Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - szkolenie: Prawo jazdy kat. B

Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - szkolenie: Prawo jazdy kat. B
Numer ogłoszenia: 413714 - 2013; data zamieszczenia: 10.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mopr.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - szkolenie: Prawo jazdy kat. B.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu pn. Prawo jazdy kat. B (dalej także jako kurs) dla dwóch grup Uczestników Projektu Aktywna integracja w Szczecinie będących klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie (dalej jako Uczestnicy). Organizacja i przeprowadzenie kursu dla każdej z grup Uczestników stanowi odrębną część zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub na obie części zamówienia. Warunki opisane w niniejszym Rozdziale obowiązują dla obu części zamówienia. Kurs ma na celu zdobycie przez Uczestników prawa jazdy kat. B. Liczba Uczestników w ramach każdej z grup: 1) dla części I zamówienia do 19 osób. 2) dla części II zamówienia do 19 osób. Kurs realizowany będzie w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Oznaczenie wg wspólnego słownika zamówień: 80 0000000 - usługi edukacyjne i szkoleniowe. Kurs powinien być przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity : Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.), wraz z aktami wykonawczymi. Wymaga się, aby kurs składał się z części teoretycznej i praktycznej oraz egzaminu wewnętrznego. Zajęcia teoretyczne muszą obejmować 30 godzin zegarowych przypadających na uczestnika (godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut. Długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez wykonawcę.). Zajęcia praktyczne muszą obejmować 36 godzin zegarowych przypadających na uczestnika (godzina zegarowa kursu liczy 60 minut). Egzamin wewnętrzny musi obejmować jedną godzinę przypadającą na osobę (godzina zegarowa kursu liczy 60 minut). Zajęcia muszą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 17:00 do 21:00 oraz w soboty i niedziele w godzinach od 8:00 do 21:00 Kurs należy przeprowadzić w sposób następujący: zajęcia teoretyczne i praktyczne mają odbywać się w granicach administracyjnych miasta Szczecin..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, jednak nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        -warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże dla każdej części zamówienia , że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie minimum dwie usługi główne. Za jedną usługę główną zamawiający uzna organizację i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla grupy 10 osobowej. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        -warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże dla każdej części zamówienia że dysponuje lub będzie dysponował zlokalizowaną na terenie Miasta Szczecin salą do prowadzenia zajęć teoretycznych spełniającą warunki określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U z 2012 poz. 1019) wraz z niezbędnym wyposażeniem określonym w opisie przedmiotu zamówienia (oprzyrządowanie techniczne, a także biurka lub ławki oraz krzesła w ilości jedno biurko lub ławka i jedno krzesło dla każdego uczestnika); Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże że dysponuje lub będzie dysponować dla każdej części zamówienia: a) minimum: - trzema osobami z uprawnieniami do prowadzenia szkolenia z zakresu nauki jazdy tj. wpisanymi do prowadzonej przez właściwego starostę ewidencji instruktorów nauki jazdy i posiadających ważną legitymację instruktora; - jednym lekarzem specjalistą posiadającym uprawnienia określone w § 14 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013r. poz. 133) w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia kierowania pojazdami oraz posiadający zaświadczenie o którym mowa w § 15 ust 1 ww rozporządzenia tj. zaświadczenie o uzyskaniu uprawnień do przeprowadzania badań lekarskich, o których mowa w art. 122 ustawy z dnia 20 czerwca 1977 r Prawo o ruchu drogowym; -jedną osobą uprawnioną do przeprowadzania szkolenia z zakresu pierwszej pomocy tzn. ratownikiem medycznym, lekarzem systemu lub pielęgniarką systemu - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U z 2006 r. Nr 191 poz 1410 ze zm.) b) nie mniej niż 4 pojazdami : samochodami osobowymi spełniającymi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U z 2012 poz 1019) w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców, Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku gdy: 1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawcę; 2) wystąpią obiektywne niezależnie od woli stron umowy okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy; 3) ulegną zmianie stawki podatku VAT w okresie trwania umowy - wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT; 4) w przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu, maksymalna wysokość zobowiązań Zamawiającego wobec wykonawcy ulegnie zmianie o koszty zmienne przypadające na jednego uczestnika, 5) zajdzie konieczność zmian w wykazie osób przewidzianych do realizacji zamówienia, pod warunkiem spełniania przez te osoby warunków określonych w SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mopr.szczeci.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego pok. 301 osoba do kontaktów Anna Sankowska fax 91 48 57 603 email: aankowska@mopr.szczecin.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.10.2013 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego pok. 301.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 10.10.2013.21.51.52_siwz_prawo_jazdy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-10-10 21:51:52 1,0MB 59 razy
2 10.10.2013.21.52.01_ZaA_A_cznik_nr_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-10-10 21:52:01 129,5KB 45 razy
3 10.10.2013.21.52.09_zaA_A_cznik_nr_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-10-10 21:52:09 12KB 45 razy
4 10.10.2013.21.52.19_zaA__nr_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-10-10 21:52:19 12KB 43 razy
5 10.10.2013.21.52.29_zaA__nr_4.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-10-10 21:52:29 12KB 46 razy
6 10.10.2013.21.52.39_zaA_A_cznik_nr_5.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-10-10 21:52:39 132,5KB 42 razy
7 10.10.2013.21.52.50_zaA_A_cznik_nr_6.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-10-10 21:52:50 167,5KB 45 razy
8 10.10.2013.21.53.08_umowa_prawo_jazdy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-10-10 21:53:08 594,5KB 82 razy
9 10.10.2013.21.53.24_indywidualna_lista_obecnoA_ci.xls Po terminie otwarcia ofert 2013-10-10 21:53:24 29KB 37 razy
10 10.10.2013.21.53.35_informacja_tygodniowa.xls Po terminie otwarcia ofert 2013-10-10 21:53:35 283,5KB 36 razy
11 10.10.2013.21.53.46_oA_wiadczenie_do_umowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-10-10 21:53:46 74,5KB 37 razy
12 10.10.2013.21.53.58_Program_szkolenia.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-10-10 21:53:58 139,5KB 44 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 15.10.2013.15.13.24_odpowiedAo_na_pytania_i_modyfikacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-10-15 15:13:24 236,1KB
2 17.10.2013.08.23.29_pytanie_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-10-17 08:23:29 26,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 10-10-2013 21:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 17-10-2013 08:23