centrum Edukacji sp. z o.o., Aleja Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 12406,16 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 13894,00

·         Oferta z najniższą ceną: 13894,00/ Oferta z najwyższą ceną: 13894,00

·         Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: szkolenie zawodowe Kucharz z egzaminem czeladniczym

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jana Kilińskiego 3, 70-965 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 21761,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 24960,00

·         Oferta z najniższą ceną: 24960,00/ Oferta z najwyższą ceną: 24960,00

·         Waluta: PLN.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 13-09-2013 15:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 13-09-2013
Ostatnia aktualizacja: - 13-09-2013 15:29