Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie,

Szczecin: Świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 536120 - 2013; data zamieszczenia: 24.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego:www.bip.mopr.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, połączone z dostawą niezbędnych materiałów i części zamiennych do tych usług obejmujące następujący zakres zlecenia: 1)przeglądy okresowe i pogwarancyjne, 2)naprawy wynikające z przeglądów, 3)bieżące naprawy będące wynikiem awarii. Zamawiający wymaga, aby usługi będące przedmiotem zamówienia były wykonywane w stacji serwisowej Wykonawcy..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·                  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·                  Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających do 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień tj.Świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie. .

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):34.30.00.00-0, 50.11.20.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje sprzętem, wyposażeniem zakładu, aparaturą i oprogramowaniem niezbędnym do diagnostyki i naprawy pojazdów danych marek dla danej części zamówienia wskazanej w Rozdziale XIV Opis przedmiotu zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum 4 mechanikami samochodowymi legitymującymi się kierunkowym wykształceniem zawodowym oraz minimum 1 elektromechanikiem samochodowym legitymującym się kierunkowym wykształceniem zawodowym dla części 1 zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum 2 mechanikami samochodowymi legitymującymi się kierunkowym wykształceniem zawodowym oraz minimum 1 elektromechanikiem samochodowym legitymującym się kierunkowym wykształceniem zawodowym dla części 2 zamówienia Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 150 000,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz, 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz). 1)ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·                  1 - Cena - 80

·                  2 - Marża na zakupione części zamienne - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku gdy: a)ulegną zmianie stawki podatku VAT w okresie trwania umowy - wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT; b)ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawcę; c)wystąpią obiektywne niezależnie od woli stron umowy okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, d) zmiany w wykazie samochodów, o którym mowa w § 1 ust. 4 wzoru umowy (załącznik nr 6 i 7 do SIWZ), w tym zmiany ilości samochodów objętych przeglądami i naprawami. W przypadku dokonania zmiany w wykazie samochodów Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie wykaz zmodyfikowany

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mopr.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba zamawiającego ul. Sikorskiego 3 70-323 Szczecin pok.107 osoba do kontaktu B. Szczepańska bszczepanska@mopr.szczecin.pl fax 91 48 57 603.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:03.01.2014 godzina 10:00, miejsce: Siedziba zamawiającego ul. Sikorskiego 3 70-323 Szczecin pok.301.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 24.12.2013.14.10.57_siwz_naprawy_2014_ok.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-12-24 14:10:57 316,9KB 162 razy
2 24.12.2013.14.11.20_umowa_-_zal__nr_8_2014_ok.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-12-24 14:11:20 153,1KB 159 razy
3 24.12.2013.14.11.55_Zal._1_do_siwz_oferta_cenowa_samochdy.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-12-24 14:11:55 16KB 118 razy
4 24.12.2013.14.14.28_Zal_2_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-12-24 14:14:28 31,5KB 108 razy
5 24.12.2013.14.14.38_Zal_3_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-12-24 14:14:38 43KB 105 razy
6 24.12.2013.14.14.53_zaA_A_cznik_nr_4_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-12-24 14:14:53 30,5KB 96 razy
7 24.12.2013.14.15.05_Zal_5_wykaz_narzA_dzi.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-12-24 14:15:05 44,5KB 105 razy
8 24.12.2013.14.15.24_Zal5a_wykaz_osob.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-12-24 14:15:24 35KB 95 razy
9 24.12.2013.14.15.38_Zal5b_wykaz_osA_b.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-12-24 14:15:38 35,5KB 90 razy
10 24.12.2013.14.15.50_Zalacznik_nr_6_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-12-24 14:15:50 39,5KB 677 razy
11 24.12.2013.14.16.05_ZaA_A_cznik_nr_7_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-12-24 14:16:05 26,5KB 102 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 24-12-2013 14:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 26-12-2013 20:42