Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Częściowa wymiana okien w budynku należącego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 62A w Szczecinie

Częściowa wymiana okien w budynku należącego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 62A w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 458292 - 2013; data zamieszczenia: 10.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mopr.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Częściowa wymiana okien w budynku należącego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 62A w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Częściowa wymiana okien w budynku należącym do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 62A w Szczecinie Zakres zamówienia obejmuje: Wykonanie wszystkich prac związanych z: - demontażem wskazanych na rysunkach krat okiennych; - wymianą stolarki okiennej na okna PVC w kolorze białym o współczynniku przenikania ciepła U max=1,0 W/m2K, na elewacji północnej i południowej, -wykonanie obróbek zewnętrznych wymienianej stolarki okiennej, prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z projektem wykonawczym w oparciu o pomocniczą Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót w zakresie stolarki okiennej , a także wszystkie prace jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania zadania pn. częściowa wymiana okien w budynku należącego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 62A w Szczecinie..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, jednak nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.42.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie najważniejsze roboty budowlane. Za najważniejszą robotę budowlaną zamawiający uzna wymianę okien (stolarki okiennej) lub montaż okien (stolarki okiennej) o wartości brutto nie mniejszej niż 60 000 złotych, słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tą wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ( za datę wszczęcia postępowania zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w biuletynie zamówień publicznych). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej UWAGA: Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 Nr 243 poz. 1623 - teks jednolity z późniejszymi zmianami) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        poprzez wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł brutto. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku: 1) konieczności wstrzymania robót przez Zamawiającego w celu usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 2) odmowy wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę. 3) zmiany stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawcę; 4) wystąpienia obiektywnych niezależnych od woli stron umowy okoliczności skutkujących potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy; 5) zmiany stawki podatku VAT w okresie trwania umowy - wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT. 6) konieczności dokonania zmian w wykazie osób przewidzianych do realizacji zamówienia, pod warunkiem spełniania przez te osoby warunków określonych w SIWZ, 7) konieczności zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy. Zmniejszenie wynagrodzenia może nastąpić: a) w związku ze zmianą sposobu prowadzenia robót, ograniczenia zakresu robót lub wprowadzenia robót zamiennych o niższej wartości niż przewidziana w ofercie wykonawcy. Wykonawca wykona wycenę robót wynikających ze zmiany sposobu przeprowadzenia robót oraz robót zamiennych w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji Zamawiającego), b) stawka roboczogodziny R- minimalna dla województwa zachodniopomorskiego, c) koszty pośrednie Kp R+S) - minimalne dla województwa zachodniopomorskiego, d) zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) - minimalny dla województwa zachodniopomorskiego, e) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp. f) nakłady rzeczowe - w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych KNR, roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z opracowanym kosztorysem ofertowym,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mopr.szczeci.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego pok. 105 osoba do kontaktów Anna Sankowska fax 91 4857 603, email asankowska@mopr.szczecin.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.11.2013 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego pok. 301.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Numer ogłoszenia: 458294 - 2013; data zamieszczenia: 10.11.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 458292 - 2013 data 10.11.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, fax. 091 48 57 603.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.1.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1. Wadium należy wnieść w wysokości: 1500 zł w terminie do dnia 25.11.2013r. do godziny 10:00. Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu - przelewem na konto depozytowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Nr 13 1020 4795 0000 9102 0278 1011. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach..

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 10.11.2013.20.28.59_siwz_wymiana_okien.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-10 20:28:59 471,9KB 202 razy
2 10.11.2013.20.29.38_ZaA_2_oA_w._wykluczenie.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-11-10 20:29:38 35KB 161 razy
3 10.11.2013.20.29.51_ZaA_3__grupa_kapitaA_owa.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-11-10 20:29:51 43KB 173 razy
4 10.11.2013.20.30.21_ZaA_4_oA_w._warunki.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-11-10 20:30:21 37KB 166 razy
5 10.11.2013.20.30.37_ZaA_5_wykaz_prac.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-11-10 20:30:37 33,5KB 175 razy
6 10.11.2013.20.30.58_ZaA_6_wykaz_osob.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-11-10 20:30:58 32,5KB 172 razy
7 10.11.2013.20.31.15_ZaA_7_oA_w._uprawnienia.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-11-10 20:31:15 35KB 171 razy
8 10.11.2013.20.31.33_wzA_r_umowy_okna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-10 20:31:33 167,6KB 179 razy
9 10.11.2013.20.34.04_zaA__nr_9.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-11-10 20:34:04 14,8MB 196 razy
10 10.11.2013.20.34.22_ZAA__10_STWiOR_-_Elewacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-10 20:34:22 470,9KB 340 razy
11 10.11.2013.20.37.45_ZaA_1_oferta_cen.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-11-10 20:37:45 40KB 173 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 15.11.2013.18.08.24_modyfikacja.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-11-15 18:08:24 25KB
2 15.11.2013.18.08.58_ZAA__9_A.E.09_zest_okien_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-15 18:08:58 488,8KB
3 15.11.2013.18.09.16_ZAA__9_A.E.06_elew_pd.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-15 18:09:16 448,9KB
4 15.11.2013.18.09.25_ZAA__9_A.E.06_elew_pd.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-15 18:09:25 448,9KB
5 19.11.2013.08.57.37_wyjaA_nienie.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-11-19 08:57:37 27,5KB
6 20.11.2013.14.28.15_odpowiedzi_341-30-13.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-11-20 14:28:15 25,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 10-11-2013 20:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 16-07-2014 12:11