Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Szczecin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 266765 - 2013; data zamieszczenia: 09.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.bip.mopr.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, zwanych dalej usługami. Usługi muszą być świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wykorzystaniem istniejącej sieci telefonicznej, z której Zamawiający obecnie korzysta drogą kablową. Usługi nie mogą być świadczone z użyciem technologii alternatywnych np. drogą radiową, realizowanie połączeń telefonicznych przez Internet (VOIP). Wykaz Linii telefonicznych, cyfrowych i analogowych, będących w posiadaniu Zamawiającego - obowiązujących do końca trwających umów - stanowi załącznik nr 1b do siwz. Zamawiający generuje ruch wychodzący, który w okresie ostatnich 12 miesięcy kształtował się na średnim miesięcznym poziomie w godzinach : połączenia lokalne i strefowe - 460 , połączenia międzymiastowe - 21 , połączenia do sieci komórkowych - 265. Zakres świadczonych usług telekomunikacyjnych będzie obejmował: Usługi telekomunikacyjne: Abonamenty za linie telefoniczne analogowe POTS, Abonamenty za linie cyfrowe ISDN 2B+D, ISDN 2B+D z wiązkami PBX, DDI, Połączenia lokalne, Połączenia międzystrefowe, Połączenia do sieci komórkowych, Połączenia międzynarodowe na terenie Unii Europejskiej, Zapewnienie transmisji dla faksu, Połączenia pozostałe ( połączenia do biura numerów 118913, teleinformatyczne, itp. Generowanych z lokalizacji zamawiającego, połączenia międzynarodowe poza obszar UE) według taryfy operatora, Inne dostępne usługi telekomunikacyjne: Połączenia bezpłatne do służb powołanych ustawowo do niesienia pomocy posiadających numery skrócone tj.: 112, 999, 998, 997, 994, 992, 993, 991, 986, 985, 984. Usługi dodatkowe: Automatyczne serwisy informacyjne, infolinie 0-800, 0-801, 0-804, linie informacyjne 191XX, 193XX, 195XX, Przekierowanie połączeń, Prezentacja numeru itp., Bezpłatne blokady określonych grup połączeń. Bezpłatne połączenia pomiędzy wszystkimi numerami firmy z wykorzystaniem numeracji skróconej na poszczególnych lokalizacjach. Sekundowe naliczanie czasu zrealizowanych połączeń ze wszystkimi numerów telefonów bez opłaty za inicjację połączenia. Zachowanie dotychczasowej numeracji telefonów. Zachowanie istniejącej numeracji skróconej wykorzystywanej do realizacji połączeń wewnątrz firmy. Zamawiający rozumie przez zachowanie numeracji skróconej zachowanie ostatnich trzech cyfr numeracji DDI na poszczególnych lokalizacjach, w ramach jego centrali. Bezpłatne ograniczanie połączeń (blokady). Bezpłatny wykaz zrealizowanych połączeń - biling szczegółowy dla wszystkich numerów głównych. W ramach obsługi serwisowej Wykonawca zapewni Zamawiającemu: Bezpłatne okresowe przeglądy stanu technicznego pracy łączy oraz sprawdzanie parametrów łączy poprzez bieżące, cykliczne ich pomiary, eliminowanie usterek, Techniczną pomoc związaną ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych po zgłoszeniu Zamawiającego obejmującą w szczególności: bezpłatne eliminowanie usterek i nieprawidłowości w pracy łączy, bezpłatne usuwanie awarii, wykonanie instalacji dodatkowej do głównego zakończenia sieci lub zmiana w jego przyłączeniu, sprawdzenie instalacji wykonanej poprzez Zamawiającego, Bezpłatną całodobową możliwość telefonicznej obsługi klientów. Stałość cen w okresie obowiązywania umowy. Rekompensata poniesionych przez Zamawiającego ewentualnych kosztów związanych z zachowaniem numerów. Automatyczny wybór numeru prefiksu operatora. Wykonawca przejmuje na siebie obowiązek przeprowadzenia procedury związanej z zachowaniem numerów. Dopuszczalna przerwa łączności przy zmianie operatora-medium - do 24 godzin. Zamawiający zastrzega sobie zachowanie dotychczasowej numeracji . Uwaga: Linia ISDN 2B+D o numerze 914857580 w Ośrodku przy ul. Sikorskiego 3 jest linią podkładową pod krótki numer 19289 i nie może ulec zmianie.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, jednak nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):64.21.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • poprzez wykazanie, że posiadają aktualne Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych wydawane na podstawie art. 11 ust.1 Prawo telekomunikacyjne z dnia 16.07.2004r. (Dz. U. Nr 171, poz.1800 z późniejszymi zmianami) Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • poprzez wykazanie, że: wykonali należycie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie usługi podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za jedną usługę podobną zamawiający uzna zrealizowanie świadczenia usług telekomunikacyjnych o wartości minimum 100.000,00 zł Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz, w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. Ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawcę; wystąpią obiektywne niezależnie od woli stron umowy okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy; ulegną zmianie stawki podatku VAT w okresie trwania umowy - wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT. w przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy, z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego (np. z powodu zmiany, likwidacji lub dojścia lokalizacji) wystąpi konieczność zlikwidowania, przeniesienia lub zamówienia większej ilości abonamentów znajdujących się w załączniku 1b do siwz, dopuszcza się zmianę abonamentów w poszczególnych lokalizacjach. Zmiany o których mowa w niniejszym punkcie, nie mogą prowadzić do zwiększenia maksymalnej wysokości zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mopr.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 70-323 Szczecin, ul. Sikorskiego 3 pok. 107.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:17.12.2013 godzina 10:00, miejsce: 70-323 Szczecin, ul. Sikorskiego 3 pok.302.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 16.12.2013.14.33.54_OgA_oszenie_o_zmianie_ogA_oszenia.doc 2013-12-16 14:33:55 24,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 09.12.2013.14.58.34_SIWZ_341-32-13-2_telekomunkacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-12-09 14:58:34 321,7KB 194 razy
2 09.12.2013.14.58.59_wzA_r_umowy_telekomunikacja-1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-12-09 14:58:59 174,7KB 139 razy
3 09.12.2013.14.59.20_zaA_._nr_1_oferta_cenowa_usA_ugi_telekomunikacyjne.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-12-09 14:59:20 54KB 134 razy
4 09.12.2013.14.59.33_zaA_A_cznik_nr_2_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-12-09 14:59:33 36,5KB 124 razy
5 09.12.2013.14.59.47_ZaA_A_cznik_nr_3_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-12-09 14:59:47 31,5KB 120 razy
6 09.12.2013.14.59.54_ZaA_A_cznik_nr_4_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-12-09 14:59:54 29,5KB 125 razy
7 09.12.2013.15.00.08_zaA_A_cznik_nr_5_do_siwz.rtf Po terminie otwarcia ofert 2013-12-09 15:00:08 30,1KB 123 razy
8 09.12.2013.15.03.48_ZaA_A_cznik_nr_1b_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-12-09 15:03:48 555,5KB 495 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 12.12.2013.10.01.34_odpowiedzi_do_wykonawcy_341-32-13.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-12-12 10:01:34 29KB
2 16.12.2013.14.33.55_modyfikacja_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-12-16 14:33:55 25KB
3 16.12.2013.14.34.08__ZaA_A_cznik_nr_1b_do_siwz_(5)_poprawiony.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-12-16 14:34:08 594,5KB
4 16.12.2013.14.35.00_zaA_._nr_1_oferta_cenowa_usA_ugi_telekomunikacyjne_-poprawione.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-12-16 14:35:00 54KB
5 16.12.2013.14.44.48_odpowiedAo_do_wykonawcy.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-12-16 14:44:48 35KB
6 17.12.2013.09.19.49_modyfikacja_siwz_-_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-12-17 09:19:49 20,5KB
7 17.12.2013.09.20.03_zaA_A_cznik_nr_5_do_siwz.rtf Po terminie otwarcia ofert 2013-12-17 09:20:03 27,3KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 09-12-2013 14:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 09-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 17-12-2013 09:20