Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - szkolenie: Warsztaty z podstaw obsługi komputera z uwzględnieniem aktywnego poszukiwania pracy

Szczecin: Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - szkolenie: Warsztaty z podstaw obsługi komputera z uwzględnieniem aktywnego poszukiwania pracyNumer ogłoszenia: 111904 - 2014; data zamieszczenia: 02.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.bip.mopr.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - szkolenie: Warsztaty z podstaw obsługi komputera z uwzględnieniem aktywnego poszukiwania pracy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie: Warsztaty z podstaw obsługi komputera z uwzględnieniem aktywnego poszukiwania pracy dla uczestników projektu Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1.). Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.07.2014r. (szczegółowy harmonogram zostanie ustalony z Zamawiającym). Zamówienie obejmuje przeprowadzenie warsztatów z obsługi komputera dla nie mniej niż 30 i nie więcej niż 40 osób podzielonych na dwie grupy (od 15 do 20 osób w jednej grupie) w wymiarze 20 godzin zegarowych dla każdej grupy, po 5 spotkań x 4 godziny zegarowe. Warsztaty będą prowadzone w odrębnych terminach dla każdej z grup. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku, nie częściej jednak niż 3 dni w tygodniu dla jednej grupy. Terminy uzgodnione zostaną z Zamawiającym. Wykonawca podczas warsztatów zapewnia opiekę nad małoletnimi dziećmi Uczestników szkolenia w miejscu organizacji zajęć, przez osobę pełnoletnią gwarantującą bezpieczny pobyt dzieci w czasie trwania warsztatów Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale XIV siwz.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):80.00.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • poprzez wykazanie, że: wykonali należycie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie usługi podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za jedną usługę główną zamawiający uzna organizację lub przeprowadzenie szkolenia, którego zakres tematyczny odpowiada zakresowi tematycznemu będącemu przedmiotem niniejszego zamówienia (zawierającego zagadnienia określone w rozdziale XIV siwz ) - dla grupy minimum 20 osób. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • poprzez wykazanie, że wykonawcy dysponują lub będą dysponować minimum dwiema osobami z wykształceniem wyższym które w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziły minimum 3 szkolenia, których zakres tematyczny odpowiada tematyce określonej w rozdziale XIV siwz Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawcę; wystąpią obiektywne niezależnie od woli stron umowy okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT w okresie trwania umowy - wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT, zajdzie konieczność zmian w wykazie osób przewidzianych do realizacji zamówienia, pod warunkiem spełniania przez te osoby warunków określonych w SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mopr.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 70-852 Szczecin ul. Sikorskiego 3 pok. 107.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:10.04.2014 godzina 10:00, miejsce: 70-852 Szczecin, ul. Sikorskiego 3 pok. 301.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Projekt Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 02.04.2014.14.31.52_OgA_oszenie.doc 2014-04-02 14:31:52 55KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 02.04.2014.14.31.52_siwz_komputery_kis-06_03_2014r_-1-1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-04-02 14:31:52 1,1MB 133 razy
2 02.04.2014.14.33.09_ZaA_A_cznik_nr_1_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-04-02 14:33:09 13KB 109 razy
3 02.04.2014.14.33.19_zaA_A_cznik_nr_2_warsztaty.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-04-02 14:33:19 119,5KB 110 razy
4 02.04.2014.14.33.32_zaA__nr_3_warsztaty.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-04-02 14:33:32 129,5KB 97 razy
5 02.04.2014.14.33.39_zaA__nr_4warsztaty.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-04-02 14:33:39 119,5KB 105 razy
6 02.04.2014.14.33.48_zaA__nr_5warsztaty.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-04-02 14:33:48 12KB 103 razy
7 02.04.2014.14.33.59_zaA__nr_6_warsztaty.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-04-02 14:33:59 12KB 113 razy
8 02.04.2014.14.34.32_umowa_komputery_1-3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-04-02 14:34:32 454,2KB 156 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 02-04-2014 14:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 02-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 02-04-2014 14:34