Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług prawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Szczecin: Świadczenie usług prawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Numer ogłoszenia: 186372 - 2014; data zamieszczenia: 03.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 93214 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Świadczenie usług prawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Obsługa prawna MOPR obejmująca: a) konsultacje prawne i udzielenie porad prawnych pracownikom Ośrodka w szczególności z zakresu ustawy o pomocy społecznej, ustawy o rodzicielstwie zastępczym ,prawa cywilnego, administracyjnego, finansów publicznych, prawa budowlanego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, b) opiniowanie pod względem formalno- prawnym projektów umów, porozumień, regulaminów, zarządzeń, decyzji administracyjnych i innych dokumentów objętych zakresem działalności Zamawiającego, c) uczestniczenie w prowadzonych przez Zamawiającego naradach, rokowaniach, negocjacjach których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, d) sprawowanie zastępstwa procesowego w sprawach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz przed innymi organami orzekającymi, e) udzielanie porad prawnych i konsultacji klientom Ośrodka w zakresie: prawa administracyjnego, rodzinnego, cywilnego, karnego, prawa pracy, w tym klientom interwencji kryzysowej. f) sporządzenie opinii prawnych na zlecenie Zamawiającego, g) kompleksową obsługę prawną projektów dotyczących pomocy społecznej współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej a realizowanych przez Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):79.11.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:02.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Konsorcjum Firm Stefan Mazurkiewicz Kancelaria Radcy Prawnego, Mazurkiewicz - Wesołowski - Mazuro Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p., Cieszyński H., ul. Klonowica 30/1, 71-247 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 289768,05 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:231363,00
  • Oferta z najniższą ceną:231363,00/ Oferta z najwyższą ceną:231363,00
  • Waluta:PLN.

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 03-06-2014 09:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 03-06-2014
Ostatnia aktualizacja: - 03-06-2014 09:48