Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Zakup materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Szczecin: Zakup materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 397812 - 2013; data zamieszczenia: 01.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mopr.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka pomocy Rodzinie w Szczecinie, szczegółowo określonych w załączniku nr 1a, 1b, 1c i 1d do siwz wraz z dostarczeniem ich partiami do siedziby Zamawiającego na zasadach określonych we wzorze umowy. Maksymalne ilości materiałów biurowych zostały określone w załączniku nr 1a, 1b, 1c i 1d do siwz. Zamawiający zamówi poszczególne artykuły w ilości nie mniejszej niż 70% ilości maksymalnych wskazanych w załączniku nr 1a, 1b, 1c i 1d do siwz. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Dostawy materiałów biurowych określonych w zał. nr 1a, 1b, 1c i 1d do siwz odbywać się będą częściowo na podstawie pisemnych zamówień. Dostawa częściowa nastąpi w terminie do 8 dni kalendarzowych od dnia uruchomienia danej partii dostawy. Czas dostawy Wykonawca uzgodni telefonicznie z pracownikiem Zamawiającego pod numerem telefonu (091) 48 57 528 w godzinach urzędowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie (poniedziałek-piątek w godz. 8.00-12.00). Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o spodziewanych opóźnieniach w dostawie oraz przyczynach opóźnienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.20.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2.odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3. oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4. kalkulację cenową wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1a, 1b, 1c i 1d do siwz, celem ustalenia zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 5.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawcę; 2.wystąpią obiektywne niezależnie od woli stron umowy okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy; 3.ulegną zmianie stawki podatku VAT w okresie trwania umowy - wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mopr.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 70-852 Szczecin, ul. Sikorskiego 3 pok. 107.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.10.2013 godzina 10:00, miejsce: 70- 852 Szczecin, ul. Sikorskiego 3 pok. 301.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Pilotażowe wdrożenia Pt. Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych w ramach Projektu pn. Tworzenie i rozwijanie standardów usług Pomocy i Integracji Społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywna Integracja w Szczecinie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 01.10.2013.14.56.54_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu_341-13-13.doc 2013-10-01 14:56:54 49KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 01.10.2013.14.52.58_SIWZ_341-13-13.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-10-01 14:52:58 822,1KB 94 razy
2 01.10.2013.14.53.14_Zal_1_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-10-01 14:53:14 40KB 78 razy
3 01.10.2013.14.53.26_ZaA_A_cznik_nr_1a_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-10-01 14:53:26 35,5KB 85 razy
4 01.10.2013.14.53.37_ZaA_A_cznik_nr_1b_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-10-01 14:53:37 16KB 99 razy
5 01.10.2013.14.54.20_ZaA_A_cznik_nr_1c_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-10-01 14:54:20 163,5KB 94 razy
6 01.10.2013.14.54.29_ZaA_A_cznik_nr_1d_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-10-01 14:54:29 16KB 78 razy
7 01.10.2013.14.55.28_Zal_2_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-10-01 14:55:28 35KB 71 razy
8 01.10.2013.14.55.36_Zal_3_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-10-01 14:55:36 43KB 75 razy
9 01.10.2013.14.55.54_Zal_4_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-10-01 14:55:54 32,5KB 69 razy
10 01.10.2013.14.56.06_zaA_A_cznik_nr_5_do_siwz_wzA_r_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-10-01 14:56:06 341,4KB 75 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 01-10-2013 14:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 01-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 01-10-2013 15:00