Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - szkolenie: Nowoczesny sprzedawca

Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - szkolenie: Nowoczesny sprzedawca
Numer ogłoszenia: 414490 - 2013; data zamieszczenia: 11.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mopr.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - szkolenie: Nowoczesny sprzedawca.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia w pn. Nowoczesny sprzedawca. 2. Szkolenie ma na celu uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez bezrobotnych Uczestników Projektu Aktywna integracja w Szczecinie będących klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie do pracy w zawodzie sprzedawcy. 3. Liczba uczestników: 10-15 osób w jednej grupie szkoleniowej. Zamawiający nie dopuszcza podziału uczestników na mniejsze grupy szkoleniowe. 4. Szkolenie realizowane będzie w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 5. Oznaczenie wg wspólnego słownika zamówień: 805300008 Usługi szkolenia zawodowego. 6. Wymaga się, aby szkolenie składało się z części teoretycznej i praktycznej. Zakres tematyczny szkolenia ma zawierać 190 godzin zegarowych przypadających na uczestnika wraz z egzaminem. Zajęcia teoretyczne muszą obejmować 40 godzin zegarowych przypadających na uczestnika. Zajęcia praktyczne muszą obejmować 150 godzin zegarowych przypadających na uczestnika. Godzina zegarowa szkolenia liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut. Długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez wykonawcę. Szkolenie należy zrealizować według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 24 godzin zegarowych w tygodniu. Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 09.00-16.00. 7. Szkolenie należy przeprowadzić w sposób następujący: zajęcia teoretyczne i praktyczne mają odbywać się w granicach administracyjnych miasta Szczecin. 8. Baza lokalowa, w której odbywać będą się zajęcia teoretyczne musi zawierać stanowisko do nauki dla każdej osób (stanowisko musi być wyposażone w stół szkolny lub ławkę szkolną, krzesło). 9. Wymaga się, aby zajęcia praktyczne odbyły się w na terenie sklepu (tj. pomieszczenia przeznaczonego na cele handlowe, którego wnętrze jest dostępne dla ogółu konsumentów). Zajęcia praktyczne muszą odbywać się w miejscu wyposażonym w sprzęt, urządzenia techniczne, umożliwiające prawidłową realizację zajęć. Podczas zajęć praktycznych wykonawca umożliwi wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas zajęć teoretycznych. Zajęcia praktyczne powinny być oparte na ćwiczeniach i pokazach uzupełnianych wskazówkami teoretycznymi. Lokal, w którym realizowane będzie szkolenie musi mieć zaplecze sanitarne..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • 13. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, jednak nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        -warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie minimum dwie usługi główne. Za jedną usługę główną zamawiający uzna organizację szkolenia którego zakres tematyczny odpowiada zakresowi określonemu w Rozdziale XIV pkt 10 siwz) dla grupy co najmniej 6 osób. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        - warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże że dysponuje lub będzie dysponować minimum dwiema osobami, które w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziły minimum 3 szkolenia, których zakres tematyczny odpowiada zakresowi określonemu w Rozdziale XIV pkt 10 siwz) dla grupy co najmniej 6 osób. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4) kalkulację cen na załączniku nr 1a do siwz w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku gdy: 1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawcę; 2) wystąpią obiektywne niezależnie od woli stron umowy okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy; 3) ulegną zmianie stawki podatku VAT w okresie trwania umowy - wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT; 4) w przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu, maksymalna wysokość zobowiązań Zamawiającego wobec wykonawcy ulegnie zmianie o koszty zmienne przypadające na jednego uczestnika, 5) zajdzie konieczność zmian w wykazie osób przewidzianych do realizacji zamówienia, pod warunkiem spełniania przez te osoby warunków określonych w SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mopr.szczeci.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego pok. 105 osoba do kontaktów Anna Sankowska fax 91 4857603 email:asankowska@mopr.szczecin.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.10.2013 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego pok. 301.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 11.10.2013.11.38.41_siwz_sprzedawca.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-10-11 11:38:41 1,0MB 101 razy
2 11.10.2013.11.38.47_ZaA_A_cznik_nr_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-10-11 11:38:47 127,5KB 91 razy
3 11.10.2013.11.38.53_ZaA_A_cznik_nr_1a_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-10-11 11:38:53 11KB 91 razy
4 11.10.2013.11.39.11_zaA_A_cznik_nr_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-10-11 11:39:11 120,5KB 90 razy
5 11.10.2013.11.39.20_zaA__nr_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-10-11 11:39:20 12KB 92 razy
6 11.10.2013.11.39.30_zaA__nr_4.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-10-11 11:39:30 12KB 92 razy
7 11.10.2013.11.41.55_zaA_A_cznik_nr_5.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-10-11 11:41:55 13KB 88 razy
8 11.10.2013.11.42.02_zaA_A_cznik_nr_6.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-10-11 11:42:02 166,5KB 87 razy
9 11.10.2013.11.42.11_wzA_r_umowy_sprzedawca.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-10-11 11:42:11 237,2KB 92 razy
10 11.10.2013.11.42.19_indywidualna_lista_obecnoA_ci.xls Po terminie otwarcia ofert 2013-10-11 11:42:19 29KB 80 razy
11 11.10.2013.11.42.26_informacja_tygodniowa.xls Po terminie otwarcia ofert 2013-10-11 11:42:26 283,5KB 79 razy
12 11.10.2013.11.42.33_Program_szkolenia.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-10-11 11:42:33 139,5KB 80 razy
13 11.10.2013.11.45.51_oA_wiadczenie_do_umowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-10-11 11:45:51 74,5KB 83 razy
Wynik postępowania
1 28.10.2013.20.01.10_informacja_o_wyborze_oferty.docx 2013-10-28 20:01:10 101,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 11-10-2013 11:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 28-10-2013 20:01