Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Bezgotówkowe tankowanie oleju napędowego, gazu płynnego LPG i benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95, zwanych dalej paliwami, na stacjach benzynowych wykonawcy przez samochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Bezgotówkowe tankowanie oleju napędowego, gazu płynnego LPG i benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95, zwanych dalej paliwami, na stacjach benzynowych wykonawcy przez samochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 500524 - 2013; data zamieszczenia: 04.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mopr.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bezgotówkowe tankowanie oleju napędowego, gazu płynnego LPG i benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95, zwanych dalej paliwami, na stacjach benzynowych wykonawcy przez samochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Bezgotówkowe tankowanie oleju napędowego, gazu płynnego LPG i benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95, zwanych dalej paliwami, na stacjach benzynowych wykonawcy przez samochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Zamawiający przewiduje, iż w trakcie trwania umowy zamówi maksymalnie 39 000 litrów oleju napędowego, maksymalnie 4000 litrów benzyny bezołowiowej Pb - 95 oraz 550 litrów gazu płynnego LPG. 7. Paliwo musi odpowiadać parametrom aktualnie obowiązującej Polskiej Normy oraz spełniać wymagania jakościowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 9.12.2008r. w sprawie wymagań jakościowych paliw ciekłych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1058). Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty wskazujące na zachowanie wymogów jakości paliw w tym
w szczególności atesty. Podczas realizacji zamówienia zamawiający przewiduje tankowanie benzyny bezołowiowej Pb-95, oleju napędowego oraz gazu płynnego LPG
do pojazdów będących jego własnością jak również, dla grupy ok. 45 pracowników używających samochody prywatne do celów służbowych, którzy będą tankować paliwo
z limitem miesięcznym na jedną osobę uprawnioną.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8, 09.13.30.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Wykazanie, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Wykazanie, że dysponuje co najmniej 2 stacjami paliw na Lewobrzeżnej stronie Szczecina oraz 1 stacją na Prawobrzeżnej stronie Szczecina. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
  do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
  z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji
  o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument -Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz, -Wykaz stacji paliw na załączniku nr 5 do siwz -Koncesję na obrót paliwami ciekłymi, ważną przynajmniej
na okres realizacji umowy, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( tj. Dz.U. 2012 r., poz. 1059 z późn. zm) w zakresie obrotu paliwami objętymi niniejszym zamówieniem, tj. benzyną bezołowiową, olejem napędowym
oraz gazem płynnym LPG. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku gdy: a) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawcę; b) wystąpią obiektywne niezależnie od woli stron umowy okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy; c) ulegną zmianie stawki podatku VAT w okresie trwania umowy - wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT; d) w przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy, z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego (np. z powodu znacznego zwiększenia zużycia paliw
w porównaniu z szacunkami przyjętymi przed zawarciem umowy) wystąpi konieczność zamówienia większej ilości paliw, powyżej wartości maksymalnych określonych
w Rozdziale XIV ust. 6 SIWZ, dopuszcza się zmianę przytoczonych wartości i zamówienie większych ilości paliw, jednakże nie więcej niż do 10% wartości maksymalnych dla danego rodzaju paliwa. Zmiany o których mowa w niniejszej literze, nie mogą prowadzić
do zwiększenia maksymalnej wysokości zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy określonej w zawartej umowie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www. bip.mopr.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szczecin ul. Sikorskiego 3 70-323.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3 pok. 301.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 04.12.2013.14.36.52_SIWZ_341-31-13_Paliwo_PDF.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-12-04 14:36:52 307,2KB 142 razy
2 04.12.2013.14.37.27_umowa_paliwo_431-31-13_ostateczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-12-04 14:37:27 152,0KB 118 razy
3 04.12.2013.14.37.56_ZaA_A_cznik_nr_1_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-12-04 14:37:56 48KB 110 razy
4 04.12.2013.14.38.15_ZaA_A_cznik_nr_2_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-12-04 14:38:15 31,5KB 97 razy
5 04.12.2013.14.38.55_ZaA_A_cznik_nr_3_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-12-04 14:38:55 43KB 106 razy
6 04.12.2013.14.39.11_ZaA_A_cznik_nr_4_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-12-04 14:39:11 36,5KB 99 razy
7 04.12.2013.14.39.36_ZaA_A_cznik_nr_5_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-12-04 14:39:36 28,5KB 104 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 04-12-2013 14:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 04-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 04-12-2013 14:40